Platforma dla transportu
drogowego

Regulamin Trans.eu Certified Carrier

 

Regulamin Trans.eu Certified Carrier
Z chwilą publikacji regulaminu wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują nowe postanowienia.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 12.04.2017 r.

 1. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. 1.1. DefinicjeProgram – program określający warunki procesu certyfikacji polegający na zbieraniu danych i informacji o Użytkownikach Systemu Trans.eu, weryfikacji Użytkowników, wnioskowania o przyznanie Certyfikatu TCC, przyznawania, zawieszania i cofania Certyfikatów TCC, w którym uczestniczą Użytkownicy Systemu Trans.eu, Organizator i jego przedstawiciele, współpracownicy oraz Partnerzy.Organizator – organizatora Programu – Trans28000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, Wysoka, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000550268,Komisja Certyfikacyjna – oznacza komisję składającą się co najmniej z jednego przedstawiciela spółki Organizatora, która jest powołana w celu oceny uczestnictwa i rekomendacji w Programie wybranych Użytkowników, weryfikacji danych o Uczestnikach, przyznawania, zawieszania, odbierania Certyfikatów TCC. Komisja powoływana jest przez Organizatora zgodnie z reprezentacją a termin liczbę członków i zakres działania komisji określa Organizator według zasad przyjętych u Organizatora.

   Audyt – wszelkie czynności składające się na ocenę wszystkich dostępnych dla Organizatora i przekazanych przez Użytkownika danych i informacji Uczestnika Programu w procesie certyfikacji zmierzające do weryfikacji uprawnień Uczestnika i nadania Certyfikatu TCC.

   Certyfikat TCC – oznacza certyfikat opatrzony unikalnym numerem odpowiadającym numerowi TransId, który został nadany Użytkownikowi Systemu Trans.eu.

   Użytkownik – oznacza Użytkownika zdefiniowanego i spełniającego warunki określone w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu, zamieszczonym pod adresem internetowym: https://www.trans.eu/pl/regulamin.

   Uczestnik – należy rozumieć Użytkownika Systemu Trans.eu, którego wniosek o przyznanie Certyfikatu TCC jest w trakcie weryfikacji.

   Certyfikowany Uczestnik – należy przez to rozumieć Uczestnika, któremu został nadany Certyfikat TCC.

   Partner – podmioty z branży TSL, których ocena w Programie certyfikacji Użytkowników dodatkowo potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Użytkowników w Systemie Trans.eu.

   Certyfikat Kompetencji Zawodowych – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

   Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – oznacza decyzję administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

   Licencja wspólnotowa – dokument uprawniający do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym i dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Licencja ta uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego.

   Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym – ubezpieczenie dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi i wykonują w celach zarobkowych drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym przy użyciu własnych pojazdów lub pojazdów podnajętych.

   Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym – ubezpieczenie dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi i wykonują w celach zarobkowych drogowy przewóz towarów w ruchu międzynarodowym przy użyciu własnych pojazdów lub pojazdów podnajętych.

   Inne dokumenty Użytkownika – specjalistyczne zezwolenia oraz certyfikaty.

   System Trans.eu – (dalej zwany również „Systemem” “Systemem Trans.eu” lub „Platformą Trans.eu”) oznacza internetowy serwis informacyjno – usługowy Organizatora, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, do których dostęp mają Użytkownicy, obejmujący wszelkie usługi, produkty, informacje i dokumenty, w tym Komunikator Biznesowy wraz z Dodatkowymi Funkcjami w Systemie Trans.eu.
   Konto Pochodne – oznacza Konto Pochodne zdefiniowane w Załączniku 1 do Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu, zamieszczonym pod adresem internetowym: https://www.trans.eu/pl/zalacznik-1-do-regulaminu-zasady-korzystania-z-komunikatora-trans.

   System ocen i komentarzy – oznacza System ocen i komentarzy zdefiniowanych w Załączniku 6 do Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu, zamieszczonym pod adresem internetowym: https://www.trans.eu/pl/zalacznik-6-do-regulaminu-pakiet-bezpieczna-firma.

   Giełda Wierzytelności – platforma internetowa administrowana i prowadzona przez spółkę TransCash.eu S.A., z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Chabrowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626049, na której Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zbycia przysługującej im wierzytelności wobec innych Użytkowników na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu

   Regulamin Platformy Trans.eu – Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu dostępny pod adresem https://www.trans.eu/pl/regulamin.

   Audited Insurance – polisa posiadająca status “Audited” w Systemie Trans.eu

   Bazy informacji gospodarczej – instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach lub inne dane, między innymi są to takie instytucje jak: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) i inne podobne wiarygodnie przedstawiające dane o różnych podmiotach gospodarczych.

   Przesyłka – paczka zawierająca dokument w formie PDF potwierdzający nadanie Certyfikatu TCC wraz z akcesoriami.

  2. 1.2. Jeżeli niniejszy Regulamin odnosi się lub odsyła wprost do Regulaminu Platformy Trans.eu, należy stosować postanowienia tego Regulaminu Platformy Trans.eu.
  3. 1.3. W przypadku gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość interpretacyjna związana ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności należy posługiwać się definicjami Regulaminu a następnie definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu. Jeżeli definicje pisane wielką literą nie posiadają wyjaśnienia w Regulaminie należy je interpretować zgodnie z aktualnymi postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu.
  4. 1.4. Regulamin określa zasady wnioskowania, oceny i weryfikacji Uczestnika, przyznawania, zawieszania oraz cofania Certyfikatu TCC w Programie.
 2. 2. TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

  1. 2.1. Trans.eu Certified Carrier jest Certyfikatem przyznawanym Uczestnikom w celu wyróżnienia i promowania uczciwych i rzetelnych Użytkowników, działających w branży transportowej w szczególności realizujących usługi przewozu drogowego towarów pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej powyżej 3,5 ton.
  2. 2.2. Certyfikat TCC świadczy o najwyższej jakości i bezpieczeństwie transakcji oferowanych i realizowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu Trans.eu. Informacja o Certyfikowanych Uczestnikach dla potwierdzenia ich szczególnych kompetencji jest publikowana za pośrednictwem Systemu Trans.eu oraz rozpowszechniana w inny sposób określony w Regulaminie.
  3. 2.3. Certyfikat TCC przyznaje korzyści dla jego posiadacza, które każdorazowo określa Organizator i mogą polegać na: przyznawaniu benefitów związanych z korzystaniem z Systemu Trans.eu, lub innych korzyści według uznania Organizatora.
  4. 2.4. Użytkownik przystępując do Programu akceptuje niniejszy Regulamin wraz z dokumentami powiązanymi takimi jak Regulamin Platformy Trans.eu
  5. 2.5. Certyfikowany Uczestnik, któremu został przyznany Certyfikat TCC wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu, zawieszeniu, cofnięciu Certyfikatu TCC na stronie internetowej: www.trans.eu/pl/tcc.
 3. 3. PROCEDURA PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU TCC

  1. 3.1. Użytkownik ubiegający się o nadanie Certyfikatu TCC musi spełniać wszelkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
  2. 3.2. Certyfikat TCC przyznawany jest na wniosek Użytkownika.
  3. 3.3. Odmowa przyznania, cofnięcie, zawieszenie Certyfikatu TCC następuje w drodze jednostronnej decyzji Organizatora, jednakże decyzja ta powinna być uzasadniona.
  4. 3.4. Zawieszenie Certyfikatu TCC lub jego cofnięcie może nastąpić w wyniku zaprzestania prowadzenia Programu przez Organizatora po uprzednim poinformowaniu Uczestnika lub Certyfikowanego Uczestnika.
  5. 3.5. Certyfikat TCC wydawany jest w formie przesłanego na adres Certyfikowanego Uczestnika dokumentu (w formacie pdf.) oraz statusu wyświetlanego w Systemie Trans.eu.
  6. 3.6. Certyfikat TCC wydawany jest na okres spełnienia wszelkich kryteriów określonych niniejszym Regulaminem wraz z jego zmianami i nie dłużej niż na okres obowiązywania aktualnej polisy OC.
  7. 3.7. W przypadku zawieszenia lub cofnięcia Certyfikatu TCC przez Organizatora bez uzasadnionej przyczyny Uczestnik, lub Certyfikowany Uczestnik może złożyć reklamację, chyba że zaistnieją okoliczności o których mowa w pkt 3.4.
  8. 3.8. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza wniosku, dostępnego na stronie internetowej www.trans.eu/pl/tcc
  9. 3.9. Trans.eu Certified Carrier przyznawany jest Uczestnikom, których wiarygodność, rzetelność oraz wysoka jakość świadczonych usług jest weryfikowana m.in.:
   1. 3.9.1. poziomem uzupełnienia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika konta zarejestrowanego w Systemie Trans.eu o treści takie jak:
    • – aktualne dane teleadresowe,
    • – aktualne dokumenty
    • – odpowiednio wysoka liczba rejestracji Kont Pochodnych
   2. 3.9.2. aktywnością działalności liczoną liczbą:
    • – realizowanych transakcji w określonych w czasie
    • – wystawianych ofert
    • – pozytywnych opinii wystawionych przez kontrahentów Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika zamieszczanych w Systemie Ocen i Komentarzy Platformy Trans.eu.
   3. 3.9.3. wiarygodnością popartą:
    • – liczbą lat działalności w Systemie Trans.eu
    • – doświadczeniem na rynku TSL
    • – nienaganną reputacją wynikającą w szczególności z rekomendacji wieloletnich i zaufanych Użytkowników Systemu Trans.eu.
    • – terminowym regulowaniem należności
  10. 3.10. Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Certyfikatów TCC określone są w pkt 4 „Warunki przyznawania Trans.eu Certified Carrier”.
 4. 4. WARUNKI PRZYZNAWANIA TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

  1. 4.1. Uczestnik przesyła do Organizatora formularz wniosku o przyznanie Certyfikatu TCC.
  2. 4.2. Zgodnie z przesłanym wnioskiem Uczestnika, Organizator w terminie 7 dni przesyła do Uczestnika ankietę, którą Uczestnik wypełnia prawdziwymi danymi zgodnie ze stanem faktycznym.
  3. 4.3. Uczestnik spełnia warunki w szczególności jeśli:
   1. 4.3.1. prowadzi działalność gospodarczą, przez okres 2 lat (okres jest liczony od daty zarejestrowania przedsiębiorcy we właściwym rejestrze),
   2. 4.3.2. wykazuje aktywność w Systemie Trans.eu na poziomie minimum 80-ciu zawartych transakcji w charakterze przewoźnika,
   3. 4.3.3. posiada minimalny poziom 95% pozytywnych opinii wystawionych przez kontrahentów (zarówno ocena „płatnika”, jak i „przewoźnika”- 0% ocen „płatnika” jeżeli Uczestnik nie zleca ładunków) w Systemie Trans.eu co oznacza co najmniej 20 pozytywnych ocen w Systemie Ocen i Komentarzy,
   4. 4.3.4. jego profil w Systemie Trans.eu jest zawsze aktualny w zakresie:
    • a) danych o przedsiębiorstwie Uczestnika w tym danych takich jak: firma, adres, telefon, mail, NIP, data rozpoczęcia działalności Uczestnika, obszar działalności, rodzaj świadczonych usług w branży TSL;
    • b) informacji o taborze, tj.: liczbie i rodzaju dostępnych i działających pojazdów, w tym: typ nadwozia, ładowność, rodzaj, marka, model, klasa spalania, rok produkcji, wyposażenie pojazdów, typ zabudowy;w przypadku ciągników podaje informacje o liczbie posiadanych naczep z uwzględnieniem typu ich zabudowy;
    • c) posiadania kompletu dokumentów, na który składają się w szczególności: Zaświadczenie o nadaniu NIP, Certyfikat Kompetencji Zawodowych, Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz Licencja wspólnotowa, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym. jak i inne specjalistyczne zezwolenia oraz certyfikaty, podlegające ocenie przez Komisję Certyfikującą.
   5. 4.3.5. pojazdy są wyposażone w rozwiązania telematyczne oraz zostały zintegrowane z Platformą Trans.eu.
   6. 4.3.6. posiada w profilu Uczestnika aktualne ubezpieczenie posiadające status Audited Insurance.
 5. 5. Audyt

  1. 5.1. Weryfikację Uczestnika przeprowadza Organizator w drodze audytu wszelkich wymaganych kompetencji Uczestnika biorącego udział w procesie certyfikacji.
  2. 5.2. Według uznania Organizatora weryfikacja może przebiegać w porozumieniu z Partnerami Programu.
  3. 5.3. Organizator weryfikuje dane wskazane w ankiecie i inne dane o których mowa w Regulaminie.
  4. 5.4. Organizator dokonuje weryfikacji danych określonych w punkcie 4 Regulaminu.
  5. 5.5. Organizator weryfikuje Giełdę Wierzytelności, a także inne zewnętrzne rejestry zawierające informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej Uczestnika,
  6. 5.6. Dodatkowo Organizator weryfikuje dane gromadzone w Bazach informacji gospodarczej oraz pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł informacji.
  7. 5.7. Według uznania Organizatora bierze on pod uwagę dane pozyskane przez Partnerów Programu.
  8. 5.8. Organizator ma prawo przyznania Trans.eu Certified Carrier Użytkownikom, którzy nie
   wystąpili z wnioskiem, a spełniają kryteria wymagane w pkt. 3 i 4 Regulaminu.
  9. 5.9. Organizator może odmówić przyznania Trans.eu Certified Carrier, w sytuacji w której Uczestnik nie spełni któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, lub dodatkowych warunków określonych w pkt. 5.11 poniżej.
  10. 5.10. Bez względu na spełnienie warunków określonych w Regulaminu, Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCC, jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości danych i informacji o Uczestniku lub Certyfikowanym Uczestniku, jego wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika/ Certyfikowanego Uczestnika, a także w sytuacji takich działań, lub podejrzenia takich działań Uczestnika/ Certyfikowanego Uczestnika, które skutkują, lub mogą skutkować powstaniem szkody u Organizatora, w szczególności dotyczącej marki Trans.eu Certified Carrier lub Systemu Trans.eu.
  11. 5.11. Na każdym etapie procesu weryfikacji Organizator może żądać od Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w celu podtrzymania lub odnowienia Certyfikatu TCC Uczestnikowi/Certyfikowanemu Uczestnikowi.
  12. 5.12. Organizator przyznaje Certyfikat TCC po przeprowadzeniu oceny i spełnieniu przez Uczestnika szczegółowych kryteriów w procesie certyfikacji oraz po przesłaniu zdjęć, o których mowa w 6.5 poniżej.
  13. 5.13. Organizator oświadcza, że Certyfikowany Uczestnik spełnia wymogi określone w pkt. 3 i 4 Regulaminu na dzień przyznania Certyfikatu TCC.
 6. 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA i/lub CERTYFIKOWANEGO UCZESTNIKA PROGRAMU

  1. 6.1. Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu oświadcza, że:
   1. 6.1.1. nie toczy się przeciwko niemu ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
   2. 6.1.2. posiada pojazdy spełniające normy spalania Euro 5 albo Euro 6 oraz posiadające nawigację satelitarną GPS.
  2. 6.2. Uczestnik/Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie certyfikacji oraz opublikowanych w Systemie Trans.eu. W przypadku zmiany jest zobowiązany do sprostowania i podania danych aktualnych do wiadomości Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianach.
  3. 6.3. Uczestnik/Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, przyjętych zleceń i innych transakcji za pośrednictwem Systemu Trans.eu i nie tylko i jednocześnie zwalnia Organizatora od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
  4. 6.4. Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany w każdym czasie do przestrzegania prawa ochronnego do znaku Certyfikatu TCC i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego, niezgodnego z Regulaminem oraz niezgodnego z prawem wykorzystania znaku Certyfikatu TCC.
  5. 6.5. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania zdjęć co najmniej 50% pojazdów wskazanych do oklejania w trakcie audytu (nie mniej niż 1 pojazd) wchodzących w skład floty Uczestnika oklejonych naklejkami otrzymanymi od Organizatora, zawierającymi logotyp Certyfikatu TCC w terminie jednego miesiąca liczonego od dnia odebrania przesyłki, zdjęć co najmniej 70% pojazdów w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia odebrania przesyłki, zdjęć co najmniej 90% pojazdów w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty statusu TCC. Wraz z wypełnieniem tego obowiązku Uczestnik otrzyma status Trans.eu Certified Carrier, zamieszczony w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Komunikatorze biznesowym oraz Giełdzie ładunków i Giełdzie pojazdów.
  6. 6.6. Certyfikowany Uczestnik dla zachowania przyznanego Trans.eu Certified Carrier jest zobowiązany do:
   1. 6.6.1. zwiększania pozytywnych opinii o co najmniej 5 nowych opinii rejestrowanych w Systemie Ocen i Komentarzy i/lub rekomendacji zamieszczonymi przy profilu Certyfikowanego Uczestnika (w skali roku liczonego od dnia przyznania Certyfikatu TCC),
   2. 6.6.2. oklejenia pojazdów spełniających warunki Regulaminu naklejkami otrzymanymi od Organizatora, zawierającymi logo Certyfikatu TCC,
   3. 6.6.3. posiadania aktualnego ubezpieczenia co najmniej na poziomie Audited Insurance
   4. 6.6.4. utrzymania floty według wymogów Regulaminu na poziomie z dnia Audytu,
   5. 6.6.5. aktualizacji profilu w Systemie Trans.eu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek jego zmianach w tym zmianach informacji, danych i dokumentów, etc.,
   6. 6.6.6. Zachowania wysokiej aktywności w Systemie Trans,eu, co najmniej na poziomie z dnia Audytu.
 7. 7. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA I/LUB CERTYFIKOWANEGO UCZESTNIKA PROGRAMU

  1. 7.1. Uczestnik, któremu przyznano Trans.eu Certified Carrier otrzymuje od Organizatora dokument w formie PDF potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCC.
  2. 7.2. Status Certyfikowanego Uczestnika nadawany jest w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia przez Organizatora zdjęć floty spełniającej kryteria nadania Certyfikatu TCC, przesłanych pod adres e-mail:.
  3. 7.3. Organizator uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
   1. 7.3.1. zamieszczenia informacji o posiadanym Certyfikacie TCC na swojej stronie internetowej w postaci banera udostępnionego przez Operatora drogą elektroniczną w postaci logotypu, przy zachowaniu ich oryginalnej formy,
   2. 7.3.2. dodania do profilu Certyfikowanego Uczestnika w Systemie Trans.eu otrzymanego dokumentu w formie PDF potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCC,
   3. 7.3.3. powoływania się na Trans.eu Certified Carrier podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
   4. 7.3.4. umieszczania naklejek Trans.eu Certified Carrier na pojazdach należących do Certyfikowanego Uczestnika, przy wykorzystaniu których świadczy usługi transportowe,
  4. 7.4. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się logotypem i numerem (będącym jednocześnie numerem TransId Użytkownika) Trans.eu Certified Carrier w ramach wykonywania bieżącej działalności transportowej, w okresie od przyznania Certyfikatu TCC do czasu jego zakończenia, zawieszenia lub cofnięcia lub do czasu zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika lub do czasu, kiedy nie będzie spełniał kryteriów określonych w Regulaminie dla Certyfikatu TCC.
  5. 7.5. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do wykorzystywania nadanego Certyfikatu TCC do celów marketingowych, promocji swojego przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji biznesowych, umieszczania naklejek na pojazdach stanowiących własność, lub do których posiada tytuł prawny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Certyfikowanego Uczestnika oraz w sposób wskazany przez Organizatora
  6. 7.6. Certyfikowany Uczestnik składa u Organizatora zamówienie na dodatkowe naklejki na pojazdy, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w związku z zakupem kolejnych pojazdów do floty Certyfikowanego Uczestnika, bądź zniszczenia naklejki na dotychczasowych pojazdach bez względu na przyczynę. Zamówienie powinno zawierać krótkie uzasadnienie.
 8. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Uczestnikami/Certyfikowanymi Uczestnikami.
  2. 8.2. Certyfikowany Uczestnik nie ma prawa w jakiejkolwiek formie:
   1. 8.2.1. udostępniać Certyfikatu TCC, ani logotypu innym Użytkownikom i pozostałym podmiotom,
   2. 8.2.2. oznaczać naklejkami Certyfikatu TCC innych pojazdów niż tych wskazanych w trakcie audytu (spełniających kryteria certyfikacji), a w szczególności pojazdów innych Użytkowników i/lub innych podmiotów,
   3. 8.2.3. Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z certyfikatu Trans.eu Certified Carrier, ani uprawnień, które w ramach TCC otrzymują Certyfikowani Uczestnicy. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieuprawnionym korzystaniem i/lub rozporządzaniem Certyfikatem TCC lub jego elementami, logotypem etc.
  3. 8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. 8.3.1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych do realizacji zleceń, zawartych umów w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCC,
   2. 8.3.2. działania lub zaniechania Użytkowników Uczestników, Certyfikowanych Uczestników oraz osób trzecich w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
   3. 8.3.3. wypłacalność lub brak wypłacalności Certyfikowanych Uczestników,
   4. 8.3.4. nienależyte posługiwanie się Certyfikatem TCC,
   5. 8.3.5. roszczenia osób trzecich i szkody wyrządzone w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCC,
   6. 8.3.6. zawieszenie, cofnięcie lub odmowę przyznania Certyfikatu TCC z jakiejkolwiek przyczyny,
   7. 8.3.7. awarie oprogramowania Systemu Trans.eu z którego korzysta Certyfikowany Uczestnik w związku z przyznanym Certyfikatem TCC,
   8. 8.3.8. brak wyświetlania informacji o przyznanych, cofniętych, zawieszonych Certyfikatach TCC, w Systemie Trans.eu lub innych systemach, do których Certyfikowany Uczestnik wprowadzi logotyp Certyfikatu TCC,
   9. 8.3.9. wyświetlanie informacji nieaktualnych o przyznanych, cofniętych, zawieszonych Certyfikatach TCC,
   10. 8.3.10. naruszenie praw autorskich do znaku Certyfikatu TCC lub jakiegokolwiek jego elementu – logotypu przez Certyfikowanego Uczestnika lub inne podmioty, którym udostępnił lub mógł udostępnić znak Certyfikatu TCC lub logotyp,
   11. 8.3.11. w zakresie utraconych korzyści Uczestników/Certyfikowanych Uczestników w związku z przyznanym, cofniętym, zawieszonym Certyfikatem TCC lub odmową jego przyznania przez Organizatora.
 9. 9. ZAWIESZENIE LUB COFNIĘCIE TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

  1. 9.1. Organizator, w trosce o zachowanie rangi Trans.eu Certified Carrier, ma prawo w każdym czasie do:
   1. 9.1.1. ponownej weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika,
   2. 9.1.2. żądania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji i danych dla potwierdzenia spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie dla posiadania Certyfikatu TCC.
  2. 9.2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia certyfikatu w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
   1. 9.2.1. zaprzestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt. 3 i 4 Regulaminu i naruszy obowiązki określone w pkt 6 Regulaminu,
   2. 9.2.2. dokona naruszenia Regulaminu, Regulaminu Platformy Systemu Trans.eu dostępnego na stronie internetowej: https://www.trans.eu/pl/regulamin,
   3. 9.2.3. zawiesi wykonywanie działalności określonych dla branży TSL,
   4. 9.2.4. w przypadku braku aktywności konta abonenckiego w Systemie Trans.eu dłużej niż 12 dni kalendarzowych,
   5. 9.2.5. Jeżeli zaistnieją przesłanki niespełnienia jakiegokolwiek kryterium, o których mowa w pkt. 3, 4, 6 i 8 Regulaminu Organizator poinformuje Certyfikowanego Uczestnika o tych okolicznościach i wezwie go do naprawienia tego stanu we wskazanym przez Organizatora terminie naprawczym nie dłuższym niż 2 miesiące, a jeśli po upływie tego terminu Certyfikowany Uczestnik nadal nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania i posługiwania się Certyfikatem TCC cofnie nadany Certyfikat TCC. W takim przypadku Organizator wezwie do zaprzestania posługiwania się Certyfikatem oraz usunięcia informacji o Certyfikacie z profilu w Systemie Trans.eu oraz innych systemów, do których Użytkownik wprowadził jakiekolwiek elementy Certyfikatu TCC lub jego logotypu. Od momentu poinformowania Użytkownika o decyzji Organizatora o cofnięciu Certyfikatu traci on uprawnienia, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.
  3. 9.3. Organizator jest uprawniony do cofnięcia Certyfikatu TCC w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
   1. 9.3.1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt. 3, 4 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt. 9.2.5. powyżej,
   2. 9.3.2. dokona naruszenia Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie internetowej: https://www.trans.eu/pl/regulamin,
   3. 9.3.3. zgłosi lub zostanie przeciwko niemu zgłoszony wniosek o upadłość,
   4. 9.3.4. straci status autoryzowanego Użytkownika Systemu Trans.eu., zgodnie z Regulaminem Platformy Trans.eu,
   5. 9.3.5. naruszy obowiązki określone w pkt 6 Regulaminu,
  4. 9.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.3 Regulaminu, status Trans.eu Certified Carrier zamieszczony w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Komunikatorze biznesowym oraz Giełdzie ładunków i Giełdzie pojazdów zostanie usunięty.
  5. 9.5. Użytkownik, który utraci Certyfikat TCC może złożyć ponowny wniosek o nadanie Trans.eu Certified Carrier nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty jego utraty.
 10. 10. DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ

  1. 10.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Programu oraz w celu umożliwienia potencjalnym Uczestnikom skontaktowania się z Organizatorem oraz przeprowadzenia procesu certyfikacji.
  2. 10.2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na http://trans28000.eu/polityka-prywatnosci. Użytkownikowi/Uczestnikowi/Certyfikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.
 11. 11. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

  1. 11.1. Wszelkie znaki towarowe związane z Certyfikatem TCC, grafiki, dokumenty, logotyp Certyfikatu TCC, lub jego elementy są podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz stanowią własność Organizatora lub odpowiednich podmiotów (Logintrans Sp. z o.o.).
  2. 11.2. Korzystanie przez Użytkowników/Uczestników/Certyfikowanych Uczestników ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie prawnej Organizatora lub podmiotów trzecich. Wszelkie prawa do
   wykorzystywania znaku Certyfikatu Trans.eu Certified Carrier, w tym jego publikowania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Organizatora i/lub innych podmiotów (Logintrans Sp. z o.o.), z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu.
  3. 11.3. Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez Organizatora przysługuje wyłącznie autorowi. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCC lub jego elementów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
  4. 11.4. Organizator zezwala Użytkownikowi/Uczestnikowi/Certyfikowanemu Uczestnikowi na wykorzystanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCC lub jego elementów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 12. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie: www.trans.eu/pl/tcc
  2. 12.2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na stronie: www.trans.eu/pl/tcc,
  3. 12.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w drodze zmiany Regulaminu opłaty za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Trans.eu Certified Carrier.
  4. 12.4. Złożenie wniosku o przyznanie Trans.eu Certified Carrier lub przyjęcie nadanego Certyfikatu TCC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z TCC, prowadzonych przez Logintrans Sp. z o.o. i spółki powiązane.