Politika ochrany osobných údajov

Medzi mnohými hodnotami, ktoré vyznáva spoločnosť Trans.eu Group S.A. so sídlom: Wrocław, t. j. administrátor webovej stránky: www.trans.eu (ďalej len: „Platforma“), najväčší dôraz kladieme na zabezpečenie bezpečnosti a spokojnosti užívateľov platformy. Kľúčom k úspechu sú kroky, ktoré podnikol administrátor, aby užívatelia mohli bezpečne využívať služby ponúkané v rámci platformy a komunikátora Trans. Administrátor sa snaží zabezpečiť náležitú ochranu osobných údajov poskytnutých užívateľmi.

Pre viac informácií kliknite SEM

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Táto príloha riadi politiku, ktorú používa spoločnosť Trans.eu Group S.A. so sídlom: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Wrocław-Fabryczna vo Wrocławi, VI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, číslo: 0000720763, DIČ: 8942764658, IČO: 932920615 (ďalej len: „administrátor“) a jej prepojené osoby, a tiež subdodávatelia služieb, v rámci ochrany osobných údajov užívateľov a informácií, ktoré môžu byť dôverné a tvoriť ich obchodné tajomstvo.

Táto politika sa vzťahuje na služby poskytované administrátorom prostredníctvom webových stránok www.trans.eu. Nevzťahuje sa však na webové stránky a služby poskytované tretími osobami, ku ktorým je možné získať prístup pomocou odkazov uvedených na hore uvedených stránkach.

Súbory Cookie

Administrátor používa tzv. súbory „cookie“ na sledovanie návštevnosti užívateľov, ukladanie ich preferencií a prispôsobenie ponúkaných služieb. Administrátor používa tzv. súbory „cookie“ na účely vypracovania všeobecných štatistík týkajúcich sa využívania platformy užívateľmi. Z dôvodu vypnutia súborov „cookie“ môže v internetovom prehliadači dôjsť k tomu, že užívateľ nebude schopný využívať všetky produkty a služby.

Údaje v Google Analytics

Návštevnosť na stránkach administrátora sleduje analytický systém Google Analytics, ktorého cieľom je zhromažďovanie údajov o spôsobe prezerania stránok a ich popularite. Tieto údaje, ako napr. typ prehliadača alebo IP adresa, nebude administrátor nikdy poskytovať tretím osobám.

Zhromaždené údaje

Za účelom využívania služieb a produktov ponúkaných administrátorom je nutné registrovať účet prostredníctvom komunikátora TRANS alebo formulára dostupného na webovej stránke.

Počas registrácie sa uvádzajú tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, pohlavie, dátum narodenia a možno tiež uviesť údaje o preferenciách a odbornej spôsobilosti. Dáta sa zhromažďujú aj pasívne, t. j. činnosťou webovej stránky (napr. IP adresa, rozlíšenie, umiestnenie, typ prehliadača).

Údaje sa poskytujú dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok neschopnosť nadviazať spoluprácu.

Využívanie údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na účely:

  • prípravy na uzatvorenie, uzatvorenia a následnej realizácii licenčnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní prístupu k službám poskytovaným administrátorom (najmä s cieľom umožniť potenciálnym zmluvným partnerom kontaktovať užívateľov a uzatvárať s nimi transakcie) – Článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  • realizácie elektronických služieb – vrátane služby newsletter – Článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  • priameho marketingu (vrátane rozsahu, v akom užívateľ súhlasil so zasielaním obchodných informácií – aj za účelom poskytovania tohto typu informácií)– na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana – Článok 6 ods. 1 písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  • v súvislosti s profilovaním – na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana – Článok 6 ods. 1 písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  • splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (účtovné a daňové povinnosti) – Článok 6 ods. 1 písmeno c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Administrátor spracúva osobné údaje vedľajších užívateľov, ktorí sú zaregistrovaní na platforme, a ktorých údaje boli administrátorovi poskytnuté užívateľom – na účely využívania vedľajším užívateľom služieb poskytovaných administrátorom (Článok 6 ods. 1 písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári spracúva administrátor s cieľom nadviazať a realizovať spoluprácu a odpovedať na otázku – Článok 6 ods. 1 písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú na vytvorenie a realizáciu kontaktu a poskytnutie odpovede administrátorom.

Zhromaždené osobné údaje môže administrátor, so súhlasom užívateľa, využívať taktiež za účelom posielania informácií o aktuálnej alebo chystanej ponuke produktov a služieb na základe súhlasu užívateľa s predpismi Pravidiel. Tieto informácie budú odosielané prostredníctvom komunikátoru alebo mailu v podobe informačných a reklamných kampaní. Užívateľ môže však odmietnuť prijímanie takýchto informácií, odoslaním správy na adresu info.sk@trans.eu (tzv. odobranie súhlasu s prijímaním obchodných informácií). V rozsahu osobných údajov je odňatie súhlasu možné kedykoľvek, nemá však vplyv na spracovanie osobných údajov pred jeho odňatím.

Po odobraní súhlasu na prijímanie obchodných informácií užívateľ aj naďalej môže dostávať správy v rámci informačného bulletinu, ktorý sa týka zmien v programe, prevádzkovom poriadku a pod.

Poskytovanie údajov iným subjektom

Administrátor si vyhradzuje právo poskytovať osobné údaje užívateľov aj svojim prepojeným osobám – spoločnostiam kapitálovej skupiny Trans.eu a subdodávateľom služieb v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Administrátor sa zaväzuje dodržať maximálnu starostlivosť počas prenosu dát, t. j. prijímať opatrenia a ochrany, ktoré nedovolia nepovolaným osobám získať prístup k týmto údajom (o. i. SSL, šifrované spojenie).

Osobné údaje užívateľa nebudú bez jeho súhlasu poskytované tretím osobám s výnimkou prípadov, v ktorých k poskytnutiu údajov dochádza v dôsledku legitímnej žiadosti oprávneného subjektu (napr. polície alebo súdu).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú administrátorom spracúvané a uchovávané po dobu potrebnú na vykonanie zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi užívateľom a administrátorom a po dobu, v ktorej je možne uplatniť nároky v súvislosti s transakciami, ktoré boli realizované prostredníctvom platformy inými užívateľmi, ako aj v súvislosti s používaním platformy užívateľmi a vedľajšími užívateľmi. Okrem toho sa údaje môžu uchovávať na účely predchádzania podvodom a na účely štatistiky a archivácie.

V rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na základe súhlasu – budeme vaše údaje spracovávať až do odvolania súhlasu, bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu budeme spracovávať maximálne do okamihu námietok voči tomu spracovávaniu, Okrem toho, údaje nebudú spracovávane, pokiaľ nebudú potrebne pre účely, pre ktoré boli získane.

Za účelom plnenia zmluvy, budú osobné údaje spracovávané automaticky (vrátane profilovania), to však nespôsobí žiadne právne následky pre užívateľa alebo vedľajšieho užívateľa a neovplyvňuje ich situáciu. Účelom profilovania je zhromažďovať informácie o činnosti v rámci platformy a preferenciách užívateľa alebo vedľajšieho užívateľa, čo umožňuje lepšie prispôsobiť ponuku a správy určené užívateľom a vedľajším užívateľom a odhaliť udalosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť užívateľov a vedľajších užívateľov.

Súčasne, osobné údaje sú administrátorom uchovávane po dobu, v ktorej je administrátor povinný osobné údaje alebo dokumenty, ktoré osobné údaje obsahujú uchovávať – pre účely zaistenia súladu s právnymi predpismi, vrátane kontroly štátnymi organmi.

Prístup k údajom

Užívateľ má právo nazerať do svojich údajov, upravovať ich i aktualizovať, odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov v súvislosti s oprávneným záujmom, vymazať údaje, obmedziť spracovanie a prenos údajov. Administrátor na základe písomnej žiadosti zaslanej užívateľom spolu s dokladom, potvrdzujúcim totožnosť, upraví v databáze osobné údaje. Administrátor vynaloží maximálne oprávnenú snahu, aby splnil žiadosť užívateľa o odstránenie osobných údajov, iba ak tieto údaje musia byť zachované z dôvodu platného právneho alebo súvisiaceho s právom predpisom. Administrátor umožňuje opravu väčšiny osobných údajov v rámci služieb poskytovaných servisom (napr. úpravou údajov samotným užívateľom).

Bezpečnosť

Pre zaistenie bezpečnosti administrátor:

  • používa SSL šifrovanie,
  • umožňuje prístup k Vášmu účtu len po zadaní správneho užívateľského mena a hesla (je doporučené nastaviť heslá, ktoré sa skladajú z min. 6 znakov, obsahujú veľké a malé písmená, špeciálne znaky a číslice), ktoré je povinný užívateľ udržať v tajnosti,
  • kontroluje metódy pre zber, uchovávanie a spracovanie informácií, vrátane fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systému,
  • poskytuje prístup k osobným údajom len tým zamestnancov, dodávateľom a obchodným partnerom, ktorí potrebujú mať k nim prístup aby ich mohli spracovať pre potreby administrátora. Okrem toho na základe zmluvy, sú povinní zachovávať prísnu dôvernosť, a v prípade porušenia týchto záväzkov môžu niesť následky, vrátane ukončenia spolupráce.

Vyhlásenie týkajúce sa politiky ochrany súkromia

Táto politika ochrany súkromia platí od 26.03.2019.  Administrátor si vyhradzuje právo na jej zmenu, ak to bude nutné v dôsledku zavedenia úprav v tejto politike, v politike riadenia, v právnom poriadku alebo v jurisdikcii. Zmeny nadobudnú platnosť dňom zverejnenia na internetových stránkach https://podnety.mg-service.sk/46167161-zakladne-informacie-2/

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok ohľadom politiky ochrany súkromia, kontaktujte administrátora: Trans.eu Group S.A. ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, email: info@trans.eu.