int(5491)

Zmiany przepisów w zatrudnianiu kierowców ze Wschodu

praca dla cudzoziemców
W 2017 roku planowana jest zmiana przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych. Najbardziej odczują ją firmy zatrudniające pracowników z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Nie będzie już możliwości uzyskania wizy do Polski i zatrudnienia takich pracowników na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Zmiana przepisów ma nastąpić w ramach ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwanej dalej „projektem”). Podstawowym celem projektu jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zezwolenie na pracę zamiast oświadczenia

Najbardziej istotną zmianą jest likwidacja procedury oświadczeń i zastąpienie jej zezwoleniem na pracę sezonową lub krótkoterminową w przypadku kierowców. Zezwolenie będzie wydawane na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Jest to duża różnica, ponieważ oświadczenia były wydawane na okres 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Przykładowo, jeżeli zezwolenie zostanie wydane 1 października, to kierowca będzie mógł wykonywać pracę na jego podstawie tylko do dnia 31 grudnia, a więc przez 3 miesiące. O zezwolenia na pracę krótkoterminową warto więc występować wcześniej. Ponadto, wprowadzono opłatę za wydanie zezwolenia na pracę w wysokości 30 zł.

Nie każdy może ubiegać się o zezwolenie na pracę

Kolejnym utrudnieniem wynikającym z nowych przepisów będzie ograniczenie kategorii podmiotów, mogących wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Zgodnie z projektem, zezwolenie na pracę krótkoterminową wydaje się na wniosek pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ten ostatni zaś musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Bądź, jeśli prowadzi ją krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika przez co najmniej 3 miesiące. To niekorzystna zmiana dla nowych firm, ponieważ ogranicza im dostęp do pracowników ze Wschodu pomimo braków kadrowych występujących w kraju.

Dłuższa procedura dla cudzoziemców przebywających za granicą

Jeżeli pracownik, którego zamierzamy zatrudnić, przebywa za granicą i dopiero będzie ubiegał się o wizę do Polski, właściwy starosta wpisuje wniosek pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową do ewidencji wniosków i wydaje mu zaświadczenie o wpisie. Następnie pracodawca przekazuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracownikowi. Ten dopiero po jego otrzymaniu i tylko na jego podstawie może ubiegać się o wizę. Zezwolenie na pracę będzie wydane cudzoziemcowi po przyjeździe do Polski, kiedy pracodawca przedstawi staroście kopię ważnego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski. Od tego dnia praca może być legalnie wykonywana, chociaż na decyzję starosty w sprawie zezwolenia trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Od kiedy nowe przepisy?

Wejście w życie nowych przepisów było planowane na dzień 1 stycznia 2017 roku. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono informację, że 24 października 2016 roku projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ustawa nie trafiła jeszcze do Sejmu. W związku z powyższym nie wiadomo, czy uda się uchwalić zmiany we właściwym czasie. Być może wejście w życie zmienionej ustawy się opóźni. Co więcej, inne państwa UE oceniają nową procedurę jako skomplikowaną i sztywną, a także nieodpowiadającą pracy o charakterze sezonowym lub krótkoterminowym. To daje nadzieję na zmiany w projekcie.
Masz pytania? Skontaktuj się z prawnikiem>>
Svitlana Strachowicz
Radca prawny / Attorney at law
Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego / Director of Transport Law Department
TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.
tel.: +48 71 734 17 84
email: sstrachowicz@translawyers.eu

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: