Politika ochrany súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Táto príloha riadi politiku, ktorú používa spoločnosť Trans.eu, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 73002/B (ďalej len administrátor) a jej prepojené osoby, a tiež subdodávatelia služieb, v rámci ochrany osobných údajov užívateľov a informácií, ktoré môžu byť dôverné a tvoriť ich obchodné tajomstvo.

Táto politika sa vzťahuje na služby poskytované administrátorom prostredníctvom komunikátora Trans a prostredníctvom webových stránok (www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, transinkasso.eu, trans.info). Nevzťahuje sa však na webové stránky a služby poskytované tretími osobami, ku ktorým je možné získať prístup pomocou odkazov uvedených na hore uvedených stránkach.

Súbory Cookie

Administrátor používa tzv. súbory “cookie” na sledovanie návštevnosti užívateľov, sledovanie nahlasovaných a odsúhlasených ponúk a ukladanie ich preferencií, ako napr. jazyka a údajov o prihlasovaní. Z dôvodu vypnutia súborov cookie môže v internetovom prehliadači dôjsť k tomu, že užívateľ nebude schopný využívať všetky produkty a služby.

Údaje v Google Analytics

Návštevnosť na stránkach administrátora sleduje analytický systém Google Analytics, ktorého cieľom je zhromažďovanie údajov o spôsobe prezerania stránok a ich popularite. Tieto údaje, ako napr. typ prehliadača alebo IP adresa, nebude administrátor nikdy poskytovať tretím osobám.

Zhromaždené údaje

Za účelom využívania služieb a produktov ponúkaných administrátorom je nutné registrovať účet prostredníctvom komunikátora TRANS alebo formulára dostupného na webovej stránke.

Počas registrácie sa uvádzajú tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, pohlavie, dátum narodenia a možno tiež uviesť údaje o preferenciách a odbornej spôsobilosti.

Dáta sa zhromažďujú aj pasívne, t.j. činnosťou webovej stránky (napr. IP adresa, rozlíšenie, umiestnenie, typ prehliadača).

Využívanie údajov

Zhromažďované osobné údaje môže administrátor so súhlasom užívateľa využívať taktiež za účelom posielania informácií o aktuálnej alebo chystanej ponuke produktov a služieb na základe súhlasu užívateľa s predpismi Pravidiel. Tieto informácie budú odosielané prostredníctvom komunikátoru alebo mailu v podobe informačných a reklamných kampaní. Užívateľ môže však odmietnuť prijímanie takýchto informácií, odoslaním správy na adresu info.sk@trans.eu (tzv. odobranie súhlasu s prijímaním obchodných informácií).

Po odobraní súhlasu na prijímanie obchodných informácií užívateľ aj naďalej môže dostávať správy v rámci informačného bulletinu, ktorý sa týka zmien v programe, prevádzkovom poriadku a pod.

Poskytovanie údajov iným subjektom

Administrátor si vyhradzuje právo poskytovať osobné údaje užívateľov aj svojim prepojeným osobám a subdodávateľom služieb v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Administrátor sa zaväzuje dodržať maximálnu starostlivosť počas prenosu dát, t.j. prijímať opatrenia a ochrany, ktoré nedovolia nepovolaným osobám získať prístup k týmto údajom (o.i. SSL, šifrované spojenie).

Osobné údaje užívateľa nebudú bez jeho súhlasu poskytované tretím osobám s výnimkou prípadov, v ktorých k poskytnutiu údajov dochádza v dôsledku legitímnej žiadosti oprávneného subjektu (napr. polície alebo súdu).

Posielanie údajov mimo Európskeho spoločenstva

Použitím webových stránok, produktov a služieb poskytuje užívateľ súhlas s tým, aby administrátor posielal osobné údaje mimo Európskeho spoločenstva za účelom spracovania týchto údajov v súlade s touto politikou ochrany súkromia.

Prístup k údajom

Užívateľ má právo nazerať do svojich údajov, upravovať ich alebo odmietnuť ich používanie. Administrátor na základe písomnej žiadosti zaslanej užívateľom spolu s dokladom, potvrdzujúcim totožnosť, upraví v databáze osobné údaje. Administrátor vynaloží maximálne oprávnenú snahu, aby splnil žiadosť užívateľa o odstránenie osobných údajov, iba ak tieto údaje musia byť zachované z dôvodu platného právneho alebo súvisiaceho s právom predpisom. Administrátor umožňuje opravu väčšiny osobných údajov v rámci služieb poskytovaných servisom Trans (napr. úpravou údajov samotným užívateľom alebo prostredníctvom konzultanta).

Bezpečnosť

Pre zaistenie bezpečnosti administrátor:

  • používa SSL šifrovanie,
  • umožňuje prístup k Vášmu účtu len po zadaní správneho užívateľského mena a hesla (je doporučené nastaviť heslá, ktoré sa skladajú z min. 6 znakov, obsahujú veľké a malé písmená, špeciálne znaky a číslice), ktoré je povinný užívateľ udržať v tajnosti,
  • kontroluje metódy pre zber, uchovávanie a spracovanie informácií, vrátane fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systému,
  • poskytuje prístup k osobným údajom len tým zamestnancov, dodávateľom a obchodným partnerom, ktorí potrebujú mať k nim prístup aby ich mohli spracovať pre potreby administrátora. Okrem toho na základe zmluvy, sú povinní zachovávať prísnu dôvernosť, a v prípade porušenia týchto záväzkov môžu niesť následky, vrátane ukončenia spolupráce.

Vyhlásenie týkajúce sa politiky ochrany súkromia

Táto politika ochrany súkromia platí od 2. augusta 2011. Administrátor si vyhradzuje právo na jej zmenu, ak to bude nutné v dôsledku zavedenia úprav v tejto politike, v politike riadenia, v právnom poriadku alebo v jurisdikcii.

Zmeny nadobudnú platnosť dňom zverejnenia na internetových stránkach https://www.trans.eu/sk/politika-ochrany-sukromia.html vrátane dátumu ich účinnosti.

***

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok ohľadom politiky ochrany súkromia, kontaktujte administrátora: Trans.eu, Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, Slovensko

email: info.sk@trans.eu