Regulamin Trans.eu Certified Forwarder

Z chwilą publikacji regulaminu wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 03.04.2014 r.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Regulamin “Trans.eu Certified Forwarder” (dalej: Regulamin) określa zasady ubiegania się i przyznawania Trans.eu Certified Forwarder.
1.2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – należy rozumieć organizatora programu – Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, Wysoka, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162430,
b) Trans.eu Certified Forwarder (dalej zwany również: TCF) – oznacza certyfikat opatrzony unikalnym numerem odpowiadającym numerowi TransId nadanemu podmiotowi w Systemie Trans.eu, przyznawany przez Organizatora przedsiębiorcom organizującym przewozy ładunków w ramach działalności spedycyjnej, którzy w chwili weryfikacji wniosku o certyfikat wykazali, iż spełniają warunki określone w pkt. 2.4 i 3.
c) Uczestniku – należy rozumieć Użytkownika Systemu Trans.eu, którego wniosek o przyznanie certyfikatu jest w trakcie weryfikacji,
d) Certyfikowanym Uczestniku – należy przez to rozumieć Uczestnika, któremu został przyznany Trans.eu Certified Forwarder.
e) Oficjalnym Partnerze Programu – należy przez to rozumieć podmiot (np. stowarzyszenie), który przystąpił w charakterze partnera do programu oraz uczestniczy pośrednio w weryfikacji kandydatów ubiegających się o Trans.eu Certified Forwarder. Informacje o partnerach programu udostępnione są na stronie: www.trans.eu/pl/tcf.
f) Systemie Trans.eu – (dalej zwany również; “Systemem”) oznacza internetowy serwis informacyjno – usługowy Organizatora, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, w tym TransCommunicate wraz z Dodatkowymi Funkcjami.

2. TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER

2.1 Celem przyznawania Trans.eu Certified Forwarder jest wyróżnienie i promowanie rzetelnych przedsiębiorców, działających w branży spedycyjnej oraz pomoc w budowaniu bezpieczeństwa transakcji przez publikację informacji o Certyfikowanych Uczestnikach.
2.2 Trans.eu Certified Forwarder jest zaświadczeniem przyznawanym przez Organizatora, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży spedycyjnej, którzy są autoryzowanymi abonentami Systemu Trans.eu, spełniającymi kryteria określone w pkt. 2.4 i 3 niniejszego Regulaminu.
2.3 Zgłoszenia o przyznanie Trans.eu Certified Forwarder dokonuje się przez wypełnienie wniosku, dostępnego na stronie internetowej www.trans.eu/pl/tcf.
2.4 Trans.eu Certified Forwarder przyznawany jest Uczestnikom, których wiarygodność, rzetelność oraz wysoka jakość świadczonych usług jest uprawdopodobniona m.in.:
a) poziomem uzupełnienia konta zarejestrowanego w Systemie Trans.eu, przy uwzględnieniu aktualnych danych teleadresowych, dodanych dokumentów, rejestracji kont pracowników,
b) aktywnością działalności wykazaną poprzez ilość realizowanych transakcji, liczbę wystawianych ofert, opinie kontrahentów zamieszczone w systemie ocen i komentarzy,
c) wiarygodnością popartą latami doświadczenia na rynku i dobrą reputacją albo rekomendacjami wieloletnich i zaufanych użytkowników Systemu Trans.eu.
2.5 Uczestnik przyjmując Trans.eu Certified Forwarder i tym samym akceptując jego Regulamin wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu lub cofnięciu certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder na stronie internetowej: www.trans.eu/pl/tcf.

3. WARUNKI PRZYZNANIA TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER

3.1 W trakcie procesu weryfikacji, a także w celu sprawdzenia, czy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 5.2.1,
Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów, informacji.
3.2 Organizator może uzależnić przyznanie certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder od spełnienia przez Uczestnika następujących kryteriów:
a) prowadzenia działalności gospodarczej, której ma zostać przyznany Trans.eu Certified Forwarder przez okres 3 lat (okres jest liczony od daty zarejestrowania przedsiębiorcy we właściwym rejestrze),
b) posiadania ciągłości statusu abonenta Systemu Trans.eu przez okres 2 lat,
c) aktywności firmy wykazanej 50-cioma transakcjami zawartymi w Systemie Trans.eu jako zlecający ładunek,
d) posiadania pozytywnej opinii w Systemie Trans.eu, przejawiającej się przynajmniej 95% pozytywnych ocen i komentarzy wystawionych przez kontrahentów (zarówno ocena „płatnika”, jak i „przewoźnika”) lub rekomendacjami,
e) posiadania Indeksu TransRisk na poziomie statusu od bardzo dobry płatnik do super płatnik,
f) starannego prowadzenia profilu w Systemie Trans.eu, przez aktualizację zamieszczonych w nim danych: informacje o przedsiębiorcy, (tj. firma, adres, telefon, mail, NIP, data powstania firmy, rodzaj świadczonych usług, obszar działalności) oraz posiadanie załączonego kompletu dokumentów (zaświadczenie o nadaniu NIP, KRS, Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, OC spedytora).
g) niefigurowanie na listach dłużników, giełdach wierzytelności, a także w ramach innych zewnętrznych rejestrów, zawierających informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
h) oświadczenia, że nie toczy się ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Uczestnika.
3.3 Weryfikację Uczestnika przeprowadza Organizator w porozumieniu z Oficjalnymi Partnerami Programu. Podczas procesu weryfikacji wykorzystywane są dane i informacje:
– zamieszczone w Systemie Trans.eu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji i zmian na profilach (oceny, dokumenty),
– zgromadzone w bazach informacji gospodarczej,
– dostępne na forum Systemu Trans.eu, na giełdzie wierzytelności,
– pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł informacji,
– przekazane przez Oficjalnych Partnerów Programu.
3.4 Organizator ma prawo przyznania Trans.eu Certified Forwarder przedsiębiorcom, którzy nie wystąpili z wnioskiem, a spełniają kryteria wymagane w pkt. 3 Regulaminu.
3.5 Organizator może odmówić przyznania Trans.eu Certified Forwarder, w sytuacji w której Uczestnik nie spełni choćby jednego ze wskazanych w Regulaminie warunków.
3.6 Bez względu na spełnienie warunków określonych w pkt. 3.2 Regulaminu, Organizator może odmówić przyznania certyfikatu, jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika, a także w razie wykrycia działań Uczestnika na szkodę marki Trans.eu Certified Forwarder lub Systemu Trans.eu.
3.7 Trans.eu Certified Forwarder nadawany jest bezterminowo, ale może zostać zawieszony lub cofnięty zgodnie z pkt. 5.2.1 i 5.3.1 Regulaminu.
3.8 Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie weryfikacji oraz opublikowanych w Systemie Trans.eu.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER

4.1 Uczestnik, któremu przyznano Trans.eu Certified Forwarder otrzymuje od Organizatora:
– dokument w formie papierowej potwierdzający przyznanie Trans.eu Certified Forwarder,
– list gratulacyjny,
– status Trans.eu Certified Forwarder zamieszczony w profilu Certyfikowanego Uczestnika na TransCommunicate oraz TransTrucks i TransLoads.
4.2 Organizator przyznając Trans.eu Certified Forwarder uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
– zamieszczenia informacji o posiadaniu certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder na swojej stronie internetowej w postaci banera dostępnego do pobrania na stronie www.trans.eu/pl/tcf, albo skrzynce mailowej w postaci logotypu, przy zachowaniu ich oryginalnej formy,
– dodania do profilu firmy otrzymanego dokumentu potwierdzającego uzyskanie Trans.eu Certified Forwarder,
– powoływania się na Trans.eu Certified Forwarder podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
4.3 Certyfikowany Uczestnik jest upoważniony do posługiwania się logotypem i numerem Trans.eu Certified Forwarder w ramach wykonywania bieżącej działalności, od momentu przyznania certyfikatu do czasu jego cofnięcia lub zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika.
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Certyfikowanymi Uczestnikami.
4.5 Certyfikowanemu Uczestnikowi nie wolno w żadnej formie udostępniać certyfikatu innym firmom,
4.6 Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder, ani uprawnień, które w ramach TCF otrzymują Certyfikowani Uczestnicy.
4.7 Organizator oświadcza, że Certyfikowany Uczestnik spełnia wymogi określone w pkt. 3 na dzień przyznania certyfikatu TCF.

5. ZAWIESZENIE LUB COFNIĘCIE TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER

5.1 Organizator, w trosce o zachowanie rangi Trans.eu Certified Forwarder, ma prawo ponownej weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika i wymagania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji dla potwierdzenia
dotrzymania przez niego warunków przyznania certyfikatu.
5.2 Zawieszenie Trans.eu Certified Forwarder
5.2.1 Organizator jest uprawniony do zawieszenia certyfikatu w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
a) przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt. 3 Regulaminu,
b) dokona naruszenia Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu dostępnego na stronie internetowej: https://www.trans.eu/pl/regulamin, uznawanego za naruszenie mniejszej wagi w myśl pkt. 8.7 Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu,
c) zawiesi działalność,
d) dłużej niż 12 dni kalendarzowych nie jest aktywnym abonentem Systemu Trans.eu.
5.2.2 Jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w pkt. 5.2.1, Organizator poinformuje Certyfikowanego Uczestnika o tych okolicznościach i wezwie go do zmiany stanu, w którym nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania certyfikatu, w terminie 15 dni roboczych. Termin zmiany stanu, w którym Uczestnik nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania certyfikatu może zostać wydłużony przez Organizatora do 3 miesięcy kalendarzowych w przypadkach, które wymagają przedstawienia dodatkowych wyjaśnień albo ze względu na inne terminy urzędowe. Jeżeli Uczestnik nie spełni ww. warunków w wyznaczonym terminie Organizator cofnie mu certyfikat. Od momentu poinformowania Uczestnika o decyzji cofnięcia certyfikatu traci on uprawnienia, o których mowa w pkt 4.
5.3 Cofnięcie Trans.eu Certified Forwarder
5.3.1 Organizator jest uprawniony do cofnięcia certyfikatu w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
a) przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt. 3 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt. 5.2.2,
b) dokona naruszenia Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu dostępnego na stronie internetowej: https://www.trans.eu/pl/regulamin, uznawanego za naruszenie stanowiące średnie zagrożenie Usługodawcy lub innych Użytkowników lub istotne naruszenie godzące w interes Usługodawcy lub innych Użytkowników w myśl pkt 8.7 Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu,
c) ogłosi upadłość,
d) straci status autoryzowanego użytkownika Systemu Trans.eu.
5.3.2 W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.1, status Trans.eu Certified Forwarder zamieszczony w profilu Certyfikowanego Uczestnika na TransCommunicate oraz TransTrucks i TransLoads zostaje usunięty.
5.4 Uczestnik, który utraci certyfikat może złożyć ponowny wniosek o nadanie Trans.eu Certified Forwarder nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty jego utraty.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie: www.trans.eu/pl/tcf.
6.2 Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt. 6.1
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w drodze zmiany Regulaminu zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Trans.eu Certified Forwarder.
6.4 Złożenie wniosku o przyznanie Trans.eu Certified Forwarder lub przyjęcie nadanego w trybie 3.5 certyfikatu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z TCF, prowadzonych przez Logintrans Sp. z o.o.
6.5 Logotyp Trans.eu Certified Forwarder podlega ochronie na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszelkie prawa do wykorzystywania znaku certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder, w tym jego publikowania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Logintrans Sp. z o.o, z zastrzeżeniem pkt 4.3.
6.6 Organizator jako nie będący stroną transakcji nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Certyfikowanych Uczestników zawartych umów, przyjętych zleceń,
b) działania Uczestników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,
c) wypłacalność Certyfikowanych Uczestników,
d) utracone korzyści Uczestników,
e) zawieszenie, cofnięcie bądź powstrzymanie się od nadania Trans.eu Certified Forwarder,
6.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie strony internetowej: www.trans.eu/pl/tcf ani Oprogramowania Systemu Trans.eu wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) awarie oprogramowania zawierającego w sobie elementy Trans.eu Certified Forwarder,
b) nie wyświetlanie informacji o posiadanych Trans.eu Certified Forwarder,
c) wyświetlanie nieaktualnej informacji o przyznanych lub cofniętych Trans.eu Certified Forwarder,
d) utracone korzyści Uczestników.