int(5537)

Ako vyplniť špedičnú objednávku?

Špedičná objednávka predchádza uzatvorenie dohody, na základe ktorej sa špeditér zaväzuje zaslať alebo prevziať zásielku alebo vykonať iné služby súvisiace s prepravou za príslušnú odmenu. Nezabúdajte, že charakter dohody vyplýva z jej obsahu, a nie z jej názvu.

Špedičná a prepravná objednávka

Špedičná objednávka sa od prepravnej objednávky líši tým, že v prepravnej dohode sa určuje termín nakládky a vykládky vrátane cieľového miesta doručenia tovaru. V špedičnej dohode by mali byť určené aj podrobnosti týkajúce sa organizácie prepravy.

Charakteristické sú nasledujúce pomenovania dokumentu. Pre špedičné objednávky – „Špedičná objednávka” alebo „Objednávka riadenia prepravy”, pre prepravné objednávky – „Prepravná objednávka” alebo „Objednávka prepravy”. V prípade špedičnej objednávky sa na výpočet odmeny používajú termíny „Sadzba“ alebo „Sadzba za službu“, a v prípade prepravnej objednávky sú to termíny „Preprava“ alebo „Platba za prepravu“.

Špedičná objednávka a CMR

Nevyhnutnou súčasťou dohody je informácia o právnom základe špedičnej objednávky (Občiansky zákonník) a prepravnej objednávky (Dohovor CMR a Zákon o cestnej doprave).

Následky nesprávnej dohody

Výška zodpovednosti za nesprávne formulovanú dohodu je iná v prípade špeditéra a iná v prípade dopravcu. V princípe, špeditér zodpovedá za výber dopravcu a celé riziko súvisiace s prepravou nákladu je na dopravcovi. Podstatným následkom nesprávnej dohody môže byť strata poistnej ochrany. Nezabúdajte nielen na poistenie zodpovednosti odosielateľa, ale tiež na poistenie zodpovednosti cestného dopravcu. Aby ste sa vyhli nepríjemným následkom súvisiacim z úhradou odškodného z vlastného majetku, v prepravnom liste musia byť uvedené údaje o špeditérovi.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: