Licencja

Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Licencji Trans Standard określają zasady i warunki korzystania z Oprogramowania (dalej: OWL).

1. Definicje

Licencjodawca/Administrator/Usługodawca
Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, Wysoka, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615.

Licencjobiorca
Podmiot, który pobrał i zainstalował Komunikator biznesowy przy jednoczesnej akceptacji niniejszych OWL.

System Trans.eu
Internetowy serwis informacyjno – usługowy Usługodawcy, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, w tym Komunikator biznesowy wraz z Funkcjami Dodatkowymi Komunikatora biznesowego.

Oprogramowanie
Wszelkie oferowane przez Licencjodawcę oprogramowanie dostępne w ramach Systemu Trans.eu, w tym Komunikator biznesowy wraz Giełdą pojazdów i Giełdą ładunków, systemem filtrowania przychodzących informacji wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych Użytkowników, udostępniane przez Licencjodawcę na podstawie niniejszych OWL.

Komunikator biznesowy
Transportowy komunikator biznesowy, umożliwiający wysyłanie SMS-ów oraz bezpośrednią komunikację osób na terenie Europy, pracujących w firmach związanych z obrotem i transportem towarowym, rozpowszechniany przez Licencjodawcę bezpłatnie, na zasadach oprogramowania Freeware (w tym wersja webowa).

Funkcje Dodatkowe Komunikatora biznesowego
Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Komunikatora biznesowego, które są uaktywniane dla każdego Użytkownika po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oraz zawarciu z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu Trans.eu.

Giełda pojazdów 

Funkcja Dodatkowa Komunikatora biznesowego w postaci giełdy pojazdów, przy pomocy której Użytkownicy mogą przeglądać i zamieszczać ogłoszenia wolnych pojazdów.

Giełda ładunków
Funkcja Dodatkowa Komunikatora biznesowego w postaci giełdy ładunków, przy pomocy której Użytkownicy mogą przeglądać i zamieszczać ogłoszenia wolnych ładunków.

Użytkownik
Osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją, posiadająca Konto w Komunikatorze biznesowym.

Konto
Konto Użytkownika w Komunikatorze biznesowym o unikatowym prefiksie TransId, przy którym tworzone są Konta Pochodne.

Konto Pochodne
Konto osoby fizycznej w Komunikatorze biznesowym, przypisane do Konta, którego TransId składa się z prefiksu Konta oraz numeru porządkowego.

Użytkownik Pochodny
Osoba fizyczna, która posiada Konto Pochodne utworzone przez Użytkownika przy Koncie, umożliwiające logowanie do Komunikatora biznesowego przez osoby posiadające dostęp do Konta Pochodnego. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Regulamin
Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu dostępny na stronie internetowej: http://2019.transeu.stronazen.pl/regulamin oraz regulaminy

Autorskie Prawa Majątkowe do Oprogramowania
Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, chronione zarówno prawem polskim, jak i umowami międzynarodowymi na wszelkich znanych obecnie oraz mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji, które przysługują wyłącznie Licencjodawcy.

2. Licencja

2.1 Udzielenie licencji Trans Standard.
Akceptując niniejsze OWL podczas pobierania i instalacji Komunikatora biznesowego Licencjobiorca uzyskuje niewyłączną licencję na pobieranie, instalację, przechowywanie, uruchomianie i wyświetlanie (użytkowanie) Komunikatora biznesowego oraz na korzystanie z pozostałego Oprogramowania, bez prawa przeniesienia lub udzielenia dalszej licencji osobom trzecim, dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na czas nieoznaczony od dnia zainstalowania Komunikatora biznesowego.
Licencjobiorca ma prawo do wykonania kopii Oprogramowania wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadaną kopię na wypadek jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej użytkowanie.

2.2 Licencjobiorca może w czasie trwania Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu Trans.eu, zawartej z Usługodawcą, przejść z licencji Trans Standard na Trans Pro lub odwrotnie, zgodnie z trybem wypowiedzenia zawartej umowy (Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu Trans.eu lub Umowy o świadczenie usług Trans Pro).

2.3 Powstrzymanie się od rozpowszechniania.
Licencjobiorca nie może odsprzedać, przekazać, podnająć, wydzierżawić, rozpowszechniać, eksportować, importować, występować, jako pośrednik lub dostawca bądź też w inny sposób udostępnić osobom trzecim praw odnoszących się do Oprogramowania.

2.4 Powstrzymanie się od modyfikacji.
Licencjobiorca nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodu źródłowego Oprogramowania. Licencjodawca zastrzega, iż Oprogramowanie nie jest oprogramowaniem typu „copy left”, wolno dostępnym w zakresie wszelkich modyfikacji.

2.5 Nowe wersje i aktualizacja
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozbudowy Oprogramowania, według swojego wyłącznego uznania, o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go. Jednocześnie Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licencjodawca nie ma obowiązku dostarczania Licencjobiorcy kolejnych wersji i aktualizacji. Licencjobiorca wyraża jednak zgodę na dostarczanie mu drogą elektroniczną aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, a w sytuacji, gdy aktualizacja ma charakter istotny dla sprawnego funkcjonowania Oprogramowania, zezwala na automatyczną aktualizację na swoim komputerze.

3. Wynagrodzenie

3.1 Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania i rozpowszechniania Oprogramowania, jako bezpłatnego oprogramowania Freeware niezależnie od jego modyfikacji i wprowadzania nowych wersji.

3.2 Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie usług w ramach Funkcji Dodatkowych Komunikatora biznesowego na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie zawartej z Licencjobiorcą Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu Trans.eu.

4. Autorskie Prawa Majątkowe do Oprogramowania

4.1 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Autorskie Prawa Majątkowe do Oprogramowania przysługują wyłącznie Licencjodawcy i jego dostawcom. Niniejsza umowa nie przenosi Autorskich Praw Majątkowych do Oprogramowania na Licencjobiorcę.

4.2 Zakaz działania na szkodę.
Licencjobiorca nie podejmie żadnego działania z zamiarem narażenia na szkodę, ograniczenia lub ingerowania w Autorskie Prawa Majątkowe do Oprogramowania pod rygorem wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym, blokady dostępu do Oprogramowania oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej według przepisów obowiązującego prawa.

4.3 Zakaz usuwania informacji.
Licencjobiorca zobowiązuje się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odczytania ani nie zmieniać treści napisów informacyjnych na temat Autorskich Praw Majątkowych do Oprogramowania (noty copyright) pod rygorem wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym, blokady dostępu do Oprogramowania oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej według przepisów obowiązującego prawa.

4.4 Tłumaczenia i opracowania.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Autorskie Prawa Majątkowe do Oprogramowania w zakresie wykonywania tłumaczeń i opracowań przysługują wyłącznie Licencjodawcy.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1 Wyłączenie odpowiedzialności za łączność.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że pomimo najwyższych starań Licencjodawcy oraz dbałości o jakość funkcjonowania Oprogramowania, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, opóźnienia lub inne utrudnienia w łączności pomiędzy Użytkownikami przy pomocy Oprogramowania.

5.2 Poufność korespondencji.
Licencjodawca oświadcza, a Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści komunikatów przesyłanych za pomocą Oprogramowania. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści przesyłane za pośrednictwem Oprogramowania. Za treść wszelkich komunikatów odpowiedzialny jest nadawca danej wiadomości. Archiwalne treści wiadomości przechowywane są na zabezpieczonym serwerze i mogą być przekazane wyłącznie organom państwowym, w tym sądowi, prokuratorowi lub policji, na podstawie ich pisemnego żądania uzasadnionego przepisami prawa.

5.3 Ograniczenie w użytkowaniu Oprogramowania.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie Oprogramowania wyłącznie w celach zgodnych z OWL, Regulaminem oraz obowiązującym prawem. Licencjobiorcy nie wolno:
a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować treści przesyłanych pomiędzy innymi Użytkownikami,
b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, destruktywnych programów internetowych oraz innych kodów i instrukcji wprowadzanych w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Oprogramowania lub systemu łączności,
c) przesyłać niezamówionych informacji handlowych (spam).

5.4 W przypadkach, gdy Licencjobiorca chce prowadzić monitoring rozmów swoich pracowników, może to robić po spełnieniu odpowiednich wymogów prawa.

5.5 Zawieszenie lub wypowiedzenie licencji ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów określonych powyżej lub Regulaminu, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania kont utworzonych przez Licencjobiorcę (Konta i Kont Pochodnych) oraz technicznego dostępu do Oprogramowania, wypowiedzenia lub zawieszenia licencji ze skutkiem natychmiastowym oraz zastosowania najdalej idących środków w celu pociągnięcia do odpowiedzialności Licencjobiorcy za dokonane naruszenia, w zakresie prawa cywilnego i karnego.

5.6 Rozwiązanie umowy licencyjnej.
Licencja jest bezpłatna i bezterminowa. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy licencyjnej bez podania przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie stwierdzonej pismem.

5.7 Wyłączenie gwarancji.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że pomimo najwyższych starań Licencjodawcy oraz dbałości o jakość funkcjonowania Oprogramowania, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za Oprogramowanie, w szczególności odnośnie właściwego działania, dostosowania do przepisów, wartości handlowej, bądź użytkowej. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie zawsze dostępne i będzie działało w sposób nieprzerwany i bezpieczny. W razie niezadowolenia z objętego niniejszą licencją Oprogramowania, Licencjobiorcy przysługuje wyłącznie prawo do odinstalowania i zaprzestania używania Oprogramowania, bez żadnych dalszych roszczeń odszkodowawczych.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z licencji.
Licencjobiorcy nie wolno przenosić w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z niniejszej licencji na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

6.2 Stosowanie postanowień odrębnych.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWL stosuje się kolejno postanowienia Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu Trans.eu oraz postanowienia Regulaminu.

6.3 Właściwe przepisy.
Niniejsza licencja oraz wszelkie wynikające z niej prawa podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

6.4 Właściwość sądów.
Wszelkie spory związane z licencją będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe miejscowo według siedziby Licencjodawcy.

6.5 Klauzula salwatoryjna.
Jeżeli którekolwiek z postanowień OWL jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, umowa w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.

6.6 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja dotycząca licencji wysłana przez Licencjodawcę na ostatni aktualny z adresów pocztowych, elektronicznych lub innych podanych przez Licencjobiorcę przy rejestracji lub modyfikacji danych Konta, będzie uznawana za skutecznie doręczoną i będzie wywoływała skutki prawne.

6.7 Potwierdzenie zapoznania się z OWL.
Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków udzielenia licencji – OWL oraz zrozumiał treść praw i obowiązków z nich wynikających.

  • Ubezpieczenia Transportowe
  • Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i Racjonalne Odżywianie
  • Fundacja TruckersLife - Dbamy o zdrowie kierowców i bezpieczeństwo na drogach
  • Trucker Apps to najlepsze aplikacje mobilne dla kierowców zawodowych
  • Zyskaj Płynność Finansową - Karty Paliwowe, Finansowanie Leasingu, Zwrot VAT