POLITYKA PRYWATNOŚCI    

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.trans.eu. Powyższa polityka nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

Gromadzone dane

W celu pełnego korzystania z usług i produktów Administratora, Użytkownik może założyć konto lub zalogować się do Platformy. 

W celu skorzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie internetowej w zakładce Rejestracja/Zarejestruj Nową Firmę/Dodaj Konto do Firmy. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: numer NIP, nazwę firmy, adres siedziby firmy, kod pocztowy oraz kraj. Do weryfikacji Użytkownika niezbędne są: numer NIP firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podczas logowania Użytkownik podaje następujące dane: numer TransID. Ponadto, Użytkownik może uzupełnić funkcjonujący w ramach jego konta profil o dodatkowe dane, takie jak: data urodzenia. 

Dane Użytkownika w ramach usługi dostępu do Platformy, pozyskujemy w większości bezpośrednio od samych Użytkowników (m.in. informacji, zdjęcia, dokumenty) . Część z danych możemy pozyskiwać z źródeł publicznych, takich jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy podobne źródła oraz od podmiotów prywatnych, które zbierają i udostępniają informacje o przedsiębiorcach. Z tych źródeł mamy takie dane, jak: dane identyfikujące, dane kontaktowe etc.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem. W przypadku niedostarczenia Administratorowi niezbędnych informacji, Administrator nie będzie mógł realizować oraz prowadzić obsługi.

Niektóre dane są zbierane także biernie, tj. poprzez korzystanie z strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki). 

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

 • w celach niezbędnych dla realizacji usługi dostępu do Platformy w oparciu o umowę zawartą z Użytkownikiem a Administratorem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), m.in.: obsługi Użytkownika, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację, przesyłania biuletynu informacyjnego Administratora dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie Platformy Trans.eu itp., na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora; w celu badania satysfakcji Klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora oraz podmiotów z grupy Trans.eu, a także innych podmiotów, na rzecz których Administrator świadczy usługi na mocy odrębnych umów, do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, takich jak przygotowanie statystyk, analiz, np. sposoby korzystania z strony, preferencji Użytkownika,
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach (np. w celu przekazywania Użytkownikowi informacji dotyczących usług/newslettera, jeśli Użytkownik wykaże zainteresowanie, czy przesyłanie danych w ramach grupy Trans.eu).

Jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę Administrator przesyła informację na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy za pomocą poczty elektronicznej w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej. 

W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Celem profilowania jest zebranie informacji o aktywności w ramach platformy i preferencjach Użytkowników, które pozwalają lepiej dostosować ofertę i kierowane do nich komunikaty, a także wykryć zdarzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. 

Odbiorcami mogą być w szczególności: podmioty z grupy kapitałowej Trans.eu, instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości), a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się, m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług płatniczych, IT i podmioty zajmujące się Platformą. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, zapewnianego przez prawo europejskie. Mając to na uwadze Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne. W przypadku takiego transferu Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przede wszystkim poprzez:

 1. przekazywanie danych osobowych do państw, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej uznająca dane państwo za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, 
 2. stosowanie wydanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, 
 3. stosowanie innych adekwatnych zabezpieczeń. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, jak również przeniesienia danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO

Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania. 

Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:

 • wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem –  do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – jako Administrator będzie je przetwarzać do czasu jej wycofania;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym  wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. “pliki cookies” do śledzenia wizyt Użytkowników strony i zapisywania ich preferencji, np. języka, danych logowania,  jak również dostosowywania  oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów trzecich, przekazywane będą jedynie do podmiotów świadczących usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego obsługi ww. plików oraz podmiotów należących do Grupy Trans.eu

Możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, co nie spowoduje uniemożliwienia korzystania z usług, jednak może dojść do pewnych utrudnień, tzn. witryna Administratora może nie działać już w pełni poprawnie. 

Zarządzanie kategoriami “plików cookies” jest możliwe również poprzez okno “Zgody”, które pojawi się przy pierwszym odwiedzeniu naszej strony internetowej przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania “plików cookies” przez Administratora zostały określone w Polityce plików cookies dostępnej na stronie: https://www.trans.eu/pl/polityka-plikow-cookies/.

Portale społecznościowe

Informujemy, że na stronie Administratora mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. W związku z umieszczeniem ich na stronie Administratora Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityk prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

Dane w Google Analytics oraz innych dostawców

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest, m.in.: przez system analityczny Google Analytics, czy innych dostawców usług jak, np. Albacross, których celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności, a także identyfikacja użytkowników odwiedzających strony oraz dostosowywanie treści reklamowych. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

 • stosuje szyfrowanie SSL,
 • umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu adresu loginu i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 8 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w wyłącznie do swojej wiadomości, 
 • kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku powierzenia danych – umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 01.08.2023 r. Możemy od czasu do czasu aktualizować Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach i standardach przetwarzania informacji. Takie modyfikacje mogą odbywać się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany istotne modyfikujące zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownik może zostać o nich powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia udostępnionego na stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci/ wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.eu Group S.A., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (kontakt: 71 734 17 00, info@trans.eu).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@trans.eu.