int(5537)

Tachograf a karta vodiča – evidencia údajov v skratke

VEĽA ŠTÁTOV, JEDNY PREDPISY. Vďaka otvoreným hraniciam Európskej únie cestná doprava tovarov predstavuje pružne rozvíjajúce sa odvetvie ekonomiky. Doprava sa stala natoľko dôležitá, že bolo potrebné zjednotiť predpisy, ktoré sa jej týkajú. Pre dopravcov je to veľmi dobrá správa – keď spoznajú lokálne predpisy, súčasne budú poznať predpisy platné na území celého Spoločenstva. Vďaka tomu všetci vodiči, bez ohľadu na to kde sa aktuálne nachádzajú, budú mať také isté povinnosti čo sa týka registrovania svojho času práce a odpočinku. Ako často musím kontrolovať údaje z digitálneho tachografu a karty práce vodiča? Pozrime sa na to.

ÚDAJE VOZIDLA IBA RAZ NA TRI MESIACE

Povinnosť vybavenia každého nákladného vozidla tachografom bola prijatá v európskych predpisoch o cestnej doprave – v Dohode AETR z roku 1970, v nariadení Rady (EHS) č. 3821 z roku 1985, ako aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006. Signatári Dohody majú povinnosť tieto predpisy implementovať do vlastných právnych noriem.
Podľa predpisov, štandardný termín kontrolovania údajov v jednotke vozidla je aspoň raz na 90 dní. Súčasne boli zavedené niektoré výnimky od tohto pravidla – a tak, vodič je povinný okamžite zapísať zaregistrované údaje v nasledujúcich situáciách:

 • pred trvalým odovzdaním vozidla inému subjektu
 • v prípade nesprávneho fungovania digitálneho tachografu, ak napriek tomu je možné dáta prevziať
 • pred vyradením vozidla s digitálnym tachografom z používania

Dodatočne, načítanie dát môže byť vyžadované:

 • častejšie ako 90 dní – ak existuje riziko, že sa uložené informácie môžu vymazať, alebo
 • na základe príkazu oprávneného orgánu štátnej správy alebo iného oprávneného subjektu

NA KARTU VODIČA PAMÄTAJTE ČASTEJŠIE

Okrem údajov o vozidle, každý vodič je povinný viesť evidenciu o vlastnom pracovnom čase – na to sa používa medzi inými karta vodiča. V tomto prípade sa údaje musia kontrolovať častejšie ako údaje vozidla – predpisy určujú lehotu aspoň raz na 28 dní.
Aj tu existujú výnimky od všeobecne platného pravidla. Údaje z karty vodiča musia byť kontrolované v inom čase ako štandardný v nasledujúcich situáciách:

 • pred skončením pracovného pomeru daného vodiča
 • pred skončením platnosti dohody, na základe ktorej vodič poskytoval služby subjektu, ktorý realizoval cestnú dopravu
 • pred skončením platnosti karty vodiča

Analogicky ako v prípade údajov vozidla, aj v prípade karty vodiča, sa údaje musia skontrolovať skôr, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • v prípade rizika, že údaje zostanú zničené, alebo
 • na základe príkazu oprávneného orgánu štátnej správy alebo iného oprávneného subjektu

DETAILNÉ FORMALITY

Keď je potrebné načítať dáta z tachografu a z karty vodiča, nezabúdajte dodržiavať platné postupy. Predovšetkým, informácie musia byť uložené v originálnom formáte. Aktuálne sa používajú štyri formáty, najčastejšie však je používaný formát DDD, a na druhom mieste formát ESM.
Uložené údaje je potrebné archivovať 12 mesiacov. Postarajte sa o nich – predpisy výrazne určujú, že informácie musia byť usporiadané a musia byť príslušne zabezpečené pred prípadným poškodením alebo pred neautorizovaným prístupom.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: