POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument upravuje politiku uplatňovanú spoločnosťou Trans.eu Group S.A. so sídlom vo Vroclave, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Vroclav, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Vroclav-Fabrycznu vo Vroclave, 6. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (ďalej len: Správca), pokiaľ ide o ochranu osobných údajov používateľov a informácií, ktoré môžu predstavovať obchodné tajomstvo používateľov.

Tieto zásady sa vzťahujú na služby, ktoré Správca ponúka prostredníctvom webovej stránky www.trans.eu. Uvedené zásady sa nevzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov z uvedenej webovej stránky. Podrobné informácie o ochrane údajov sú k dispozícii u každého poskytovateľa služieb osobitne. Správca odporúča vždy nahliadnuť do predmetných dokumentov na webových stránkach poskytovateľov služieb.

Zbieranie údajov

Aby mohol Správca naplno využívať svoje služby a produkty, musí si používateľ vytvoriť účet alebo sa prihlásiť do Platformy. 

Na využívanie služieb a produktov ponúkaných Správcom je potrebné zaregistrovať si účet prostredníctvom formulára uvedeného na webovej stránke v časti Registrácia/Registrácia novej spoločnosti/Pridanie účtu spoločnosti. Pri registrácii je potrebné uviesť nasledujúce údaje: IČO, názov spoločnosti, adresu sídla, poštové smerovacie číslo a krajinu. Na overenie užívateľa je potrebné uviesť IČO spoločnosti, telefónne číslo, e-mailovú adresu a meno. Pri prihlasovaní užívateľ zadáva nasledujúce údaje: TransID číslo. Okrem toho môže Užívateľ aktualizovať svoj profil účtu ďalšími doplňujúcimi údajmi. napríklad dátumom narodenia. 

V rámci služby prístupu na Platformu získavame väčšinu údajov Užívateľa priamo od samotných Užívateľov (napr. informácie, fotografie, dokumenty). Niektoré údaje môžeme získať z verejných zdrojov, ako napr: Národného súdneho registra, Centrálneho registra a Informácií o Podnikateľskej Činnosti alebo podobných zdrojov a od súkromných subjektov, ktoré zhromažďujú a poskytujú informácie o podnikateľských subjektoch. Z týchto zdrojov máme údaje, ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje atď.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, hoci je nevyhnutné na poskytovanie služby a kontaktovanie správcu. V prípade neposkytnutia potrebných údajov Správcovi nebude môcť Správca pokračovať v poskytovaní a vykonávaní služby.

Niektoré údaje sa zhromažďujú aj pasívne, t. j. prostredníctvom používania webovej stránky (napr. adresa IP, rozlíšenie, umiestnenie, typ prehliadača).

Používanie údajov

Osobné údaje Užívateľov sa budú spracovávať:

 • na účely nevyhnutné na plnenie služby poskytovania prístupu k Platforme na základe zmluvy uzavretej s Užívateľom a Správcom údajov alebo na plnenie činností pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • ak je to potrebné, na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu údajov alebo tretej strany (oddiel 6 ods. 1 písm. f) GDPR), okrem iného vrátane: poskytovania podpory Užívateľovi, odpovedania na otázky/reklamácie, zasielania informačného bulletinu Správcu údajov o zmenách softvéru, zmluvných pravidiel a podmienok Platformy Trans.eu atď, na účely zaistenia IT bezpečnosti Správcu údajov; na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov, uplatnenia nárokov a obrany proti nárokom, pri priamom marketingu produktov a služieb Správcu údajov a subjektov skupiny Trans.eu, ako aj iných subjektov, ktorým Správca údajov poskytuje služby na základe samostatných zmlúv, na interné administratívne účely Správcu údajov, ako je príprava štatistík, analýz, napr. spôsobu používania webových stránok, preferencií Užívateľov,
 • na základe súhlasu Užívateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), udeleného na konkrétne účely (napr. na poskytovanie informácií Užívateľovi o službách/novinkách, ak o ne Užívateľ prejaví záujem, alebo na prenos údajov v rámci skupiny Trans.eu).

Ak Užívateľ udelil takýto súhlas, Správca údajov zasiela informácie o súčasných a budúcich produktoch a službách Správcu údajov a subjektov Skupiny prostredníctvom e-mailu vo forme informačnej alebo reklamnej kampane. 

Pokiaľ ide o osobné údaje, súhlas je možné kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Osobné údaje sa môžu spracúvať automatizovanými prostriedkami (vrátane profilovania). Účelom profilovania je zhromažďovanie informácií o činnosti v rámci Platformy a preferenciách Užívateľov, čo nám umožňuje lepšie prispôsobiť ponuku a správy, ktoré sú im určené, ako aj odhaliť udalosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť Užívateľov. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Príjemcovia osobných údajov

Údaje môžu byť zdieľané s inými príjemcami na účely plnenia zmluvy s Užívateľom, na splnenie zákonnej povinnosti Správcu údajov, na základe súhlasu Užívateľa, alebo na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu údajov alebo tretej strany. 

Príjemcami môžu byť najmä: subjekty kapitálovej skupiny Trans.eu, inštitúcie, ktoré sú podľa príslušných právnych predpisov oprávnené prijímať údaje Užívateľa (napr. orgány činné v trestnom konaní alebo justičné orgány), ako aj subjekty spracúvajúce údaje v mene Správcu údajov a ich poverení zamestnanci, pričom tieto subjekty spracúvajú údaje na základe dohody so Správcom a len v súlade s pokynmi a za podmienky zachovania dôvernosti. Medzi subjekty, ktoré vykonávajú úlohy pre Správcu a v jeho mene, patria okrem iného subjekty poskytujúce služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie technického vybavenia na poskytovanie služieb, ako sú poskytovatelia platobných a IT služieb a subjekty, ktoré sa zaoberajú Platformou. Správca pri prenose údajov postupuje s náležitou starostlivosťou, pričom uplatňuje opatrenia a záruky na zabránenie neoprávnenému prístupu k údajom (napr. SSL, šifrované spojenia).

Prenos údajov mimo Európske Spoločenstvo

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa môže líšiť od úrovne, ktorú stanovujú európske právne predpisy. Vzhľadom na to Správca údajov prenáša osobné údaje mimo EHP len v nevyhnutných prípadoch. V prípade takéhoto prenosu Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov predovšetkým tým, že:

 1. prenos osobných údajov do krajín, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie Európskej komisie o uznaní krajiny ako krajiny poskytujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov, 
 2. používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou, 
 3. používanie iných vhodných záruk.

Práva subjektov údajov

Užívateľ má právo na prístup k osobným údajom, ako aj právo požadovať opravu, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov v rozsahu tohto súhlasu, ako aj právo na prenos osobných údajov. 

Užívateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľskej republike predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho údajov porušuje ustanovenia GDPR. 

Okrem toho má Užívateľ právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou, ak Správca spracúva údaje na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Po potvrdení totožnosti Užívateľa Správca uplatní uvedené práva na základe analýzy oprávnenosti žiadosti a platných právnych predpisov. Správca vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby vyhovel žiadostiam Užívateľov týkajúcim sa osobných údajov, pokiaľ sa údaje nemusia uchovávať z dôvodu platných právnych predpisov alebo iných oprávnených právnych záujmov Správcu.

Obdobie uchovávania údajov

Správca údajov bude osobné údaje spracúvať a uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, t. j.:

 • plnenie zmluvy uzavretej medzi Užívateľom a Správcom – až do jej ukončenia a potom po dobu vyžadovanú zákonom alebo na uplatnenie prípadných nárokov;
 • v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na základe súhlasu – Správca ich bude spracúvať až do odvolania súhlasu;
 • kým nebudú splnené oprávnené záujmy Správcu, ktoré sú základom takéhoto spracúvania, alebo kým Užívateľ nevznesie námietku proti takémuto spracúvaniu, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie.

Údaje zozbierané počas návštev Užívateľov na webovej stránke Správcu sa spracúvajú dovtedy, kým nie sú zastarané alebo už nie sú relevantné. To sa týka údajov spracúvaných na analytické a štatistické účely vrátane používania súborov cookie a správy stránok Správcu.

Cookies

Správca používa tzv. „cookies“ na sledovanie návštev Užívateľov na webovej stránke a na ukladanie ich preferencií, napr. jazyka, prihlasovacích údajov, ako aj na prispôsobenie ponúkaných služieb ich potrebám. Uvedené súbory sa používajú na zostavovanie všeobecných štatistík o používaní webovej stránky Užívateľmi. Predmetné súbory sa budú uchovávať dovtedy, kým sa nestanú neaktuálnymi alebo už nebudú relevantné. Súbory cookies nebudú sprístupnené iným tretím stranám, budú odovzdané iba poskytovateľom služieb v rozsahu potrebnom na poskytnutie technickej podpory pri spracovaní vyššie uvedených súborov a subjektom patriacim do skupiny Trans.eu. 

Súbory cookie je možné deaktivovať vo webovom prehliadači používateľa, čo mu nezabráni v používaní služieb, ale môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti, t. j. webové stránky správcu už nemusia byť plne funkčné. 

Kategórie súborov cookie je možné spravovať aj prostredníctvom okna „Súhlasy“, ktoré sa zobrazí pri prvej návšteve webovej stránky Užívateľom. Podrobné informácie o používaní súborov cookie Správcom sú uvedené v Zásadách používania súborov cookie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.trans.eu/sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/.

Sociálne médiá

Upozorňujeme, že webová stránka správcu môže obsahovať doplnky sociálnych sietí vrátane Facebooku, Twitteru, LinkedIn, Instagramu atď. V súvislosti s ich zaradením na Webovú lokalitu Správcu je na vlastnú zodpovednosť Užívateľa, aby sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov s cieľom získať aktuálne informácie o ochrane osobných údajov.

Dáta v Google Analytics a u iných poskytovateľov služieb

Návštevnosť webových stránok správcu monitoruje napr. služba Google Analytics alebo iní poskytovatelia služieb, ako je Albacross, ktorých účelom je zhromažďovať údaje o používaní a obľúbenosti webových stránok, ako aj identifikovať používateľov navštevujúcich webové stránky a prispôsobiť reklamný obsah. Tieto údaje (napr. používaný prehliadač alebo IP adresa) Správca neposkytuje tretím stranám.

Bezpečnosť

Na bezpečnostné účely Správca:

 • používa šifrovanie SSL,
 • umožňuje prístup k účtu len po zadaní prihlasovacej adresy a hesla (odporúča sa nastaviť heslá pozostávajúce z min. 8 znakov a obsahujúce veľké a malé písmená, špeciálne znaky a číslice), ktoré by mal Užívateľ uchovávať výlučne pre svoje informácie, 
 • kontroluje metódy zhromažďovania, uchovávania a spracovania informácií vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti na ochranu pred neoprávneným prístupom do systému,
 • udeľuje prístup k osobným údajom len tým zamestnancom, dodávateľom a spolupracovníkom, ktorí k nim potrebujú mať prístup na ich spracovanie na účely Správcu; okrem toho sú zmluvne zaviazaní zachovávať prísnu mlčanlivosť a v prípade zverenia údajov aj zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli platnosť dňa 01.08.2023. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch a štandardoch spracovania informácií. Takéto zmeny sa môžu uskutočniť bez toho, aby sme o nich používateľa informovali. Ak dôjde k podstatným zmenám, ktoré upravujú zásady spracovania osobných údajov, Užívateľ môže byť informovaný e-mailom alebo prostredníctvom oznámenia sprístupneného na webovej stránke. Úpravy budú účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke https://www.trans.eu/sk/politika-gdpr/ s uvedením dátumu ich vykonania.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Zásadám ochrany osobných údajov, obráťte sa na správcu: Trans.eu Group S.A., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (kontakt: 71 734 17 00, info@trans.eu).

Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať e-mailom na adrese: iod@trans.eu.