Tytuł projektu: „SmartOrder – elektroniczny obieg dokumentów transportowych w oparciu o blockchain”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1418/19

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 9 815 940,45
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 9 815 940,45
Wartość dofinansowania (PLN): 3 926 376,18
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.08.2022

 

Celem projektu jest opracowanie narzędzia SmartOrder, które umożliwi elektroniczny obieg dokumentów przewozowych. Kluczowym dokumentem przewozowym na którym będą skupiały się prace w ramach projektu jest krajowy list przewozowy (KLP), w wyniku prac powstanie eKPL, czyli elektroniczna wersja listu przewozowego. Narzędzie SmartOrder będzie zbudowane w oparciu o technologię blockchain.