Pravidlá

Pravidlá

Od momentu uverejnenia pravidiel, príloh alebo dodatkov, prípadne zmien na internetovej strane – Poskytovateľ služieb, všetky predchádzajúce pravidlá, prílohy alebo dodatky strácajú platnosť a namiesto nich platia nové ustanovenia.

Posledná aktualizácia pravidiel: 09.01.2013

1. DEFINÍCIE

V týchto PRAVIDLÁCH používania Databázy TRANS (ďalej len „Pravidlá“) sú použité nasledovné definície:

Poskytovateľ služby

Trans.eu s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, identifikačné číslo 46167161, DIČ DPH: SK 2023260723, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73002/B, e-mail: info@trans.eu , tel. č. 00421 233 006 762.

Poskytovateľ služby si môže poskytovanie služieb uvedených v týchto pravidlách objednať u subdodávateľa.

Subdodávateľ/Poskytovateľ licencie/Administrátor

Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Poľsku vo Wysokej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Vroclav 65, Poľsko, zaregistrovaná na Okresnom súde pre Wrocław – Fabryczna v Obchodnom registri Celoštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000720763, základný kapitál vo výške 66.500, 00 PLN, uhradený v plnej výške, DIČ 894-27-64-658, IČO 932920615

Databáza údajov Užívateľov Trans

Súbor všetkých údajov odovzdaných Administrátorovi a poskytovateľovi služby v procese autorizácie užívateľa a registrácie konta.

Prídavné funkcie Komunikátora Trans

Spoplatnené alebo bezplatné elektronické služby, ktoré poskytovateľ služby poskytuje cez Komunikátor Trans.

Faktúra

Daňový doklad vystavený v elektronickej forme v súlade s ustanoveniami § 71 a nasl. zákona č.: 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Faktúra Proforma

Doklad vystavený poskytovateľom služby pred uskutočnením platby, ktorý tvorí základ pre jej úhradu.

Burza Pohľadávok

Služba Nahlás Dlžníka, ktorú prevádzkuje poskytovateľ služby.

Burza Nákladu a Vozidiel Trans / Burza Trans

Prídavná funkcia Komunikátora Trans v podobe databázy údajov, podľa ktorých si užívatelia môžu prezerať a umiestňovať oznamy o voľnom náklade a vozidlách, vyjednávať podmienky ponuky, objednávať a preberať objednávky na prepravné a špedičné služby.

Komunikátor Trans

Dopravný obchodný komunikátor, umožňujúci priamu komunikáciu osôb v celej Európe, pracujúcich vo firmách, ktorých pracovnou náplňou je tovarový obrat a nákladná doprava, bezplatne rozširovaný poskytovateľom služby, na zásade softvéru Freeware.

Predplatené obdobie

Čas, na aký si užívateľ objednal poskytovanie služieb PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ KOMUNIKÁTORA.

Softvér Trans

Všetky počítačové programy, ktoré poskytovateľ licencie ponúka a ktoré sú dostupné v Servise Trans, vrátane Komunikátora Trans spolu s Burzou Nákladu a Vozidiel Trans, systémom filtrovania prichádzajúcich informácií spolu s neskoršou aktualizáciou a doplňovaním, ako aj s databázou údajov užívateľov Trans, sprístupňované poskytovateľom licencie na základe licenčnej zmluvy.

Servis Trans

Internetový informačný a obslužný servis, ku ktorému poskytovateľ služby ponúka prístup, zahŕňajúci všetky služby, informácie, správy, dokumenty, dostupné na stránke: www.trans.eu, vrátane Komunikátora Trans spolu s prídavnými funkciami.

Služba

Všetky služby, ktoré poskytovateľ služby poskytuje elektronicky.

Licenčná zmluva

Zmluva, podľa ktorej užívateľ nadobudol obmedzené práva na využívanie Komunikátora Trans a jeho prídavných funkcií. Užívateľ súhlasí s podmienkami licenčnej zmluvy počas inštalácie Komunikátora Trans.

Užívateľ

Fyzická osoba, organizačný útvar bez právnej subjektivity, ktorému zákon udeľuje právnu spôsobilosť alebo právnická osoba – ktorej podnikateľské činnosti súvisia s dopravou a špedíciou.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Poskytovateľ služby týmto schvaľuje pravidlá poskytovania elektronických služieb.

2.2 V pravidlách sú určené zásady poskytovania služieb poskytovateľom služieb, sprístupňovaných v rámci softvéru Trans. Ustanovenia pravidiel a licenčnej zmluvy určujú práva a povinnosti užívateľov Trans.

2.3 Poskytovateľom služieb uvedených v pravidlách je Trans.eu s.r.o., so sídlom Konopná 31, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 46167161, DIČ DPH: SK 2023260723, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73002/B, e-mail: info@trans.eu, tel. č. 00421 233 006 762, ktorý všetky služby alebo ich časť môže preniesť na subdodávateľa.

2.4 Užívateľ súhlasí s pravidlami od momentu registrácie konta a potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami elektronických služieb, poskytovaných poskytovateľom služieb, súhlasí so všetkými ustanoveniami uvedenými v pravidlách a v licenčnej zmluve.

2.5 Pre využívanie servisu a softvéru Trans je nutné disponovať takým zariadením, ktoré umožňuje využívanie internetu, e- mailovej schránky a internetového prehliadača, ktoré umožňuje prístup na web stránku (odporúča sa využívať Internet Explorer vo verzii 7.0 alebo novšej, s aktivovanou obsluhou súborov “cookies” a JavaScript).

3. TYPY A ROZSAH SLUŽIEB TRANS

3.1 Poskytovateľ služby poskytuje prístup k elektronickým službám formou elektronickej platformy výmeny informácií o voľnom náklade a nákladných vozidlách. Táto služba sa nazýva Európska dopravná burza TRANS (ďalej len burza TRANS), ktorá pozostáva z Komunikátora Trans a s prídavných funkcií Komunikátora Trans.

3.2 Prídavnými funkciami Komunikátora Trans sú :

a) Burza nákladu a vozidiel Trans;

b) Databáza údajov užívateľov Trans;

c) Systém „Nahlás Dlžníka”;

d) Bezpečná Firma

e) Transportis

f) TransMap

3.3 Zásady používania:

a) Komunikátora Trans, sú uvedené v Prílohe č. 1 Pravidiel;

b) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – Burza nákladu a vozidiel Trans, sú uvedené v Prílohe č. 2 Pravidiel

c) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – Databáza údajov užívateľov Trans, sú uvedené v Prílohe č. 3 Pravidiel;

d) Fórum Trans, sú uvedené v Prílohe č. 4 Pravidiel;

e) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – Systém „Nahlás Dlžníka, sú uvedené v Prílohe č. 5 Pravidiel;

f) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – Bezpečná Firma, sú uvedené v Prílohe č. 6 Pravidiel ;

g) TransIdea.eu – sú uvedené v Prílohe č. 7 Pravidiel

h) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – Transportis, sú uvedené v Prílohe č. 8 Pravidiel

i) Prídavnej funkcie Komunikátora Trans – TransMap, sú uvedené v Prílohe č. 9

4. PODMIENKY UZATVORENIA A ZRUŠENIA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ELEKTORNICKÝCH SLUŽIEB

4.1 Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prístupu k elektronickým službám nastáva po uzatvorení licenčnej zmluvy a registrácii Konta (1) po následnom využívaní služieb, s výnimkou Prídavných funkcií Komunikátora (1)

4.2 Služby Prídavných funkcií Komunikátora sú poskytované v dvoch režimoch:

a) Predplatený – to znamená, že prístup je umožnený po úhrade poplatku za vybrané predplatné obdobie (jednorazové zakúpenie prístupu) a zaniká po jeho uplynutí. (S účinnosťou k 8.1.2013 táto služba už nebude poskytovaná).

b) Dlhodobý – prístup je povolený na základe zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu v tejto zmluve uvedenú.

4.3 DLHODOBÝ REŽIM

4.3.1 Zmluva na dodatočné funkcie komunikátora v dlhodobom režimu je uzatvorená dňom uzavretia písomnej Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci Systému Trans.

4.3.2 Podmienky poskytovania služieb v dlhodobom režime, dobu trvania zmluvy, podmienky jej ukončenia upravuje písomná Zmluva o poskytovaní služieb v rámci Systému Trans a podmienky uvedené v Cenníku.

4.4 PREDPLATENÝ REŽIM (nedostupný od 9.1.2013)

4.4.1 Uzatvorenie zmluvy na Prídavné funkcie Komunikátora v predplatenom režime nastáva dňom úhrady faktúry proforma, o ktorej sa pojednáva v bode 5.2.1 Pravidiel.

4.4.2 Objednanie spoplatnenej služby poskytovanej v predplatenom režime nastáva po označení príslušnej možnosti v objednávkovom formulári. Objednávkový formulár je dostupný v príslušnej záložke Komunikátora Trans.

4.4.3 Zmluva v predplatenom režime sa uzatvára na dobu určitú v súlade s objednávkou a zaniká po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená.

4.4.4 Poskytovateľ služby poskytuje služby Prídavných funkcií Komunikátora Trans po dobu trvania zmluvy, s výnimkou situácií, o ktorých sa pojednáva v bode 5-7 Prílohy č. 1 Pravidiel. V prípade, že si užívateľ neobjedná Prídavné funkcie Komunikátora Trans alebo neuhradí prvé predplatné, prípadne ďalšie predplatné, nebude mu umožnení prístup k prídavným funkciám Komunikátora.

4.5 VÝPOVEĎ ZMLUVY

4.5.1 V prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v bodoch 6.1 a 6.2 Prílohy č. 1 k Pravidlám alebo nedodržania lehoty splatnosti, o ktorej sa pojednáva v bode 5.3. Pravidiel alebo vzhľadom na ochranu dôležitého záujmu poskytovateľa služby, poskytovateľ služby má právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou, t.j. s účinnosťou ku dňu, v ktorom adresát prevzal výpoveď.

4.5.2. V predplatenom režime:

a) Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v písomnej forme (inak je výpoveď neplatná) s okamžitou platnosťou, ak nesúhlasí zo zmenami Pravidiel, a to najneskôr do jedného mesiaca od dňa zverejnenia zmien Pravidiel.

b) Obidve strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať s dvojtýždennou výpovednou lehotou, pričom pre výpoveď Zmluvy je pod sankciou neplatnosti požadovaná písomná forma.

4.5.3 V situáciách uvedených v bode 4.5.1 až 4.5.2, 4.5.5 bude suma zaplateného a nevyužitého predplatného vrátená Užívateľovi do 7 dní od dátumu, v ktorom poskytovateľ služby prevezme žiadosť o vrátenie preplatku, ktorého výška bude určená v súlade s bodom 4.5.4, spolu s uvedením bankového účtu Odberateľa.

4.5.4 Vrátenie pomernej sumy v zmysle bodu 4.5.4 sa vzťahuje iba na platbu za zúčtovacie obdobie. V žiadnom prípade nemôže byť vrátený aktivačný poplatok, poplatok za opätovnú aktiváciu, ani už uhradená zmluvná pokuta. Užívateľ bude mať právo na vrátenie čiastky, ktorá sa rovná časti predplatného a je úmerná dobe, ktorá zostala do ukončenia predplatného obdobia, pričom základom pre výpočet tejto čiastky je výška predplatného bez akcií a rabatov.

4.5.5 V dlhodobom režime:

a) Zmluva môže byť vypovedaná formou písomnej (inak je výpoveď neplatná) výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou, bez uvedenia dôvodu, s dodržaním trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá musí skončiť k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia,

b) Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v písomnej forme (inak je výpoveď neplatná) s okamžitou platnosťou, ak nesúhlasí zo zmenami Pravidiel, a to najneskôr do jedného mesiaca od dňa zverejnenia zmien Pravidiel.

4.5.6 V období, za ktoré Užívateľ nezaplatil včas úhradu, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť mu prístup k Službám (tj. odobrať autorizáciu).

4.6 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo, že v prípade, ak užívateľ nezíska autorizáciu počas 6 mesiacov od zablokovania užívateľského konta, uplynutím tejto doby zanikne zmluva o poskytovaní elektronických služieb.

5. PLATBY

5.1 Prídavné funkcie Komunikátora sú poskytované za úhradu na zreteľný príkaz užívateľa, v súlade s vybraným režimom poskytovania služby:

a) po zaplatení danej služby v súlade s tabuľkou poplatkov predplatného, ktorá je uvedená na adrese: https://www.trans.eu/sk/cennik.html pre Predplatený režim alebo

b) v lehote a za podmienok stanovených v Zmluve uvedenej v bode 4.3 Pravidiel.

5.2 REŽIM PREDPLATENÝ (nedostupný od 9.1.2013)

5.2.1 Spoplatnená služba bude užívateľovi sprístupnená do 7 dní od dátumu úhrady. Podmienky úhrady a lehota splatnosti sú uvedené vo faktúre proforma, ktorá je sprístupnená v záložke Komunikátora Trans. Za deň úhrady je považovaný deň, v ktorom je úhrada pripísaná na bankový účet poskytovateľa služby.

5.2.2 Poskytovateľ služby vystaví faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia platby a/alebo dodania služby a odošle ju užívateľovi.

5.3 DLHODOBÝ REŽIM

5.3.1 Služba je sprístupnená autorizovanému Užívateľovi po zaslaniu objednávky, čím nie sú dotknuté ustanovenia uvedené v Zmluve uzatvorenej s Užívateľom.

5.3.2 Cena za prístup k službám je určená v Cenníku prístupnom na webovej stránke https://www.trans.eu/sk/cennik.html. Užívateľ zasielajúci objednávku v Dlhodobom režimu môže využiť podmienky akčnej ponuky (ďalej: Ponuka), ktorej podmienky upravuje Zmluva o poskytovaniu služieb v rámci Systému Trans. Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania sumy uvedenej vo faktúre na bankový účet Poskytovateľa.

5.4 Poskytovateľ služby má právo v každom čase zaviesť nové služby a zmeny poplatkov za služby po tom, ako o tom informuje užívateľov elektronickou poštou, prostredníctvom komunikátoru Trans alebo oznamom zverejneným na internetovej stránke. Zmeny poplatkov za služby sa nevzťahujú na bežiace zúčtovacie obdobie Užívateľa, ktorého sa týka špeciálna ponuka.

5.5 Čiastka predplatného je nedeliteľná, tzn. že:

a) nie je možné uhradiť poplatok za obdobie kratšie ako je dĺžka predplatného obdobia pre danú službu;

b) zrušenie autorizácie užívateľa nespôsobuje vrátenie úmernej čiastky poplatku nebo celého poplatku za obdobie, ktoré je nevyhnutné na vysvetlenie situácie, ktorá zapríčinila zrušenie autorizácie;

c) vrátenie poplatku je možné len na zásadách uvedených vyššie v bodoch 4.5.3 a 4.5.4;

d) zmena typu služby zo strany Poskytovateľa služby počas zúčtovacieho obdobia je možná v prípade objednania si ďalšej Dodatočnej Funkcie Komunikátora v súlade s platným Cenníkom.

6. SLUŽBA TRANSPRO, INDIVIDÁLNE PODMIENKY A TESTOVACIE OBDOBIE

6.1 TRANSPRO

6.1.1 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo bezplatne prideliť status TransPro:

a) individuálnemu zákazníkovi alebo

b) korporačnému zákazníkovi, ktorý vlastní viac ako jedno konto alebo spĺňa podmienky uvedené v bode 3.3 Prílohy 1 Pravidiel.

6.1.2 Poskytovanie štandardnej služby TransPro je uvedené v osobitnej zmluve o poskytovaní služby TransPro a v osobitnej licenčnej zmluve.

6.2 INDIVIDUÁLNE PODMIENKY

6.2.1 Poskytovateľ služby si vyhradzuje možnosť určenia individuálnych podmienok prístupu k servisu Trans a k Prídavným funkciám Komunikátora.

6.2.2 Poskytovanie služieb v rámci individuálnych podmienok prístupu je uvedené v osobitnej písomnej zmluve.

6.3 TESTOVACIE OBDOBIE

6.3.1 Poskytovateľ služby môže bezplatne, na dobu určitú, poskytnúť prístup k Prídavným funkciám Komunikátora takému užívateľovi, (v ďalšom: Testovacie obdobie), ktorý sa prvý krát zaregistroval a úspešne absolvoval proces autorizácie.

6.3.2 Základné Testovacie obdobie pre užívateľov je 14 kalendárnych dní.

6.3.3 Poskytovateľ služby má právo určiť dlhšie alebo kratšie testovacie obdobie pre určitú skupinu užívateľov, podľa ľubovoľných kritérií, alebo predĺžiť/skrátiť Testovacie obdobie pre vytypovaného užívateľa, podľa vlastného uváženia. Okrem toho Poskytovateľ služby môže prideliť testovacie obdobie iným užívateľom, ako sú uvedení v bode 6.3.1.

6.3.4 Počas testovacieho obdobia môže Poskytovateľ služby použiť voči užívateľovi všetky sankcie, o ktorých sa pojednáva v Prílohe 1 týchto Pravidiel – Zásady využívania Komunikátora Trans, jedná sa najmä o body 6 a 7 Prílohy 1.

6.3.5 Po ukončení Testovacieho obdobia Poskytovateľ služby môže odoprieť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, vzhľadom na ochranu odôvodneného záujmy Poskytovateľa služby alebo užívateľov, najmä vzhľadom na výskyt okolností alebo podozrenie z ich výskytu, odôvodňujúcich aplikáciu ustanovení uvedených v bodoch 5, 6 a 7 Prílohy 1 Pravidiel – Zásady využívania Komunikátora Trans.

7. REKLAMÁCIE

7.1 V tejto časti sú uvedené podmienky, ktoré musí spĺňať reklamácia služieb poskytovaných Poskytovateľom služby a režim reklamačného konania.

7.2 Reklamáciu je možné uplatniť:

a) písomne na adresu: Trans.eu s.r.o, Konopná 31, 821 05 Bratislava

b) elektronicky: abalcerzak@trans.eu.

7.3 Reklamácia musí obsahovať:

a) meno a priezvisko alebo firmu (názov) a adresu bydliska alebo sídla užívateľa, v ďalšej časti „Reklamujúci”;

b) určenie predmetu reklamácie a reklamačnej doby;

c) uvedenie okolnosti, ktoré odôvodňujú reklamáciu;

d) podpis reklamujúceho – v prípade písomnej reklamácie.

7.4 V prípade, že uplatnená reklamácia nespĺňa podmienky uvedené v bode 7.3 písm. a) až d), Poskytovateľ služby môže:

a) ak to bude považovať za nutné pre správne posúdenie reklamácie, bezodkladne informovať reklamujúceho o potrebe jej doplnenia v lehote minimálne 7 dní, uvedie aj rozsah doplnenia a pripojí poučenie, že ak nebude reklamácia doplnená v uvedenom termíne, nebude posúdená. Po uplynutí uvedeného termínu sa reklamácia odloží bez posúdenia.

b) dať reklamujúcemu na vedomie, že jeho list nespĺňa reklamačné podmienky, v dôsledku čoho bude odložený bez posúdenia.

7.5 Poskytovateľ služby posudzuje reklamáciu v lehote 30 pracovných dní od jej uplatnenia. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo predĺžiť 30 dňovú lehotu na odpoveď v takom prípade, keď je poskytnutie odpovede závislé od dodatočných technických a právnych analýz, čo reklamujúcemu bezodkladne oznámi.

7.6 Poskytovateľ služby na reklamáciu odpovedá:

a) písomne na adresu sídla užívateľa,

b) elektronicky na adresu elektronickej pošty, ktorú reklamujúci uvedie,

c) telefonicky

7.7 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo ponechať reklamáciu bez odpovede, odmietnuť jej poskytnutie alebo sa odvolať na príslušnú časť Dokumentácie Trans, ak:

1) odpoveď na uplatnenú reklamáciu bude obsahovať údaje:

a) predtým poskytnuté v rámci služby Pomoc;

b) poskytnuté v odpovedi pre užívateľa na predtým uplatnenú reklamáciu;

c) uvedené v Pravidlách alebo v návode na obsluhu, ktoré sú súčasťou Dokumentácie Trans;

2) uplatnená reklamácia:

a) nebude obsahovať údaje postačujúce na identifikáciu užívateľa alebo subjektu;

b) nebude obsahovať údaje, ktoré umožňujú poskytnúť a odoslať odpoveď na reklamáciu;

c) bude uplatnená treťou osobou, ktorá nemá príslušné oprávnenie alebo splnomocnenie;

d) neobsahuje formu postačujúcu na to, aby bola považovaná za reklamačný list;

e) neobsahuje údaje o príčine uplatnenia reklamácie, otázky, popis uplatnených výhrad;

f) obsahuje urážajúci, lživý a vulgárny text, nabádajúci k šíreniu nenávisti, rasizmu, xenofóbie a konfliktov medzi národmi;

g) bude uplatnená po uplynutí 90 dní od dátumu, v ktorom sa spozorovali príčiny reklamácie.

O využití vyššie uvedeného práva Poskytovateľ služby bezodkladne informuje reklamujúceho.

7.8 Užívateľ plne zodpovedá za obsah uvedený v reklamácii.

7.9 Užívateľ, ktorý nesúhlasí s odpoveďou na reklamáciu, má právo požiadať o opätovné posúdenie reklamácie v lehote maximálne 90 dní od dňa, v ktorom dostal odpoveď. Ustanovenia uvedené v bodoch 7.2 – 7.7 sú príslušne aplikované.

7.10 V dôsledku opätovného posúdenia reklamácie v súlade s bodom 7.9 bude voči užívateľovi vyčerpané reklamačné konanie a neexistujú žiadne odvolacie prostriedky s výnimkou, ak:

a) Užívateľ predloží nové okolnosti a dôkazy, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o reklamácii

b) Užívateľ obnovuje korešpondenciu so zámerom získať časový priestor na základe individuálnych podmienok, o ktorých sa pojednáva v bode 6.2.

7.11 Užívateľ, ktorému bol poskytnutý časový priestor na základe individuálnych podmienok, o ktorých sa pojednáva v bode 6.2., nemá nárok na reklamáciu.

7.12 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zasiahnuť do technickej štruktúry Konta užívateľa, aby zistil príčiny nesprávnej funkcie softvéru Trans, môže vykonať zmeny a iným spôsobom pôsobiť na technickú stránku Konta užívateľa, za účelom jeho modifikácie alebo obnovenia správnej funkcie.

8. VÝHRADY, ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

8.1 Poskytovateľ služby preberá zodpovednosť len v rozsahu služieb, ktoré poskytuje elektronicky. Poskytovateľ služby nezodpovedá najmä za:

a) pravdivosť údajov, ktoré užívateľ uviedol v procese autorizácie užívateľa;

b) obsah, ktorý užívatelia poskytujú a zverejňujú na Fóre Trans cez Komunikátor Trans;

c) to, že užívatelia nesprávne zrealizujú alebo nezrealizujú uzatvorené zmluvy;

d) aktivity užívateľov a tretích osôb, ktoré porušujú ustanovenia uvedené v Pravidlách;

e) platobnú schopnosť užívateľov;

f) to, že užívatelia neuzatvoria zmluvy;

g) to, že užívatelia prídu o výhody;

h) zrušenie alebo pozastavenie poskytnutia autorizácie;

i) zrušenie, zablokovanie Konta alebo prístupu k časti alebo k všetkým službách voči každému užívateľovi, ktorého aktivity sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, s predpismi uvedenými v týchto pravidlách a prílohách, s dobrými mravmi, ako aj vtedy, keď aktivity ohrozujú alebo porušujú záujem poskytovateľa služby alebo subdodávateľa, prípadne iných užívateľov Trans;

j) odstránenie ponúk užívateľa z burzy Trans.

8.2 Poskytovateľ služby nezodpovedá za poruchy softvéru Trans, ktoré vzniknú z príčin nezávislých na Poskytovateľovi služby. Poskytovateľ služby nezodpovedá najmä za:

a) časové odpojenie systému komunikátora a prístupu k službám Trans;

b) stratu všetkých údajov o užívateľoch, nachádzajúcich sa v softvérovom vybavení Poskytovateľa služby.

8.3 Poskytovateľ služby vynaloží úsilie, aby subdodávateľ zaistil prístup k Servisu Trans takým spôsobom, aby:

a) Servis Trans a všetky služby sprístupňované jeho prostredníctvom boli neustále funkčné, bez akýchkoľvek porúch, na úrovni 98 % prevádzkovaného času;

b) čas na odstránenie prípadných porúch Servisu Trans neprevýšil 24 hodín;

c) čas prípadných obmedzení prístupu do Servisu Trans neprevýšil 24 hodín;

d) prestávky na údržbu Servisu Trans neboli častejšie ako dvakrát po 4 hodiny mesačne, každá v čase od 20.00 do 6.00 alebo cez sviatky bez časového vymedzenia s výnimkou takého prípadu, keď poruchu spôsobila vyššia moc, faktory nezávislé od Poskytovateľa služby alebo subdodávateľa, vrátane nepovoleného zásahu užívateľov alebo tretích osôb.

8.4 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na:

a) zverejňovanie informácií o užívateľoch na stránkach Servisu Trans, ktorí sústavne porušujú pravidlá alebo takým istým spôsobom podnikajú aktivity v rozpore s Pravidlami alebo so zámerom a charakterom Servisu Trans;

b) anonymné uverejňovanie obsahu článkov, ktoré užívatelia adresujú Poskytovateľovi služby

8.5 Poskytovateľ služby je zodpovedný za škody, ktoré sú výlučne úmyselne spôsobené užívateľovi .

8.6 Poskytovateľ služby môže odstrániť alebo zablokovať Konto alebo znemožniť prístup do niektorých častí alebo celku služby každému užívateľovi, ktorého činnosť narušia záujem Poskytovateľa služby alebo subdodávateľa, prípadne užívateľov Burzy. Zásady odstránenia a zablokovania konta sú uvedené v Prílohe č. 1 Pravidiel.

8.7 Užívateľovi, ktorý svojimi činnosťami poruší Pravidlá používania burzy TRANS, Poskytovateľ služby môže uložiť zmluvnú sankciu tak, že:

a) skráti užívateľovi predplatné obdobie o 10, 20 alebo 30 dní – v prípade menej závažných porušení pravidiel, a to bez akýchkoľvek náhrad alebo iných nárokov Užívateľa voči Poskytovateľovi,

b) užívateľ bude mať povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške päťnásobku, sedemnásobku alebo desaťkrát aktivačného poplatku (tzv. Dodatočný poplatok) – v prípade porušenia, ktoré je možné považovať za priemerné ohrozenie záujmov poskytovateľa služby a iných užívateľov,

c) užívateľ bude povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške až 10 násobku ročnej sumy predplatného (vo výške, ktorá vyplýva z cenníka platného ku dňu uloženia pokuty, bez akcií a rabatov) – v prípade závažných porušení, ktoré smerujú proti záujmom poskytovateľa služby alebo iných užívateľov.

Poskytovateľ služby má v plnom rozsahu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia Pravidiel užívateľom. Nárok na náhradu škody uložením a/alebo uhradením zmluvnej pokuty nezaniká.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Všetky práva duševného vlastníctva k softvéru a Servisu Trans má Poskytovateľ služby alebo subdodávateľ/ Poskytovateľ licencie. Využívaním softvéru a Servisu Trans v súlade s Pravidlami a osobitnou licenčnou zmluvou, užívateľ v žiadnom rozsahu nenadobúda práva duševného vlastníctva k softvéru a k Servisu Trans. Akékoľvek porušovanie práv duševného vlastníctva k softvéru a k Servisu Trans je zakázané, najmä:

a) kopírovanie, modifikovanie, elektronický alebo iný prenos softvéru a Servisu Trans alebo jeho častí, ako aj jednotlivých výtvorov a databázy údajov, bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa licencie;

b) používanie Servisu i softvéru Trans takým spôsobom, ktorý je v rozpore s Pravidlami alebo so všeobecne platnými predpismi;

c) ničenie, poškodzovanie, odstraňovanie alebo pozmeňovanie informačných, textových a grafických údajov softvéru a Servisu Trans alebo iné rušenie informačného systému Poskytovateľa služby;

d) preberanie celého obsahu alebo jednotlivých častí softvéru a Servisu Trans, najmä Databázy údajov užívateľov a ich opätovné využitie v celku alebo po častiach, bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa služby.

9.2 Ak niektoré z ustanovení zmluvy/týchto Pravidiel je čiastočne alebo v celku neplatné z toho dôvodu, že je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, v ostatnej časti zmluva zostáva v platnosti a je interpretovaná v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby v maximálnej možnej miere bol zachovaný význam neplatného ustanovenia.

9.3 Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo a užívateľ súhlasí:

a) s využívaním morálneho a priemyselného práva užívateľa, vrátane obchodného názvu a ochrannej známky na propagačné a marketingové účely Poskytovateľa služby;

b) s umiestňovaním kópií dokladov s vodným znakom „Trans” vedľa profilu užívateľa, o ktorých sa pojednáva v bode 4.2 Prílohy č. 1 Pravidiel – Zásady používania komunikátora Trans.

c) so zasielaním obchodných a reklamných informácií automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom, elektronickou poštou, prípadne krátkymi textovými správami

d) s vystavením a odoslaním faktúry – daňového dokladu za služby elektronicky.

9.4 Poskytovateľ služby – Trans.eu s.r.o. – spracováva osobné údaje a je prevádzkovateľom podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa zhromažďujú v tomto rozsahu:

Identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prípadne zamestnancom užívateľa (ďalej len „dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo

Údaje o finančných záväzkoch užívateľa, ktoré vznikli, vzniknú alebo sa týkajú zmluvného vzťahu s poskytovateľom služby

Údaje týkajúce sa bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky užívateľa – ako podnikateľského subjektu

Účel spracovania:

Podľa bodu 9.4.1 a 9.4.2 sa osobné údaje zhromažďujú za účelom uzavretia a realizácie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a pre vnútorné potreby poskytovateľa služieb.

Údaje podľa bodu 9.4.3 sa zhromažďujú za účelom vytvorenia súboru informácií o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke užívateľov, zaistenia vzájomného informovania ostatných registrovaných užívateľov o týchto údajoch a posudzovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zo strany poskytovateľa služby.

Osobné údaje sa spracovávajú v nevyhnutnom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) i za tým účelom, aby sa potenciálni obchodní partneri mohli s užívateľmi skontaktovať a uzatvoriť obchodnú transakciu.

Uzavretím zmluvy o poskytovaní prístupu k elektronickým službám Burzy Trans/akceptáciou týchto pravidiel dáva dotknutá osoba súhlas

– spracovaním osobných údajov v rozsahu a za účelom uvedeným vyššie ako i v rozsahu vyplývajúcom z dokumentov uvedených v bode 4.2 Prílohy 1 Pravidiel.

s pracovaním osobných údajov za vyššie uvedeným účelom aj formou kopírovania alebo skenovania dokladov totožnosti a výpisov z registrov podnikateľov (napr. Obchodný register, Živnostenský register), v ktorých je uvedený údaj o rodnom čísle fyzickej osoby a súhlasí so zverejnením kópie výpisov z podnikateľských registrov (napr.: Obchodný register, živnostenský register) vo svojom profile užívateľa.

– poskytnutím a spracovávaním osobných údajov sprostredkovateľom, ktorým je spoločnosť Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Poľsku vo Wysokej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Vroclav 65, Poľsko a zároveň s prenosom osobných údajov do Poľska

– sprístupnením osobných údajov v rozsahu vyplývajúcom z podnikateľských registrov (napr.: obchodný register, živnostenský register) ako i informácií o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálky užívateľa ako podnikateľského subjektu ostatným registrovaným užívateľom.

Údaje sú poskytované dobrovoľne, a všetky zásady spracovania sú uvedené v Politike súkromia, ktorá je dostupná na https://www.trans.eu/sk/politika-ochrany-sukromia.html.

Užívateľ má prístup k svojim údajom a má právo ich pozmeniť.

9.5 Príslušnými právnymi predpismi pri riešení sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom služby sú právne predpisy Slovenskej republiky.

9.6 Všetky spory vyplývajúce z týchto Pravidiel alebo ktoré vzniknú v súvislosti s nimi bude riešiť všeobecné súdy SR.

9.7 Poskytovateľ služby je oprávnený zhromažďovať údaje o užívateľoch týkajúce sa ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky a zaistiť vzájomnú informovanosť ostatných užívateľov o týchto údajoch.

10. NADOBUDNUTIE PLATNOSTI PRAVIDIEL A ZMIEN V PRAVIDLÁCH

10.1 Poskytovateľ služby zverejňuje zmeny pravidiel, príloh alebo dodatkov na internetovej stránke https://www.trans.eu/sk/pravidla.html

10.2 Poskytovateľ služby má právo na jednostrannú zmenu ustanovení týchto pravidiel. Zmeny začínajú platiť ihneď po zverejnení textu pravidiel na web stránke, o ktorej sa pojednáva vyššie v bode 10.1

10.3 Tieto Pravidlá sú platné od 09.01.2013

Príloha č. 1 k Pravidlám – Zásady používania komunikátora Trans
Príloha č. 2 k Pravidlám – Zásady používania databázy nákladov a vozidiel TRANS
Príloha č. 3 k Pravidlám – Zásady používania databázy užívateľov TRANS
Príloha č. 4 k Pravidlám – Zásady používania dopravného fóra TRANS
Príloha č. 5 k Pravidlám – Pravidlá pre používanie databázy pohl’adávok TRANS
Príloha č. 6 k Pravidlám – TransMap