int(5491)

Wieziesz towary na wschód? Poznaj swoje obowiązki!

Procedury celne w Unii Celnej Białoruś-Kazachstan-Rosja

Tereny Białorusi, Kazachstanu oraz Rosji od 2010 roku tworzą jedną przestrzeń celną w ramach Unii Celnej. Przedsiębiorcy dokonujący wwiezienia towarów transportem drogowym na obszar jednego z tych krajów, muszą pamiętać o konieczności dopełnienia szczególnych procedur związanych z wcześniejszym zgłoszeniem przewożonego ładunku.

Jak zgłosić towary wwożone na obszar UC?

Od 2012 roku przedsiębiorcy wwożący transportem drogowym towary do Białorusi lub Rosji (a także Kazachstanu) mają obowiązek poinformować o tym fakcie organy celne na terenie kraju, przez który wjeżdżają na obszar Unii Celnej. Co ważne, powinni tego dokonać z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
Procedura wcześniejszego zgłoszenia towarów dotyczy zarówno wprowadzenia ich na teren jednego z państw UC, jak również ich tranzytu przez terytorium wspólnego obszaru celnego BY-KZ-RU. Mimo że konieczność zgłoszenia wwożonego ładunku, jak również zakres wymaganych danych, są jednakowe dla wszystkich trzech krajów, w każdym z nich obowiązują inne rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Wwóz towarów na obszar UC przez Rosję

Europejscy przewoźnicy, którzy dokonują transportu drogowego towarów na obszar UC mogą skorzystać z jednej z trzech możliwości przesłania informacji wyprzedzającej do rosyjskich organów celnych:

  • przez portal internetowy http://edata.customs.ru – po zarejestrowaniu się na stronie każdy przedsiębiorca może bezpłatnie i z dowolnego miejsca dokonać zgłoszenia wwożonych towarów (dostęp do portalu jest możliwy także na przejściach granicznych Rosji)
  • przez bezpłatną aplikację TIR-EPD, która jest dostępna dla posiadaczy karnetu TIR przez IRU – w Polsce dostęp do niej umożliwia Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
  • zgłaszając się do agencji celnej, która świadczy usługi przesyłania danych do systemu informatycznego organów celnych UC.

Wwóz towarów na obszar UC przez Białoruś

Przewoźnicy, którzy wjeżdżają na teren Unii Celnej przekraczając granice w Białorusi, niezbędne dane mogą przesłać do białoruskich organów celnych przez:

 • mmaplikację TIR-EPD (jw.)mm
 • skorzystanie z usług białoruskiej agencji celnej („Bieltamozhservice”) lub jej kontrahenta w Polsce (za wniesieniem stosownej opłaty)
 • zakup certyfikowanej aplikacji (stworzonej przez białoruską agencję celną) i samodzielne przesyłanie danych.

Co powinna zawierać informacja wyprzedzająca?

Dane, jakie należy przekazać organom celnym państw członkowskich Unii Celnej wykraczają poza te, które tradycyjnie zawiera się w karnecie TIR. Zawartość informacji wyprzedzającej zależy od tego, czy wwożone na obszar UC towary podlegają procedurze celnej tranzytu celnego w miejscu przybycia, czy też nie.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż dane przesyłane do organów celnych powinny zostać wypełnione w języku rosyjskim. Ważne jest również, by były one zgodne z dokumentami towarzyszącymi przesyłce.

Towary objęte procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia

Jeżeli transport drogowy na teren UC obejmuje towary objęte procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, przedsiębiorca w informacji wyprzedzającej powinien zawrzeć dane o:

 • nadawcy, odbiorcy zgodnie z dokumentami transportowymi
 • kraju nadania, kraju przeznaczenia
 • zgłaszającym
 • przewoźniku
 • środku transportu towaru
 • nazwie, ilości, wartości towarów
 • kodzie towarów nie mniej niż sześć pierwszych znaków zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Opisu i Kodowania Towarów lub Jednolitą Nomenklaturą Towarową zagranicznej działalności gospodarczej UC
 • wadze towarów brutto lub objętości a także ilości towarów w dodatkowych jednostkach miary
 • ilości miejsc załadunkowych
 • dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń związanych z przemieszczeniem towarów przez granicę celną UCh
 • planowanym przeładunku towarów lub operacjach ładunkowych w drodze
 • punkcie przeznaczenia towarów, zgodnie z dokumentami transportowymi
 • czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny UC.

Towary nieobjęte procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia

Jeżeli natomiast przewożone towary nie podlegają objęciu procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, informacja przekazywana do organów celnych jednego z państw członkowskich UC powinna obejmować informacje o:

 • rejestracji środka transportu używanego do przewozu międzynarodowego
 • adresie i nazwie przewoźnika
 • nazwie państwa nadania i przeznaczenia towarów
 • nazwie i adresie nadawcy oraz odbiorcy towarów
 • sprzedawcy i odbiorcach towarów
 • liczbie miejsc załadunkowych
 • rodzajach opakowań towarów
 • nazwie oraz kodach towarów (jw.)
 • wadze brutto towarów (w kilogramach) lub ich objętości (w metrach sześciennych) z wyjątkiem ładunków wielkogabarytowych
 • przewożeniu towarów, których wwóz na obszar celny UC jest zabroniony lub ograniczony
 • miejscu i dacie sporządzenia międzynarodowego listu przewozowego
 • czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny UC.

Wwóz towarów na teren Rosji lub Białorusi

Podsumowując, europejscy przewoźnicy zamierzający wwieźć towar na teren Rosji lub Białorusi, powinni wcześniej (najpóźniej dwie godziny przed wjazdem na teren danego państwa) złożyć stosowne zgłoszenie o przewożonym ładunku. Należy je skierować do organów celnych kraju, którego granicę się przekracza, w sposób w nim przyjęty. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z nałożeniem na przewoźnika kary administracyjnej.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: