Додаток 1 до Регламенту – Правила користування TransCommunicate

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Акаунт
Сукупність ресурсів та прав в рамках TransCommunicate, що належать Користувачеві. В межах TransCommunicate визначаються: Первинний Акаунт та Похідний Акаунт.

Первинний Акаунт
Акаунт Користувача (суб’єкта) з унікальним номером TransId, при якому створюються Похідні Акаунти.

Похідний Акаунт
Акаунт фізичної особи, приписаний до Первинного Акаунту, номер якого TransId складається із префіксу Первинного Акаунту і наступного порядкового номера.

Авторизація Акаунту
Процес верифікацій даних Користувача, мета якого полягає в перевірці даних, заявлених при реєстрації та вірогідності функціонування суб’єкта на ринку.

Дані
Сукупність інформації, що вимагається Виконавцем у процесі реєстрації і авторизації Акаунту Користувача.

TransId
Унікальний ідентифікаційний номер, закріплений за Користувачем у момент реєстрації, за зразком X-Y, де X становлять цифри префіксу, що належать Первинному Акаунту, а цифри після тире – порядковий номер, приписаний Користувачеві Похідного Акаунту.

Первинний Користувач
Користувач, який має Первинний Акаунт у Системі Trans.eu.

Похідний Користувач
Фізична особа, яка має Похідний Акаунт, створений Первинним Користувачем при Первинному Акаунті, який дозволяє увійти в TransCommunicate особам, які мають доступ до Похідного Акаунту. За дії і будь-які порушення, зокрема, порушення чинного Регламенту, Похідним Користувачем, повну відповідальність несе Первинний Користувач.

Уповноважений Користувач
Користувач Похідного Акаунту, який здійснив реєстрацію Первинного Акаунту і приступив до процесу авторизації цього Акаунту на підставі принципів, визначених у Регламенті, або Похідний Користувач, на якого був перенесений статус Уповноваженого Користувача. Уповноважений Користувач може зв’язуватися від імені Первинного Користувача із Адміністратором щодо всіх справ, пов’язаних із Системою Trans.eu. Уповноважений Користувач повинен бути уповноваженим на виконання дій, необхідних для реєстрації Користувача у Системі Trans.eu.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Цей Додаток визначає умови реєстрації Акаунту та Авторизації Акаунту Користувача.
2.2 Реєстрація Акаунту в TransCommunicate включає в себе:
a) завантаження Програмного забезпечення і установлення TransCommunicate,
b) укладення Ліцензійного договору,
c) створення Акаунту,
d) Авторизацію Акаунту Користувача.
2.3 Правила установлення TransCommunicate та укладення Ліцензійного договору визначає Ліцензійний договір.
2.4 Авторизація Акаунту – це рішення, яке приймається Виконавцем на підставі цього Регламенту та внутрішніх верифікаційних процедур Виконавця, із врахуванням захисту інтересів Виконавця або Субпідрядника та інших Користувачів.
2.5 Виконавець залишає за собою виключне право змінювати дані, які вимагаються для Авторизації Акаунту. Забороняються будь-які зміни Даних, що вимагаються для Авторизації, Користувачем.
2.6 Відмова в Авторизації Акаунту, скасування Авторизації Акаунту, блокування або іншого роду санкції, які застосовуються Виконавцем на підставі рішень цього Додатку, поширюються на всі належні Користувачеві Додаткові Функції TransCommunicate.
2.7 Кожний Користувач зобов’язаний повідомити в момент Авторизації Акаунту і реєстрації Акаунту достовірні дані підприємства Користувача і кожного Похідного Користувача.

3. СТВОРЕННЯ АКАУНТУ
3.1 Створення Акаунту включає в себе заповнення реєстраційного бланку і вхід до TransCommunicate.
3.2 Первинний Користувач уповноважений володіти одним Первинним Акаунтом.
3.3 Користувач в момент реєстрації отримує номер TransId. Кожний Користувач може мати виключно один номер TransId. У випадку, якщо Користувач має відділення або здійснює господарську діяльність за іншою адресою, ніж адресою зареєстрованого місцезнаходження підприємства (філії, відокремлені підрозділи, представництва), він зобов’язаний зареєструвати кожну таку організаційну частину підприємства окремим Користувачем, який повинен мати свій Первинний Акаунт.
3.4. Користувач зобов’язаний інформувати Виконавця про будь-які зміни у складі засновників/ акціонерів, які є власниками не менш ніж 10 процентів часток/акцій компанії, а також інформувати Виконавця та мати введені до Первинного Акаунту та Похідного Акаунту актуальні контактні дані.
3.5 При Первинному Акаунті Користувач може створювати будь-яку кількість Похідних Акаунтів на користь фізичних осіб, які перебувають із ним у правовідносинах, зокрема, на підставі трудового договору, договору про надання послуг або договору підряду, за умови, що виконання таких договорів не порушує умов цього Регламенту або Ліцензійного договору.
3.6 Користувач зобов’язаний на вимогу Виконавця підтвердити достовірність заявлених при Похідному Акаунті даних та існування правовідносин, що є підставою для створення Похідного Акаунту для фізичної особи, шляхом подання відповідних документів (наприклад, документа, що посвідчує особу фізичної особи – Похідного Користувача, заяви про існування вищезазначених правовідносин між Первинним Користувачем та Похідним Користувачем тощо, причому Користувач зобов’язаний забезпечити відповідність надання цих даних вимогам чинного законодавства, що застосовується у сфері захисту персональних даних).
3.7 Протягом 7 днів після закінчення відносин, зазначених у п. 3.5 цього Додатка:
a) Користувач зобов’язаний подати Виконавцеві заяву про видалення Похідного Акаунту:
– у письмовій формі (або у формі, встановленій листом, наприклад, скан/факс),
– за допомогою TransCommunicate (Уповноваженим Користувачем у Відділ Обслуговування Клієнтів),
b) Похідний Користувач, у якого припинилися відносини із Первинним Користувачем, повинен повідомити Виконавця про цей факт. Виконавець залишає за собою право видалити Похідний Акаунт Користувача після закінчення вищезазначеного строку, якщо йому стане відомо, що такі відносини припинилися.
3.8 Як Користувачеві, так і Похідному Користувачеві при будь-яких умовах забороняється:
a) користуватися Акаунтами інших Користувачів/Похідних Користувачів,
b) надавати свій Акаунт іншим Користувачам/Похідним Користувачам,
c) надавати свій Акаунт третім особам і стороннім суб’єктам.
3.9 Користувач/Похідний Користувач не може виставляти пропозиції або приймати замовлення на користь інших суб’єктів, крім Первинного Користувача, при Акаунті якого він зареєстрований.
3.10 Користувач/Похідний Користувач не має права вимагати виставлення Фактури Виконавцем на користь інших суб’єктів, крім Первинного Користувача.
3.11 Користувачеві/Похідному Користувачеві забороняється видаляти документи і дані, які розміщені при Первинному Акаунті і Похідному Акаунті, крім їхньої негайної заміни іншими відповідними даними та документами.
3.12 Користувач, який має Первинний Акаунт, зобов’язаний забезпечити Акаунт паролем облікового запису (який повинен бути недоступним для третіх осіб) та зберігати цей пароль у таємниці.
3.13 Користувач зобов’язаний інформувати Виконавця про припинення або призупинення господарської діяльності, яке планується, у строк, який дозволяє розірвати Договір із дотриманням строку повідомлення, зазначеного у п. 4.5 Регламенту.

4. АВТОРИЗАЦІЯ АКАУНТУ
4.1 Кожний Користувач може отримати авторизацію даних за правилами, визначеними нижче.
4.2 Для Авторизації Акаунту Користувач зобов’язаний направити Виконавцеві факсом, за допомогою електронної пошти або письмово копії наступних документів:
a) які підтверджують статус і номер платника ПДВ,
b) які підтверджують адресні дані,
c) актуальну виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців,
d) які підтверджують заявлені права (наприклад, ліцензії),
e) розбірливу копію посвідчення особи.
4.3 Виконавець залишає за собою право телефонного контакту для здійснення перевірки адресних даних.
4.4 Виконавець вправі передбачити, що подальша Авторизація Акаунту або використання сукупності Послуг, передбачених Регламентом та Додатками до нього, залежить від надання Користувачем посвідчених належним чином копій документів, перерахованих у п. 4.2. цього Додатку.
4.5 Підтвердження Авторизації Акаунту Користувача Виконавець надішле на зазначену у реєстраційному бланку електронну адресу Користувача.
4.6 Виконавець залишає за собою право повторної Авторизації Акаунту за відсутності активності Користувача протягом 30 днів.
4.7 У процесі повторної Авторизації Акаунта Виконавець має право вимагати документи, які підтверджують достовірність даних, наданих Користувачем.
4.8 Копії документів, наданих для Авторизації Акаунту, розміщуються при Первинному Акаунті. Для безпеки Користувача кожний документ має водяний знак Системи Trans.eu. Водяний знак не є підтвердженням відповідності документів оригіналу.

5. ВІДМОВА В АВТОРИЗАЦІЇ АКАУНТУ
5.1 Виконавець може відмовити Користувачеві в Авторизації Акаунту, якщо це зумовлено інтересом Виконавця, Субпідрядника/Ліцензіара або інших Користувачів, зокрема, у випадках:
5.1.1 якщо Користувачі або суб’єкти, які пов’язані фінансово або особисто із Користувачем:
а) дії яких суперечать чинним законам, положенням цього Регламенту або звичаям ділового обороту, зокрема, використання Бази Даних Користувачів або Програмного забезпечення для розсилання іншим Користувачам незамовленої торгової інформації (спам) або рекламування конкурентних сервісів відносно Системи Trans.eu,
b) які мають фінансові зобов’язання відносно інших підприємців;
5.1.2 Користувачів, відносно яких виникає обґрунтована підозра (підтверджена на підставі телеадресних даних та/або отриманих із інших джерел інформації) в порушенні п. 3.4 – 3.13 цього Додатку.
5.1.3 Користувачів, які передали Виконавцеві неповну або недостовірну інформацію;
5.1.4 Користувач ухиляється від регулювання своїх фінансових зобов’язань стосовно інших підприємців.
5.2 Виконавець може відмовити Користувачеві у реєстрації Акаунту, якщо час здійснення господарської діяльності Користувача не перевищує 1 року.
5.3. Виконавець відмовить в Авторизації Акаунта Користувача, якщо:
a) отримає інформацію про початок процедури банкрутства або ліквідації стосовно Користувача,
b) встановлено факт призупинення господарської діяльності Користувача,
c) встановлено факт порушення Користувачем повсюдно діючого законодавства,
d) встановлено факт порушення Користувачем положень Регламенту або Ліцензійного договору.
5.4 Обставини, перераховані у п. 5.1.1 b и 5.1.4 цього Додатку, повинні бути підтверджені документами у вигляді заяви, здійсненої у відповідності із положеннями Додатку 5 до Регламенту – Регламент Списку Боржників Системи Trans.eu або іншою підтвердженою документами заявою.

6. СКАСУВАННЯ АВТОРИЗАЦІЇ АКАУНТУ
6.1 Виконавець може скасувати Авторизацію Акаунту Користувача, якщо це зумовлено законними інтересами Виконавця, Ліцензіара/Субпідрядника або Користувачів, зокрема, у випадках невиконання зобов’язань, визначених у п. 9.1 Регламенту.
6.2 Виконавець скасує Авторизацію Акаунту Користувача у випадку порушення положень Регламенту або Ліцензійного договору, зокрема, у випадках:
a) визначених у п. 5.1 – 5.3 та 9.3 – 9.4 цього Додатку,
b) порушення строків оплати Виконавцеві більш ніж на 14 днів,
c) визначених у п. 4 Додатка 2 до Регламенту – Правила користування TransTrucks та TransLoads.
6.3 Скасування Авторизації Акаунту може мати місце на час верифікації даних, зазначених у п. 4.2.
6.4. Скасування Авторизації Акаунту призводить до обмеження доступу до послуг, які надаються у рамках Додаткових Функцій TransCommunicate. Скасування Авторизації Акаунту відбувається на строк, необхідний для з’ясування ситуації Користувача, який не перевищує, проте, 90 днів.
6.5 Виконавець після з’ясування причин скасування Авторизації Акаунту приймає рішення про:
a) блокування Акаунтів Користувача,
b) поновлення доступу до Акаунта, внаслідок врахування рекламації Користувача на існуючих до сих пір умовах,
c) поновлення Авторизації Акаунту на підставі договору про індивідуальні умови доступу, зазначені у п. 6.2 Регламенту.

7. БЛОКУВАННЯ АБО ВИДАЛЕННЯ АКАУНТУ
7.1 Блокування Акаунту супроводжується повною втратою доступу до TransCommunicate, так як і до послуг в рамках Додаткових Функцій TransCommunicate.
7.2 Виконавець застосовує блокування:
a) всіх Акаунтів Користувачів внаслідок розірвання Договору, зазначеного у п. 4.5 Регламенту.
b) Акаунту певного Похідного Користувача, на підставі заяви, зазначеної у п. 3.7 цього Додатка.
7.3 Виконавець залишає за собою право блокування або видалення Акаунту або всіх Акаунтів Користувача у випадку:
a) порушення положень п. 5.1 – 5.3 Додатка 1 до Регламенту, наслідком яких є порушення інтересів Виконавця, Субпідрядника/Ліцензіара або інших Користувачів – у негайному порядку без попереднього скасування Авторизації Акаунту,
b) негативного результату розгляду рекламації Користувача, якому було скасовано Авторизацію Акаунту у відповідності з п. 6 цього Додатка,
c) після закінчення строку, зазначеного у п. 6.4 цього Додатка або внаслідок відсутності активності Користувача протягом 30 днів,
d) у випадку порушення положень п. 9.3 – 9.4 Додатка 1 до Регламенту – блокування здійснюється протягом визначеного періоду: 24 годин (перше порушення), 48 годин (друге порушення), 72 години (третє порушення).
7.4 Виконавець залишає за собою право виявити інформацію про скасування Авторизації Акаунту або блокування чи видалення всіх Акаунтів Користувача, у випадку нерегулювання фінансових зобов’язань стосовно інших Користувачів.
7.5 До ситуацій, визначених у п. 7.1 – 7.3 цього Додатку, може бути застосований п. 4.5 Регламенту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1 Виконавець не несе відповідальності за:
a) скасування або затримку в наданні Авторизації Акаунту, блокування або видалення Акаунту,
b) наслідки отримання через неуповноважених осіб доступу до Акаунту Користувача, незалежно від способу його отримання (надання пароля третій особі через Користувача, злом пароля третьою особою),
c) видалення із TransTrucks та TransLoads пропозицій Користувача,
d) упущені вигоди (втрачений прибуток) Користувача.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Користувач заявляє, що TransCommunicate призначений для обміну інформацією з іншими Користувачами у сфері здійснення господарської діяльності, зокрема, для узгодження умов виконання замовлень, договорів, транспорту вантажів.
9.2 Виконавець залишає за собою право вимагати від Користувача документи, які підтверджують надання або замовлення транспортних послуг.
9.3 Користувач зобов’язується користуватися TransCommunicate у відповідності із чинним законодавством, суспільними нормами та положеннями Регламенту, зокрема:
a) діяти таким чином, щоб не порушувати прав інших Користувачів,
b) періодично контролювати можливі зміни Регламенту та ознайомлюватися з ними,
c) не передавати третім особам права користування Акаунтом,
d) не видавати себе за інші особи,
e) не порушувати таємниці листування.
9.4 Повідомлення у полі “Опис” списку контактів не можуть містити:
a) вульгаризми, повідомлення, що закликають до поширення ненависті, расизму, ксенофобії та конфліктів між народами,
b) адрес інтернет-сайтів,
c) повідомлень рекламного характеру,
d) скорочень та прихованих повідомлень, які не відповідають п. 9.3 цього Додатка,
e) інформації про вільні вантажі або транспортні засоби.

Додаток 1 до Регламенту – Правила користування TransCommunicate
Додаток 2 до Регламенту – Правила користування ТransTrucks та TransLoads
Додаток 3 до Регламенту – Правила користування Базою Даних Користувачів
Додаток 4 до Регламенту – Правила користування Транспортним Форумом
Додаток 5 до Регламенту – Регламент Списку Боржників Системи Trans.eu
Додаток 6 до Регламенту – TransProtect
Додаток 7 до Регламенту – TransMap

  • Ubezpieczenia Transportowe
  • Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i Racjonalne Odżywianie
  • Fundacja TruckersLife - Dbamy o zdrowie kierowców i bezpieczeństwo na drogach
  • Trucker Apps to najlepsze aplikacje mobilne dla kierowców zawodowych
  • Zyskaj Płynność Finansową - Karty Paliwowe, Finansowanie Leasingu, Zwrot VAT