RegulaminRegulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu


Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 23.11.2018 r.

I. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA

 1. 1. DEFINICJE

  1. 1.1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu.
  2. 1.2. Usługodawca/Administrator - Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą) z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN.
  3. 1.3. Platforma Trans.eu - internetowy serwis informacyjno - usługowy Usługodawcy, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz w wersji Webowej i mobilnej.
  4. 1.4. Usługobiorca - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją, będąca Użytkownikiem, który zawarł z Usługodawcą Umowę.
  5. 1.5. Umowa - Umowa o świadczenie usług w ramach Platformy Trans.eu zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w formie pisemnej.
  6. 1.6. Komunikator biznesowy - internetowy komunikator, dedykowany branży transportowej, umożliwiający bezpośrednią komunikację, przesyłanie dokumentów oraz korzystanie z Usług (zakres funkcjonalności uzależniony od wersji oprogramowania), rozpowszechniany przez Licencjodawcę bezpłatnie na zasadach oprogramowania Freeware.
  7. 1.7. Usługi - usługi świadczone odpłatnie na podstawie Umowy, za pośrednictwem Platformy Trans.eu.
  8. 1.8. Okres abonamentowy - czas określony, na który zawierana jest Umowa, liczony od daty udostępnienia Usługi wskazanej w Umowie.
  9. 1.9. Okres rozliczeniowy -  okres miesięczny lub roczny, za który jest wystawiana Użytkownikowi Faktura z tytułu świadczenia Usług, wskazany w Umowie.
  10. 1.10. Faktura - faktura VAT wystawiona Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, dostępna w zakładce “Zamówienia i faktury”, która zgodnie z polskimi przepisami powszechnie obowiązującymi stanowi fakturę w formie elektronicznej oraz nie wymaga podpisu osoby uprawnionej do odbioru.
  11. 1.11. Faktura Proforma - dokument wystawiony przez Usługodawcę z tytułu zamówionych Usług przed dokonaniem płatności, stanowiący podstawę jej wniesienia.
  12. 1.12. Cennik - zestawienie cen za dostęp do Usług wraz ze wskazaniem aktualnych promocji, opublikowane na stronie internetowej: https://www.trans.eu/pl/cennik.
  13. 1.13. Konto -  konto w Platformie Trans.eu, które Użytkownik rejestruje poprzez formularz rejestracyjny, stanowiące zbiór zasobów (danych) i uprawnień przypisanych Użytkownikowi, przy którym tworzone są Konta Pochodne, posiadające unikatowy numer TransId.
  14. 1.14. Konto Pochodne - konto osoby fizycznej przypisane do Konta, którego TransId składa się z prefiksu Konta oraz numeru porządkowego.
  15. 1.15. TransId - unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Użytkownikowi w chwili rejestracji Konta, utworzony według wzoru X-Y, gdzie X stanowią cyfry prefiksu przyporządkowane Użytkownikowi, a Y numer porządkowy przypisany do Użytkownika Konta Pochodnego.
  16. 1.16. Użytkownik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją, która zarejestrowała Konto w Platformie Trans.eu.
  17. 1.17. Użytkownik Pochodny - osoba fizyczna, która posiada Konto Pochodne utworzone przy Koncie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika w rozumieniu art. 97 KC.
  18. 1.18. Użytkownik Uprawniony - Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i przystąpił do procesu autoryzacji tego Konta na zasadach określonych w Regulaminie lub Użytkownik Pochodny, na którego został przeniesiony status Użytkownika Uprawnionego. Użytkownik Uprawniony może kontaktować się w imieniu Użytkownika z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z Platformą Trans.eu. Użytkownik Uprawniony powinien posiadać upoważnienie do dokonywania czynności niezbędnych do zarejestrowania Użytkownika w Platformie Trans.eu.
  19. 1.19. Umowa Licencyjna - Ogólne Warunki Licencji Trans Standard akceptowane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w Platformie Trans.eu, na podstawie których Użytkownik nabywa ograniczone prawa do korzystania z Komunikatora biznesowego lub Ogólne Warunki Licencji Trans Pro akceptowane przez Użytkownika posiadającego status Trans Pro przy zawarciu Umowy.
  20. 1.20. Oprogramowanie - wszelkie oprogramowanie udostępnione przez licencjodawcę tj. Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej, adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (dalej: Licencjodawca) w ramach Platformy Trans.eu, w tym w wersji webowej jak i mobilnej, wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami, na podstawie Umowy Licencyjnej
 2. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dostępnych w ramach Platformy Trans.eu.
  2. 2.2. Rejestracja Konta w Platformie Trans.eu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.trans.eu lub w trakcie instalacji Oprogramownia.
  3. 2.3 Podczas rejestracji Konta Użytkownik akceptuje Regulamin i tym samym potwierdza, że zapoznał się z jego warunkami oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
  4. 2.4. Rejestracja Konta i jego autoryzacja jest warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich Usług Platformy Trans.eu.
  5. 2.5. Do korzystania z Platformy Trans.eu i Oprogramowania niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu, elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zgodnie z zaleceniami dostępnymi w Centrum Pomocy).
  6. 2.6. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników do Platformy Trans.eu lub Oprogramowania treści o charakterze bezprawnym.
 3. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

  1. 3.1. Usługodawca na podstawie Umowy odpłatnie świadczy usługi elektroniczne w postaci dostępu do Platformy Trans.eu, na które składają się:
   • a) Giełda ładunków i pojazdów wraz ze zintegrowanymi mapami,
   • b) Bezpieczeństwo transakcji,
   • c) Dostęp do Bazy Danych Użytkowników.
  2. 3.2. Każdy Użytkownik, który przeszedł pomyślnie proces AUTORYZACJI i nie utracił autoryzacji na podstawie pkt 7.7, ani nie został zablokowany zgodnie z pkt 7.8, otrzymuje dostęp do Komunikatora Trans za pośrednictwem Konta Pierwotnego lub Kont Pochodnych, które jest dla niego utrzymywane przez Usługodawcę.
  3. 3.3. Nowe funkcje i usługi Platformy Trans.eu niewskazane w sekcji III. USŁUGI Regulaminu, Usługodawca udostępnia Użytkownikom w ramach beta-testów oprogramowania, co oznacza, że co oznacza, że jednym z celów wdrożenia jest testowanie produktu w środowisku realnego zastosowania logistycznego. Usługodawca nie gwarantuje ich dostępności ani braku błędów, co Klient przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Usługodawcy za oprogramowanie w wersji testowej, za wyjątkiem działania lub zaniechania z winy umyślnej. Użytkownik może korzystać z oprogramowania w wersji testowej bezpłatnie, aż do zakończenia okresu beta-testów i przedstawienia oferty nowych usług.
 4. 4. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. 4.1. Usługi są świadczone odpłatnie za pośrednictwem Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku.
  2. 4.2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej.
  3. 4.3. Umowa może być wypowiedziana, pod rygorem nieważności, w formie dokumentowej, umożliwiającej identyfikację autora oświadczenia (skan, fax, mail):
   • a) przez każdą ze stron, bez uzasadnienia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Okres rozliczeniowy wskazany w Umowie jest inny niż miesięczny,
   • b) przez każdą ze stron, bez uzasadnienia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, jeżeli Okres rozliczeniowy wskazany w Umowie jest miesięczny,
   • c) przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: i. nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie w trybie określonym w pkt V.2, w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie, ii. nie akceptuje zmian w Cenniku, o których został poinformowany w trybie określonym w pkt I.5.1. a) Regulaminu, w terminie miesiąca od dnia wysłania zawiadomienia na adres mailowy Użytkownika Uprawnionego.
  4. 4.4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek przyczyny uchylenia autoryzacji Konta określonej pkt. I.7. (OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW) Regulaminu, braku płatności w terminie wskazanym na Fakturze lub Fakturze Proformie lub ze względu na ochronę istotnego interesu Usługodawcy, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w formie dokumentowej, ze skutkiem natychmiastowym, tj. ze skutkiem na dzień, w którym wysłano wypowiedzenie, a Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.
  5. 4.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia Usług na indywidualnych warunkach określonych w odrębnej umowie. Ograniczenie dostępu do Platformy, o którym mowa w pkt III.3.4., nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
  6. 4.6. Usługodawca ma prawo przyznać Użytkownikowi dostęp do Usług na okres testowy. W okresie testowym do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
  7. 4.7. Użytkownikom posiadającym oddziały lub prowadzącym działalność gospodarczą poza zarejestrowaną siedzibą przedsiębiorstwa w dowolnej formie (w szczególności jako zorganizowana część przedsiębiorstwa), Usługodawca przyzna status TransPro i będzie świadczyć usługi na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług.
 5. 5. PŁATNOŚCI

  1. 5.1. Ceny Usług (opłaty abonamentowe) określone są:
   • a) w Cenniku, obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, lub w Umowie, przy czym po upływie czasu określonego Umowy, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy (tj. 12 miesięcy), Użytkownika obowiązuje cena z Cennika, obowiązującego w dniu przejścia umowy na czas nieokreślony. Usługodawca ma prawo zmiany ceny dla Umowy, która przekształciła się w umowę na czas nieokreślony poprzez wysłanie zawiadomień drogą mailową do Użytkowników Uprawnionych o planowanej zmianie Ceny wraz z nowym Cennikiem, przy czym nowe ceny wejdą w życie od pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. zawiadomień,
   • b) w pkt. I. 3.4 Regulaminu, lub
   • c) w warunkach promocji określonych w Cenniku, Umowie lub regulaminie promocji.
  2. 5.2. Użytkownik dokonuje płatności za Okres rozliczeniowy oraz w terminie wskazanym w Umowie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą wskazaną na Fakturze lub Fakturze Proformie.
  3. 5.3. W przypadkach określonych w pkt. I.4.3. i I.4.4. kwota opłaconego, a niewykorzystanego abonamentu podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę wniosku o zwrot nadpłaty, której wysokość zostanie ustalona zgodnie z pkt. I.5.4, wraz ze wskazaniem rachunku bankowego odbiorcy.
  4. 5.4. Proporcjonalnemu zwrotowi, o którym mowa w pkt. I.5.3. powyżej podlega jedynie opłata abonamentowa. W żadnym przypadku nie podlega zwrotowi opłata aktywacyjna, opłata za ponowną aktywację, opłata za utrzymanie konta określona w pkt III.3.4, ani naliczona kara umowna. Użytkownikowi będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej równowartość części opłaty abonamentowej proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca Okresu abonamentowego.
  5. 5.5. W razie rozwiązania Umowy przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za przedterminowe rozwiązanie Umowy w wysokości określonej w Umowie. Opłata jest płatna na podstawie noty obciążeniowej i ulega potrąceniu z należnościami określonymi w pkt I.5.3 i I.5.4.
  6. 5.6. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że:
   • a) nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość Okresu abonamentowego dla danej Usługi,
   • b) uchylenie autoryzacji Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu lub jego całości za okres niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, będącej przyczyną uchylenia autoryzacji,
   • c) zwrot opłaty abonamentowej jest możliwy tylko na warunkach określonych w pkt. I.5.3. i I.5.4 powyżej.
  7. 5.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:
   • a) wystawienie i przesyłanie Faktur i Faktur Proform tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
   • b) otrzymywanie Faktur i Faktur Proform bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
 6. 6. REJESTRACJA I AUTORYZACJA KONTA

  1. 6.1. Proces autoryzacji Konta w Platformie Trans.eu obejmuje:
   • a) utworzenie Konta,
   • c) weryfikację Użytkownika,
   • d) autoryzację Konta.
   1. 6.1.1. W trakcie procesu rejestracji i autoryzacji Konta Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących przedsiębiorstwa Użytkownika oraz danych Użytkowników Pochodnych.
  2. 6.2. UTWORZENIE KONTA
   1. 6.2.1. Utworzenie Konta obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego.
   2. 6.2.2. Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. Użytkownik w chwili rejestracji Konta otrzymuje numer TransId. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden numer TransId. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę.
   3. 6.2.3.W przypadku Użytkowników posiadających oddziały lub prowadzących działalność gospodarczą w więcej niż 1 lokalizacji w dowolnej formie (w szczególności jako zorganizowana część przedsiębiorstwa), Użytkownik ma obowiązek zarejestrowania każdego oddziału, każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub każdego biura jako odrębnego Użytkownika, który powinien posiadać odrębne Konto.
   4. 6.2.4. Użytkownik może tworzyć przy Koncie dowolną ilość Kont Pochodnych na rzecz osób fizycznych, które pozostają z nim w stosunku prawnym, w szczególności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że wykonywanie tych umów nie narusza niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej.
  3. 6.3. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA
   1. 6.3.1. Weryfikacja Użytkownika ma na celu sprawdzenie istnienia przedsiębiorstwa Użytkownika i prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w oparciu o informacje dostępne publicznie oraz informacje przekazane przez Użytkownika.
   2. 6.3.2. W celu dokonania weryfikacji Użytkownik jest zobowiązany przesłać Usługodawcy faxem, drogą elektroniczną lub listownie kopie dokumentów, wskazanych przez Usługodawcę.
   3. 6.3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji danych teleadresowych.
   4. 6.3.4. Kopie dokumentów przedsiębiorcy przesłanych w celu weryfikacji Użytkownika zamieszczane są przy Koncie. Dla bezpieczeństwa Użytkownika każdy dokument opatrzony jest znakiem wodnym Platformy Trans.eu. Znak wodny nie stanowi potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
  4. 6.4. AUTORYZACJA KONTA
   1. 6.4.1. Autoryzacja Konta jest decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin i wewnętrzne procedury weryfikacyjne Usługodawcy, z uwzględnieniem ochrony interesów Usługodawcy i innych Użytkowników, której pozytywny wynik oznacza:
    • dostęp do Komunikatora Trans,
    • możliwość zawarcia umowy, o której mowa pkt I.4.
   2. 6.4.2. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany danych wymaganych do utworzenia Konta, weryfikacji Użytkownika i autoryzacji Konta w Platformie Trans.eu. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek zmian danych (poza edycją numerów telefonów i procesem dodawania/usuwania kont użytkowników pochodnych) przez Użytkownika.
   3. 6.4.3. Usługodawca w każdym momencie może uzależnić autoryzację Konta lub dalsze korzystanie z całości Usług przez Użytkownika od przedstawienia urzędowo poświadczonych dokumentów lub ponownego przejścia procesu autoryzacji (reautoryzacja).
   4. 6.4.4. Potwierdzenie autoryzacji Konta Użytkownika, Usługodawca prześle na wskazany adres elektroniczny Użytkownika.
   5. 6.4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej autoryzacji Konta w przypadku zmiany danych Użytkownika lub braku jego aktywności w okresie przekraczającym 30 dni.
   6. 6.4.6. Odmowa autoryzacji Konta, uchylenie autoryzacji Konta, zablokowanie lub innego rodzaju sankcje zastosowane przez Usługodawcę na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu mogą rozciągać się na wszystkie Usługi, z których korzystał Użytkownik.
  5. 6.5. ODMOWA AUTORYZACJI KONTA
   1. 6.5.1. Usługodawca może odmówić autoryzacji Konta, jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach:
    • a) prowadzenia przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Użytkownikami działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym wykorzystywania bazy Danych Użytkowników lub Oprogramowania do rozsyłania do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowania działalności konkurencyjnej wobec Platformy Trans.eu,
    • b) nieregulowania przez Użytkowników lub podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Użytkownikami zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców,
    • c) uzasadnionego podejrzenia (uprawdopodobnionego danymi teleadresowymi i innymi źródłami informacji) naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt. I.6.2.2., I.6.2.3.,I.7.1.-I.7.6. Regulaminu,
    • d) przekazania Usługodawcy przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji,
    • e) prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający jednego roku,
    • f) uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu upadłościowym, układowym, naprawczym lub likwidacyjnym Użytkownika,
    • g) stwierdzenia zawieszenia i zamknięcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika,
    • h) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy Licencyjnej,
    • i) stosowania przez Użytkownika klauzul, obejmujących zakaz cesji lub prowadzących do zakazu cesji roszczeń z tytułu zleceń transportowych,
    • j) zmiany składu udziałowców lub akcjonariuszy w ponad 50% udziału kapitałowego Użytkownika lub zmiany składu osobowego w spółce osobowej w ponad 50% składu.
   2. 6.5.2. Okoliczność wskazana w pkt. I.6.5.1. lit. b) powinna być udokumentowana:
    • a) prawomocnym orzeczeniem sądowym,
    • b) publikacją oferty sprzedaży wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności prowadzonej przez TransCash.eu S.A.,
    • c) innym udokumentowanym zgłoszeniem (np. informacją o długu z biura informacji gospodarczej).
 7. 7. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

  1. 7.1. Użytkownik jest zobowiązany do:
   • a) zgłaszania i posiadania przy Koncie oraz Kontach Pochodnych aktualnych danych osobowych i teleadresowych,
   • b) poinformowania Usługodawcy o każdej zmianie w składzie:
    • - organów Użytkownika, lub
    • - wspólników w spółce osobowej lub cywilnej, lub
    • - udziałowców/akcjonariuszy, posiadających co najmniej 10 procent udziałów/akcji.
  2. 7.2. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić na żądanie Usługodawcy prawdziwość zadeklarowanych przy Koncie Pochodnym danych oraz wykazać istnienie stosunku prawnego uzasadniającego utworzenie Konta Pochodnego dla danej osoby, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów (np. dokumentu tożsamości osoby fizycznej – Użytkownika Pochodnego, oświadczenia o istnieniu ww. stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikiem Pochodnym, itp.), przy czym Użytkownik zapewni zgodność udostępnienia powyższych danych z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
  3. 7.3. W terminie nie później niż 7 dni od dnia ustania stosunku prawnego, o którym mowa w pkt. I.7.2.:
   • a) Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto Pochodne, co do którego stosunek prawny ustał, lub złożyć Usługodawcy wniosek o jego usunięcie,
   • b) Użytkownik Pochodny, wobec którego ww. stosunek ustał, powinien poinformować Usługodawcę o tym fakcie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pochodnego Użytkownika, jeżeli ustali we własnym zakresie, że ww. stosunek prawny ustał.
  4. 7.4. Zarówno Użytkownik, jak i Użytkownik Pochodny nie mają prawa:
   • a) korzystać z Kont innych Użytkowników/Użytkowników Pochodnych,
   • b) udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom/Użytkownikom Pochodnym,
   • c) udostępniać swojego Konta osobom trzecim,
   • d) wystawiać zleceń lub przyjmować zleceń na rzecz podmiotów innych niż Użytkownik, przy którego Koncie jest zarejestrowany,
   • e) żądać wystawienia Faktury lub Faktury Proformy przez Usługodawcę na inny podmiot niż Użytkownik, ani żądać zaliczenia dokonanej zapłaty na poczet faktury wystawionej na rzecz innego podmiotu,
   • f) żądać wystawienia faktury przez kontrahenta na inny podmiot niż Użytkownik,
   • g) usuwać dokumentów oraz danych zamieszczonych przy Koncie oraz Koncie Pochodnym, chyba, że są one natychmiast zastępowane innymi odpowiednimi danymi,
   • h) korzystać z funkcji i narzędzi Platformy Trans.eu niezgodnie z przeznaczeniem (np. zamieszczać dane kontaktowe w polu opis przy ofercie, publikować w polu opis treści sprzecznych z przepisami lub dobrymi obyczajami etc.).
  5. 7.5. Użytkownik Pochodny jest zobowiązany do:
   • a) zabezpieczenia Konta Pochodnego hasłem (na poziomie uniemożliwiającym jego odgadnięcie przez osoby trzecie) i zachowania tego hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną,
   • b) zgłaszania Usługodawcy (mailowo na adres: lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta) wszelkich zmian danych dotyczących zarówno jego samego jak i Użytkownika (tj. przedsiębiorcy lub jego wspólników/udziałowców/akcjonariuszy), w szczególności określonych w pkt I.7.1.
  6. 7.6. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę drogą elektroniczną (e-mail/Komunikator biznesowy/formularz kontaktowy) lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w czasie umożliwiającym rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w pkt. I.4.3 lit. a) i b) Regulaminu.
  7. 7.7. PODSTAWY UCHYLENIA AUTORYZACJI
   1. 7.7.1. Usługodawca może uchylić autoryzację Konta jeżeli jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, a w szczególności w przypadkach:
    • a) określonych w pkt I. 6.5.1. Regulaminu,
    • b) naruszenia przez Użytkownika obowiązków określonych w pkt. I.8. Regulaminu,
    • c) opóźnienia w płatności na rzecz Usługodawcy trwającego powyżej 14 dni,
   2. 7.7.2. Uchylenie autoryzacji Konta może nastąpić na czas weryfikacji Użytkownika, o której mowa w pkt. I.6.3. i I.6.4. Regulaminu.
   3. 7.7.3. Uchylenie autoryzacji Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji Użytkownika, nieprzekraczający 90 dni. Uchylenie autoryzacji Konta powoduje ograniczenie dostępu do Usług.
   4. 7.7.4. Usługodawca, po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia autoryzacji Konta, podejmuje decyzję o:
    • a) blokadzie Konta,
    • b) przywróceniu autoryzacji Konta Użytkownika na dotychczasowych warunkach,
    • c) przywróceniu autoryzacji Konta na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu do Usług, o której mowa pkt. I.4.6. Regulaminu.
    • d) pozostawienia uchylonej autoryzacji Konta do dnia spełnienia warunków określonych przez Usługodawcę w toku weryfikacji.
  8. 7.8. PODSTAWY BLOKADY I USUNIĘCIA KONTA
   1. 7.8.1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Usług i Komunikatora Trans. Z dniem dokonania blokady Konta (bez ograniczenia czasowego) następuje również rozwiązanie Umowy Licencyjnej oraz zablokowanie dostępu do Komunikatora biznesowego.
   2. 7.8.2. Usługodawca ma prawo zastosować blokadę:
    • a) Konta i wszystkich Kont Pochodnych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z pkt. I.4.3. i I.4.4. Regulaminu,
    • b) określonego Konta Pochodnego na skutek zgłoszenia, o którym mowa w pkt. I.7.3. Regulaminu.
   3. 7.8.3. Usługodawca ma prawo zablokować Konto i wszystkie Konta Pochodne w przypadkach:
    • a) określonych w pkt. I.6.5.1. i I.8. Regulaminu, których skutkiem jest rażące naruszenie interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników - w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania autoryzacji Konta,
    • b) negatywnego rozpoznania reklamacji Użytkownika, któremu została uchylona Autoryzacja Konta zgodnie z pkt. I.7.7. Regulaminu,
    • c) upływu terminu, o którym mowa w pkt. I.7.7.3. Regulaminu i nie przywrócenia autoryzacji Konta,
    • d) braku aktywności Użytkownika, który nie ma aktywnej Umowy, przez okres przekraczający 90 dni,
    • e) naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego  praw Usługodawcy do Bazy Danych Użytkowników Trans.
   4. 7.8.4 Usługodawca ma prawo zastosować blokadę czasową w razie naruszenia postanowień pkt. I.8. Regulaminu - blokada Konta następuje na czas określony 24 godzin przy pierwszym naruszeniu, 48 godzin przy drugim naruszeniu, 72 godzin przy trzecim naruszeniu.
   5. 7.8.5. Usługodawca ma prawo do ujawnienia informacji o uchyleniu autoryzacji Konta, zablokowaniu lub usunięciu Konta i wszystkich Kont Pochodnych Użytkownika w przypadku nieregulowania zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów/ Użytkowników
 8. 8. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  1. 8.1. Użytkownik oświadcza, że Komunikator biznesowy jest przeznaczony do wymiany informacji z innymi Użytkownikami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia uzgodnień co do warunków wykonania zleceń, umów, transportu ładunków.
  2. 8.2. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika dokumentów potwierdzających wykonanie lub zlecenie usługi transportowej.
  3. 8.3. Zarówno Użytkownik jak i każdy Uzytkownik Pochodny zobowiązuje się do korzystania z Platformy Trans.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
   • a) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
   • c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
   • d) niepodszywania się pod inne osoby;
   • e) nienaruszania tajemnicy korespondencji.
  4. 8.4. Treści w polach „Opis” na liście kontaktów Komunikatora biznesowego lub przy ofercie  powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
   • a) wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   • b) informacji w zapisie pionowym,
   • c) treści o charakterze reklamowym,
   • d) skrótowych i zakamuflowanych treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
   • e) informacji o wolnych ładunkach lub pojazdach,
   • f) informacji o charakterze kontaktowym (adres email, dane adresowe, adresy stron www, numer na komunikatorze gg lub inne),
   • g) opinii o innych Użytkownikach,
  5. 8.5. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od innych zachowań niepożądanych, w tym w szczególności zachowań polegających na istotnym obciążaniu serwerów lub łączy Usługodawcy.
 9. 9. REKLAMACJE

  1. 9.1. Reklamacja może być złożona:
   • a) pisemnie na adres: Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.), ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska lub
   • b) drogą elektroniczną na adres e-mail:
   • c) przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
  2. 9.2. Reklamacja powinna zawierać:
   • a) TransID,
   • b) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania, bądź siedziby Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym”,
   • c) określenie przedmiotu reklamacji,
   • d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  3. 9.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. I.9.2. lit. a) – d), Usługodawca niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
  4. 9.4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
  5. 9.5. Odpowiedź na reklamację może być udzielona:
   • a) pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Użytkownika,
   • b) drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej,
   • c) telefonicznie.
  6. 9.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Użytkownika lub podmiotu, który wniósł reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej,
  7. 9.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
  8. 9.8. Użytkownik, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia pkt. I.9.1. – I.9.7 stosuje się odpowiednio.
  9. 9.9. W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji zgodnie z pkt. I.9.8, wobec Użytkownika wyczerpana zostaje droga reklamacyjna i nie przysługują żadne środki odwoławcze, chyba że:
   • a) Użytkownik przedstawi nowe okoliczności i dowody mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie reklamacyjne,
   • b) Użytkownik wznawia korespondencję w celu uzyskania dostępu do Usług na podstawie indywidualnych warunków, o których mowa w pkt. I.4.7.
 10. 10. OCHRONA PRAW USŁUGODAWCY

  1. 10.1. Ochrona Bazy Danych Użytkowników.
   1. 10.1.1. Wszelkie wprowadzone przez Użytkowników do Platformy Trans.eu i Oprogramowania dane osobowe lub dane teleadresowe, informacje dotyczące firmy, pracowników, wystawionych ofert, zawartych transakcji tworzą Bazę Danych Użytkowników.
   2. 10.1.2. Każdy Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt 10.1.3, ma prawo swobodnego dostępu i korzystania z Bazy Danych Użytkowników Platformy Trans.eu w Okresie abonamentowym.
   3. 10.1.3. Usługodawca ustala dla każdego Użytkownika limity transferu. Limit transferu jest graniczną liczbą przesłanych danych w jednostce czasu w ramach Platformy Trans.eu i Oprogramowania Trans.eu. Przekroczenie tego limitu spowoduje zablokowanie możliwości dalszego przesyłu i wyświetlenie stosownego komunikatu. Użytkownik otrzymuje limit od 1000 do 10000 odsłon w miesiącu. Jego wartość jest zależna od zakresu przeglądanych danych.
   4. 10.1.4. Baza Danych Użytkowników podlega ochronie wynikającej z przepisów o ochronie baz danych oraz przepisów prawa autorskiego jako utwór. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Bazy Danych Użytkowników Platformy Trans.eu przysługują wyłącznie Usługodawcy.
   5. 10.1.5. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie Bazy Danych Użytkowników bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy albo korzystanie z Bazy Danych Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych zawartych w Bazie Danych jest zabronione. Działania takie stanowią rażące naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu i są podstawą dochodzenia roszczeń wobec naruszyciela o zaniechanie naruszeń, zwrotu uzyskanych korzyści oraz zapłatę stosownego odszkodowania.
  2. 10.2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Oprogramowania i Platformy Trans.eu na podstawie Regulaminu oraz odrębnej Umowy licencyjnej, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu, w szczególności:
   • a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy Trans.eu i Oprogramowania lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
   • b) korzystanie z Platformy Trans.eu i Oprogramowania w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
   • c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Platformy Trans.eu i Oprogramowania lub zakłócanie działania Platformy Trans.eu w inny sposób,
   • d) pobieranie zawartości części lub całości Oprogramowania lub Platformy Trans.eu, w szczególności Bazy Danych Użytkowników i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.
  3. 10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania Platformy Trans.eu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania.
  4. 10.4. Usługodawca może usunąć lub zablokować Konto albo dostęp do części lub całości Usług każdemu Użytkownikowi, którego działania naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników. Zasady usunięcia i blokady Konta określa pkt. I.7.8. Regulaminu.
  5. 10.5. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin, Usługodawcy będzie przysługiwała od Użytkownika kara umowna w wysokości:
   • a) miesięcznej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną, bez zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku naruszeń mniejszej wagi, za które uważa się w szczególności naruszenia następujących postanowień Regulaminu: I.6.2.2., I.8.1.- I.8.2. i I.8.4.- I.8.5. Regulaminu,
   • b) równowartości pięciokrotności opłaty aktywacyjnej wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną za każde jedno naruszenie – w przypadku naruszeń stanowiących średnie zagrożenie dla interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenia następujących postanowień Regulaminu: I.6.5.1. lit. a)-b), I. 7.4. Regulaminu,
   • c) równowartości rocznej opłaty abonamentowej netto, wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną, bez zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku istotnych naruszeń, godzących w interes Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenie postanowienia I.7.4. Regulaminu poprzez udostępnienie Konta więcej niż jednemu podmiotowi lub korzystanie z Konta więcej niż jednego Użytkownika, a także naruszenia następujących postanowień Regulaminu: I.8.3, I.10.1.5 Regulaminu.
  6. 10.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:
   • a) wykorzystywanie praw własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika, w tym nazw handlowych i znaków towarowych w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy,
   • b) zamieszczanie opatrzonych znakiem wodnym „Trans.eu” kopii dokumentów, o których mowa pkt. 6.3.2. przy profilu Użytkownika,
   • c) przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.).
 11. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. 11.1. Usługodawca jako Usługodawca i Administrator Platformy Trans.eu dołoży wszelkich starań, aby:
   • a) Platforma Trans.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń na poziomie 98 % czasu działania w skali roku,
   • b) czas usunięcia ewentualnych awarii Platformy Trans.eu nie był dłuższy niż 24 godziny,
   • c) czas ewentualnych ograniczeń dostępu do Platformy Trans.eu nie był dłuższy niż 24 godziny,
   • d) przerwy konserwacyjne Platformy Trans.eu wynosiły nie więcej niż dwa razy w miesiącu po 4 godziny, każda pomiędzy godzinami 19.00 – 6.00 albo w soboty i dni ustawowo wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność za awarie, wynikające z działania siły wyższej, czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.
  2. 11.2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.).
  3. 11.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
   • a) prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika w procesie rejestracji i autoryzacji Konta Użytkownika,
   • b) treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz na Forum Trans.eu przez Użytkowników,
   • c) niezawarcie, nienależyte wykonanie bądź niewykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi Użytkownikami w ramach Platformy Trans.eu,
   • d) działania Użytkowników oraz osób trzecich, naruszające postanowienia Regulaminu,
   • e) niewypłacalność Użytkowników,
   • f) uchylenia bądź powstrzymania się od udzielenia autoryzacji Konta i utracenie przez Użytkownika korzyści w związku z tym,
   • g) usunięcie, zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników,
   • h) usunięcie z Giełdy ładunków lub Giełdy pojazdów ofert Użytkownika,
   • i) skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
   • j) dane pochodzące z systemów zewnętrznych lub publikowane przez podmioty inne niż Usługodawca, a dostępne poprzez Platformę Trans.eu,
   • k) za usługi świadczone przez podmioty trzecie a dostępne za pośrednictwem Platformy Trans.eu, w szczególności określone w pkt IV.;
  4. 11.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
   • a) okresowe wyłączenie Komunikatora biznesowego oraz dostępu do Usług,
   • b) utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach Usługodawcy.
  5. 11.5. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. ZAKRES DANYCH

  1. 1.1 Usługodawca – TRANS.EU GROUP S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o. o.) z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie:
   • a) Danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i procesie autoryzacji - w celu przygotowania do zawarcia, zawarcia a następnie realizacji Umowy licencyjnej oraz Umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy Trans.eu (w szczególności w celu umożliwienia potencjalnym kontrahentom skontaktowania się z Użytkownikami oraz zawarcia z nimi transakcji).
   • b) Danych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
   • c) Danych Użytkowników Pochodnych, które udostępnione są Usługodawcy przez Użytkownika - w celu korzystania przez Użytkownika Pochodnego z Platformy Trans.eu.
   • d) Danych Użytkowników Pochodnych, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
  2. 1.2 Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na https://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html.
  3. 1.3 Zakres wymaganych danych, w szczególności w procesie autoryzacji, wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który gromadzi i przetwarza dane w celu zpaewnienia bezpiecznego dostępu do Platfromy Trans.eu wszystkim jej Użytkownikom.
 2. 2. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. 2.1 Usługodawca – TRANS.EU GROUP S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o. o.) z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest podmiotem przetwarzającym (dalej: Procesor) w zakresie danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności dostępnych na Platformie Trans.eu, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. TRANS.EU GROUP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności dostępnych na Platformie Trans.eu.
  2. 2.2 W zakresie danych, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, Użytkownik i Procesor wraz z akceptacją Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Procesor przyjmuje do przetwarzania powierzone przez Użytkownika danych osobowe. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności dostępnych na Platformie Trans.eu. Powierzenie odbywa się w celu wykonywania Umowy, trwa przez czas obowiązywania Umowy i ma charakter stały. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe, o których mowa w art. 6 i 9 RODO. Dane osobowe będące przedmiotem powierzenia dotyczą Użytkowników i Użytkowników Pochodnych.
  3. 2.3 Procesor zobowiązuje się do:
   • a) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, którym w szczególności jest Regulamin oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz
   • b) zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
   • c) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania administratorowi wywiązać się z jego obowiązków w tym zakresie, ,
   • d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne na rzecz podmiotów świadczących usługi wspierające świadczenie usług przez Procesora, na co Użytkownik wyraża zgodę jako administrator danych,
   • e) pomagania Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,
   • f) usunięcia danych lub do zwrotu danych Użytkownikowi jako administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie z jego decyzją,
   • g) udostępnienia Użytkownikowi wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych osobowych, niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów.
 3. 3. OKRES PRZECHOWYWANIA

  1. 3.1 Usługodawca przechowuje dane osobowe w związku z korzystaniem z Platformy Trans.eu, przez czas niezbędny do realizacji Umów z Usługodawcą oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z transakcjami zawieranymi na Platformie Trans.eu przez innych Użytkowników oraz w związku z korzystaniem z Platformy przez Użytkowników i Użytkowników Pochodnych.
  2. 3.2 Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.
  3. 3.3 Jednocześnie, Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 4. 4. POZOSTAŁE

  1. 4.1 Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  2. 4.2 W celu wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika czy Użytkownika Pochodnego żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Celem profilowania jest zebranie informacji o aktywności w ramach Platformy Trans.eu i preferencjach Użytkownika czy Użytkownika Pochodnego, które pozwalają lepiej dostosować ofertę i komunikaty kierowane do Użytkowników i Użytkowników Pochodnych, a także wykryć zdarzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu Użytkowników i Użytkowników Pochodnych.
  3. 4.3 Usługodawca może przekazywać dane osobowe gromadzone przy Koncie podmiotom współpracującym z Usługodawcą, czyli między innymi takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Usługodawca może przekazać dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Pochodnych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

III. USŁUGI

 1. 1. GIEŁDA ŁADUNKÓW I GIEŁDA POJAZDÓW WRAZ ZE ZINTEGROWANYMI MAPAMI (TRANSMAP)

  1. 1.1. Giełda ładunków i Giełda pojazdów stanowi platformę wymiany informacji o ofertach przestrzeni ładunkowych i ładunkach, publikowanych przez autoryzowanych Użytkowników Platformy Trans.eu w celu wyszukania kontrahenta i realizacji usługi transportowej albo spedycyjnej, co może nastąpić na skutek:
   • a) opublikowania oferty wolnego ładunku lub wolnego pojazdu w Tabeli Ofert (rozumiane jako zaproszenie do składania ofert),
   • b) przyjęcie oferty opublikowanej w Tabeli ofert.
  2. 1.2. Z chwilą autoryzacji Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu, Użytkownik uzyskuje dostęp do Giełdy ładunków i Giełdy pojazdów, w tym do aktualnej tabeli ofert bez możliwości zgłaszania ofert wolnych ładunków lub pojazdów, dostępu do szczegółowych danych, wyszukiwania użytkowników czy otrzymania sugestii systemowych.
  3. 1.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • a) skutki przyjęcia oferty wystawionej przez osoby nieupoważnione do dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie Konta, wystawienie oferty w imieniu innego podmiotu),
   • b) nieaktualność ofert wystawionych przez Użytkownika,
   • c) usunięcie z Giełdy ładunków i Giełdy pojazdów ofert Użytkownika,
   • d) wielokrotne wystawianie przez Użytkownika tej samej oferty.
  4. 1.4. Giełda ładunków i Giełda pojazdów są zintegrowane z mapami elektronicznymi wraz z powiązanymi funkcjonalnościami (TransMap).
  5. 1.5. Dostawcami oprogramowania, map, danych i materiałów, które są wykorzystywane na podstawie udzielonych licencji przez Usługodawcę, są zewnętrzni dostawcy danych (zwani dalej Partnerami) m.in. OpenStreetMap (oparty na licencji ODbL) oraz Emapa sp. z o. o. Poszerzenie lub zmiana kręgu Partnerów nie wymaga zmiany Regulaminu.
  6. 1.6. Materiały do map i inne pokrewne dane (mapy) są udostępniane Usługodawcy przez Partnerów na podstawie udzielonej licencji. Oprogramowanie i dane dostarczone przez Partnerów, a także sam TransMap, są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie (w całości lub w części), rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie elementów, stanowiących utwory, udostępnionych w ramach Usługi TransMap uregulowane jest w umowie licencyjnej i niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
  7. 1.7. Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo do Okresu abonamentowego sublicencji do korzystania z TransMap wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszej sublicencji osobom trzecim (udostępniania TransMap osobom trzecim).
  8. 1.8. Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt III.1.10. Regulaminu, nie może kopiować, dzielić, ekstrahować ani modyfikować map ani też tworzyć z nich produktów pochodnych. Użytkownik nie może w całości ani częściowo zmieniać kodu źródłowego, plików źródłowych ani struktury map ani też dokonywać ich zmiany poprzez przekonstruowanie, podział, dekompilację, czy inne metody.
  9. 1.9. Użytkownik nie otrzymuje praw własności, które w całości należą do licencjodawców. Informacje o prawach autorskich, źródłach czy zastrzeżeniach dotyczących prawa własności na lub przy mapach nie mogą być modyfikowane, zakrywane ani usuwane.
  10. 1.10. Użytkownik jest uprawniony do pobierania i zapisywania  na dysku twardym i korzystania z otrzymanych wyników, w ramach Usługi TransMap, wyłącznie do własnych wewnętrznych celów oraz wykonania kopii zapasowej wyników, która musi być odpowiednio oznaczona i wykorzystywana wyłącznie przez Użytkownika.
  11. 1.11. Usługodawca nie gwarantuje, że TransMap będzie w każdym czasie dostępny, wolny od wad i punktualny. Opóźnienia lub błędy w zakresie dostępności oraz przesyłu danych mogą wystąpić wskutek problemów technicznych.
  12. 1.12. Prezentowane mapy oraz informacje nie stanowią kompletnego odzwierciedlenia rzeczywistości, a jedynie poglądową prezentację. Informacje udostępniane w ramach Usługi TransMap służą wyłącznie wspomaganiu planowania. Rzeczywiste warunki dojazdu do wyszukiwanego punktu mogą się różnić od przedstawianych w wyniku zmian warunków pogodowych, robót drogowych, korków lub innych zdarzeń.
  13. 1.13. TransMap nie może służyć jako wyłączna podstawa do wykonywania profesjonalnych czynności z zakresu planowania/ustalania tras.
 2. 2. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

  1. 2.1. Bezpieczeństwo transakcji jest Usługą, na którą składają się dodatkowe narzędzia, umożliwiające dokładniejszą weryfikację kontrahenta przed nawiązaniem współpracy, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji zawieranych między Użytkownikami oraz zapobieganie działaniom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na interes Użytkowników, jak i Usługodawcy oraz do promowania uczciwości w obrocie gospodarczym prowadzonym za pośrednictwem Platformy Trans.eu.
  2. 2.2. Bezpieczeństwo transakcji obejmuje narzędzia służące weryfikacji Użytkowników w postaci:
   • a) informacji o Użytkowniku,
   • b) Systemu ocen i komentarzy,
   • c) indeksu TransRisk,
   • d) wykazu Certyfikatów.
  3. 2.3. Informacje o Użytkowniku zamieszczone w oknie dostępnym za pośrednictwem Komunikatora biznesowego obejmują dane teleadresowe (tj. nazwę, adres, telefon, adres e-mail), dane rejestrowe (m. in. NIP, REGON, KRS, datę powstania firmy), profil działalności firmy (obszar działalności, rodzaj świadczonych usług), informacje o pracownikach (tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe) oraz licencje (np. transport krajowy, międzynarodowy, dokument OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym). Dokumenty i informacje dostarczane są przez Użytkowników i na ich odpowiedzialność
  4. 2.4. System ocen i komentarzy, w ramach którego Użytkownik może wystawić jednorazowo dla danej transakcji:
   1. 2.4.1. OCENĘ (subiektywny wyraz własnej opinii), która powinna być zgodna ze stanem rzeczywistym i wyrażona jako wartość:
    • a) pozytywna - przez co należy rozumieć wykonanie umowy (zlecenia) przez ocenianego Użytkownika bez zastrzeżeń,
    • b) negatywna - przez co należy rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (zlecenia) przez ocenianego Użytkownika,
    • c) neutralna - przez co należy przyjąć, że wykonanie umowy (zlecenia) przez ocenianego nastąpiło w sposób nie w pełni zadowalający kontrahenta, jednak z zastrzeżeniami mniejszej wagi niż w przypadku oceny negatywnej. Ocena neutralna zawiera się w przedziale pomiędzy oceną pozytywna a negatywną.
   2. 2.4.2. KOMENTARZ - zgodny z prawdą i nienaruszający praw osób trzecich, za który odpowiedzialność ponosi osoba go publikująca.
   3. 2.4.3. Zabronione jest wykorzystywanie Systemu ocen i komentarzy w celu:
    • a) przekazania w komentarzu nieprawdziwych informacji o kontrahencie, współpracy z nim czy realizacji umowy,
    • b) zawyżania wiarygodności Użytkownika poprzez akceptację transakcji, w celu podwyższania liczby pozytywnych ocen, bez rzeczywistego realizowania usługi.
   4. 2.4.4. Usługodawca nie ingeruje w wartość ocen, które są wyrazem subiektywnej opinii oceniającego, dokonywanych przez Użytkowników. Usługodawca może jedynie usunąć wystawioną ocenę i tylko w przypadku otrzymania wniosku od Użytkownika, który wystawił ocenę.
   5. 2.4.5.Użytkownik publikujący komentarz ponosi odpowiedzialność za jego treść. Usługodawca odpowiada za  treści opublikowanych komentarzy jedynie na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, co do którego wpłynęło wiarygodne zawiadomienie o bezprawności publikowanych treści, jest weryfikowany przez Usługodawcę. Zgłaszający zawiadomienie jest zobowiązany:
    • a) jednoznacznie wskazać treść, której zawiadomienie dotyczy wraz z miejscem jego publikacji,
    • b) wskazać, na czym polega bezprawność treści komentarza,
    • c) przedstawić dokumentację (np. dokumenty, korespondencję itp) pozwalające na potwierdzenie, że treść komentarza ma charakter bezprawny.
   6. 2.4.6.Jeżeli Usługodawca, na podstawie zgromadzonych informacji, ustali że treść komentarza ma charakter obiektywnie bezprawny, zostanie on edytowany albo usunięty w części lub całości.
  5. 2.5. Indeks TransRisk, może zostać wyliczony indywidualnie dla każdego Użytkownika, który spełnia warunki określone w pkt 2.5.1 poniżej i jest prezentowany w przyjętej skali ocen, gdzie klasyfikacja na najwyższym poziomie oceny oznacza brak lub znikome niebezpieczeństwo transakcyjne, a najniższy poziom oceny, wskazuje na duże prawdopodobieństwo niestabilności finansowej Użytkownika, utrudniającej lub uniemożliwiającej jemu pokrycie swoich zobowiązań, wynikających z transakcji.
   1. 2.5.1 Indeks TransRisk może zostać ustalony dla każdego aktywnego Użytkownika Platformy Trans.eu. a w szczególności występującego w roli zleceniodawcy (płatnika).
   2. 2.5.2 TransRisk wyliczany jest w oparciu o dane i informacje podane przez Użytkownika, dostępne w bazach danych (biura informacji gospodarczych, agencje ratingowe, dane z ujawnionych sprawozdań finansowych) a także zgromadzone w ramach PlatformyTrans.eu.
   3. 2.5.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie wyliczania indeksu TransRisk oraz wyraża zgodę na: pobranie danych ze źródeł zewnętrznych: biur informacji gospodarczych, giełd wierzytelności i agencji ratingowych, pobranie i wykorzystanie danych historyczne z aktywności na Platformie Trans.eu (w tym w szczególności danych dotyczących płatności gromadzonych i przetwarzanych w ramach usługi TransInkasso).
   4. 2.5.4 Usługodawca nie odpowiada za:
    • a) błędnie wyliczoną i wskazaną wartość indeksu TransRisk Użytkownika, jeżeli wynika ona z przekazania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji przez Użytkownika lub wywiadownie gospodarcze, a także zamieszczenia takich danych w rejestrach dostępnych publicznie. Odpowiedzialność z wyżej wymienionego tytułu ponoszą wyłącznie podmioty, które dostarczyły dane.
    • b) nieterminowe regulowanie zobowiązań płatniczych przez Użytkowników,
    • c) pozbawienie bądź odmowę wyliczenia indeksu TransRisk,
    • d) awarie oprogramowania zawierającego w sobie elementy indeksu TransRisk,
    • e) niewyświetlanie lub wyświetlanie nieaktualnej informacji o indeksach TransRisk Użytkowników,
    • f) utracone korzyści Użytkowników w związku ze zdarzeniami wskazanymi w lit. a)-e) powyżej.
  6. 2.6. Wykaz certyfikatów
   1. 2.6.1. Usługodawca może przyznać Użytkownikowi wyróżnienia w postaci:
    • a) Trans.eu Certified Carrier,
    • b) Trans.eu Certified Forwarder,
    • c) Trans.eu Certified Express.
   2. 2.6.2. Informacje o uzyskanym certyfikacie dostępne są zakładce „Informacje o Firmie” oraz przy nazwie Użytkownika.
   3. 2.6.3. Certyfikaty przyznawane są firmom reprezentującym najwyższe standardy świadczenia usług przy zachowaniu bezpieczeństwa współpracy z rozróżnieniem na zakres prowadzonej działalności.
   4. 2.6.4. Certyfikaty przyznawane są w oparciu o odrębne regulaminy.
   5. 2.6.5. Usługodawca może udostępniać także inne informacje, pochodzące od podmiotów trzecich, na temat Użytkownika w ramach “Informacji o Firmie”, jeżeli będą pomocne dla innych Użytkowników w procesie weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa zawieranej transakcji (w szczególności informacji o istnieniu wierzytelności, jakości polisy, innych certyfikatach i uprawnieniach).  
 3. 3. BAZA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

  1. 3.1 W ramach korzystania z Platformy Trans.eu Użytkownik:
   • a) uzyskuje dostęp do Bazy Danych Użytkowników tj. zbioru wszystkich danych (m.in. informacji, zdjęć, dokumentów) przekazanych przez Użytkowników Usługodawcy w procesie rejestracji Konta i Konta Pochodnego, autoryzacji Konta oraz korzystania z Platformy Trans.eu,
   • b) otrzymuje dostęp do narzędzi i systemów inteligentnego kojarzenia, umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie Platformy Trans.eu (sugestie systemowe).
  2. 3.2 Każdy Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu i korzystania z Bazy Danych Użytkowników w opłaconym Okresie Abonamentowym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu a w szczególności pkt I.10.1.
  3. 3.3 Baza Danych Użytkowników, stanowi własność Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) z siedzibą w w Wysokiej (Polska) i podlega ochronie na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.
  4. 3.4. Brak płatności za dostęp do Platformy Trans.eu w terminie może skutkować ograniczneiem dostępu do Platformy Trans.eu poprzez odebranie dostępu do Bazy Danych Użytkowników. Za okres odebrania dostępu do Bazy Danych Użytkowników Usługodawca pobiera jedynie opłatę za utrzymanie Konta (zarówno Pierwotnego jak i Pochodnych) w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto . Niniejsze uprawnienie nie ogranicza ani nie wyłącza możliwości rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami I.4.3 i I.4.4. Regulaminu.

IV. INNE USŁUGI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY TRANS.EU

W ramach Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą korzystac z usług innych podmiotów dedykowanych barnży TSL. Usługodawca jedynie udostępnia informację o tych usługach, i nie świadczy ani nie pośredniczy w ich świadczeniu.

 1. 1. TRANSCASH.eu - Giełda wierzytelności

  1. 1.1. Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zbycia przysługującej im wierzytelności wobec innych Użytkowników na Giełdę Wierzytelności administrowaną i prowadzoną przez spółkę TransCash.eu S.A. na podstawie odrębnej umowy, o której mowa w pkt IV.1.2.
  2. 1.2. Zgłoszenie oferty zbycia wierzytelności na Giełdę wierzytelności następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką TransCash.eu S.A. a Użytkownikiem oraz regulaminu świadczenia usług TransCash.eu S.A., dostępnego na stronie internetowej http://pl.transinkasso.eu/.
 2. 2. TRANSBROKERS - oferta usług brokera ubezpieczeniowego

  1. 2.1. Za pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń oraz zapoznać się z ofertą brokera ubezpieczeniowego Transbrokers.eu sp. z o.o. Zasady korzystania z kalkulatora ubezpieczeń oraz usług Transbrokers.eu sp. z o.o. określa odrębny regulamin zamieszczony na stronie internetowej http://www.transbrokers.eu.
 3. 3. TRANSLAWYERS - oferta usług prawnych

  1. 3.1. Za pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą skontaktować się z prawnikiem z kancelarii prawnej TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp.k. w celu przedstawienia problemu prawnego oraz uzyskania oferty usług prawnych.
 4. 4. TRANSJOBS.EU - oferty pracy dla transportu

  1. 4.1. Za pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą zapoznać się z ofertą serwisu pośrednictwa w zatrudnieniu dla branży transportowej. Zasady korzystania z serwisu określa regulamin na stronie internetowej https://www.transjobs.eu/pdf/regulamin.pdf.
 5. 5. TRANSAUDITORS.EU - oferta usług audytorskich dla transportu

  1. 5.1 Za pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą zapoznać się z ofertą profesjonalnego i branżowego audytora. Usługi świadczone są na podstawie odrębnych umów.
 6. 6. TRANSCARDS.EU - oferta kart paliwowych dla transportu

  1. 6.1 Za pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytkownicy mogą zapoznać się z ofertą art paliwowych dla transportu. Usługi świadczone sa na podstawie odrębnych umów.
 7. 7. FORUM i SPOŁECZNOŚĆ

  1. 7.1. Z pośrednictwem Platformy Trans.eu Użytwkonicy mogą korzystać z serwisów społecznościowym, które pozwalają na bieżący dostęp do najważniejszych wiadomości i wydarzeń branżowych oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji, a na ktore składają się: Forum Transportowe, Trans.Info, TransPlace.
  2. 7.2. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z narzędzi, określonych określają regulaminy dostępne w ich ramach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://www.trans.eu/pl/regulamin .
 2. 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w pkt. V.1. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych omyłek pisarskich, jak również informacji w pkt IV (dodanie lub usunięcie informacji) nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo polskie.
 4. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.