int(5491)

Jak odzyskać należności od kontrahenta z Niemiec

Podjęcie współpracy z kontrahentem spoza Polski to nie tylko szansa na potencjalnie wyższe zyski, ale też ryzyko związane z ewentualnością windykacji zagranicznej. Odzyskiwanie należności od dłużników z Niemiec jest ściśle regulowane przez prawo krajowe, co wiąże się z ograniczeniem zakresu działań, które można zastosować zwłaszcza na polubownym etapie windykacji.

Windykacja przedsądowa w świetle prawa

Windykacja polubowna na terenie Niemiec podlega ściśle określonym przepisom prawnym, ujętym w tamtejszej ustawie o pozasądowych usługach prawnych (Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen). Wskazana ustawa definiuje usługę prawną, jako “każdą czynność w konkretnych sprawach osób trzecich, gdy tylko wymaga ona prawnego zbadania indywidualnej sprawy.” 

Co więcej, ustawa dokładnie określa kto i po spełnieniu jakich wymogów może świadczyć usługi prawne na drodze polubownej. Są to zarejestrowane jednostki, które muszą spełnić szereg wymogów, w tym legitymować się odpowiednią wiedzą, która pozwoli na przeprowadzanie czynności windykacyjnych zgodnie z literą prawa i przy zachowaniu obowiązujących zasad.

Z naszego ramienia sprawami związanymi z windykacją niemieckich dłużników zajmuje się spółka TC Inkasso GmbH z siedzibą w Niemczech. To zarejestrowany podmiot, który prowadzi kompleksowe działania windykacyjne, od polubownych po sądowe. 

Regulacje i ograniczenia w zakresie odzyskiwania należności w Niemczech

Pierwsza konfrontacja z niemieckim systemem windykacji może być zaskakująca dla przedsiębiorcy spoza kraju. W Polsce regulacje w tym zakresie są mniej restrykcyjne, a windykatorzy dysponują szerokim wachlarzem dopuszczonych prawem metod odzyskiwania należności. W Niemczech obowiązują sztywne zasady, których łamanie może grozić nawet utratą uprawnień do podejmowania czynności windykacyjnych. 

Przepisy definiują każdy etap procesu, zaczynając od sposobu dostarczenia dłużnikowi informacji o rozpoczęciu postępowania windykacyjnego. Muszą one zostać skierowane w formie pisemnej, zawierać dane podmiotu, w imieniu którego podejmowane są działania windykacyjne i szczegółowo sprecyzować roszczenie główne i poboczne. Co ważne, dłużnik nie może być windykowany w sposób agresywny. Odzyskiwanie należności nie może mieć znamion uporczywego nękania ani wykorzystywać gróźb.

Niemieckie przepisy ściśle określają również wysokość wynagrodzenia dla podmiotu prowadzącego windykację. Nad prawidłowością podejmowanych czynności czuwa organ kontrolny, który w razie wykrycia nieprawidłowości może odebrać firmie windykacyjnej jej uprawnienia. 

W Niemczech przyjęło się, że windykacja polubowna przeznaczona jest dla roszczeń bezspornych. Mowa o sytuacji, gdy płatności wynika wyłącznie z okoliczności leżących po stronie dłużnika, takich jak na przykład przeoczenie terminu płatności czy kłopoty z płynnością finansową. 

Zgodnie z niemieckimi przepisami, na etapie polubownym, jako TC Inkasso GmbH wysyłamy dwa pisemne wezwania do zapłaty i trzy elektroniczne monity wzywające do spłaty zadłużenia. Nawiązujemy również kontakt telefoniczny z dłużnikiem w zakresie, jaki dopuszczają niemieckie przepisy. 

Windykacja w Niemczech na koszt dłużnika

Jak wspomniano wcześniej, wynagrodzenie dla niemieckiej firmy windykacyjnej również regulują odrębne przepisy. Jego wysokość jest ustalana zgodnie z niemiecką ustawą o opłatach za czynności adwokackie (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). 

Ścisłe regulacje w tym zakresie wynikają z faktu, że w Niemczech to dłużnik ponosi całkowite koszty postępowania windykacyjnego. Nie mogą one jednak być rażąco wysokie i nieuzasadnione, stąd konieczność uregulowania tej kwestii odrębną ustawą. Podstawą do obliczenia kosztów windykacji jest wartość sporu. 

Jeśli zgłaszasz dłużnika do windykacji za naszym pośrednictwem, zostaje on obciążony kosztami przez naszą niemiecką spółkę TC Inkasso GmbH, w związku z czym jako wierzyciel nie musisz wnosić żadnych opłat na naszą rzecz na etapie polubownym. W przypadku windykacji sądowej, jako klient ponosisz koszty sądowe, które są zwracane wraz z należnościami po wygranej sprawie. 

Publikacja danych niemieckiego dłużnika w Schufa

Jeśli dłużnik nie reaguje na próby kontaktu, czyli po prostu je ignoruje lub nie deklaruje chęci spłaty, jego sprawa zostaje opublikowana w niemieckim rejestrze dłużników Schufa. Schufa to najbardziej rozpoznawalna w Niemczech wywiadownia gospodarcza, która nakłada presję na dłużników. Wpis w Schufie świadczący o braku realizowania zobowiązań finansowych może wpłynąć na dalszą aktywność finansową dłużnika, np. utrudniając mu zakupy ratalne czy otrzymanie kredytu. Chęć dokonania zgłoszenia w Schufa wiąże się również z określonymi wymogami. Ab dłużnik mógł zostać zgłoszony do wywiadowni, firma windykacyjna musi wysłać mu co najmniej dwa pisemne wezwania do zapłaty zawierające informację o możliwości umieszczenia jego danych w rejestrze dłużników

Do Schufa zgłaszane są wszystkie sprawy, w których wartość sporu wynosi minimum 500 EUR, o ile dłużnik nie zgłosił udokumentowanych i umocowanych prawnie zastrzeżeń. Dłużnik może wnieść sprzeciw wobec wpisu, jeśli uważa go za bezpodstawny – decyzję w tej kwestii podejmuje sąd. Po uregulowaniu długu wpis jest usuwany z bazy Schufa. 

Niemiecki dłużnik na polskiej giełdzie wierzytelności – co na to przepisy?

W polskiej praktyce windykacyjnej, publikacja długu na giełdzie wierzytelności jest jedną z metod wywarcia presji na dłużniku, który uchyla się od płacenia. Jego dane zostają ujawnione, co może pogorszyć jego reputację i wpłynąć na relacje z innymi kontrahentami. 

W niemieckim prawie ta kwestia jest jednak znacznie bardziej skomplikowana i powiązana z krajowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Reguluje je rozporządzenie o ochronie danych osobowych Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i uaktualniona niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Zgodnie z art. 6 DSGVO, przetwarzanie danych jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest uzasadnione, przy czym katalog wskazanych, uzasadnionych okoliczności budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Dodatkowo, przepisy nakazują wzięcie pod uwagę interesów obu stron sporu przy podejmowaniu decyzji o upublicznieniu danych jednej z nich. To wszystko sprawia, że publikacja niemieckiego dłużnika na giełdzie wierzytelności jest kontrowersyjna i może odbić się przysłowiową czkawką, gdy zostanie uznana za bezzasadną. Jeśli w toku postępowania sąd przyzna rację dłużnikowi i zwolni go z obowiązku zapłaty, może on wystąpić do podmiotu windykującego o odszkodowanie w związku ze szkodą, którą poniósł w wyniku publikacji jego danych na giełdzie wierzytelności. Przykładem takiej szkody może być utrata zleceń i związany z nią brak możliwości zarobkowania. 

W sądzie z niemieckim dłużnikiem

Po wyczerpaniu drogi polubownej można rozpocząć postępowanie sądowe, co nie musi oznaczać długiej i kosztownej rozprawy. TC Inkasso GmbH może złożyć do sądu wniosek w elektronicznym postępowaniu upominawczym i uzyskać prawomocny nakaz zapłaty który stanowi tytuł egzekucyjny. W przypadku takiego postępowania sąd nie weryfikuje roszczenia i nie przeprowadza postępowania dowodowego, co sprawia, że postępowanie jest znacznie szybsze i mniej kosztowne. Tytuł egzekucyjny daje wierzycielowi prawo do powierzenia kwestii odzyskania zaległych należności komornikowi. 

Od chwili otrzymania nakazu zapłaty, dłużnik ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, sprawa toczy się ścieżką opisaną powyżej, a wierzyciel zyskuje pełne prawo do odzyskania długu. Jeśli jednak dłużnik wniesie sprzeciw, wierzyciel chcący odzyskać pieniądze musi złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania spornego. Na tym etapie obie strony muszą przedstawić dowody, które uzasadniają ich racje, a sąd rozpatruje je pisemnie lub, gdy zajdzie taka konieczność, wyznacza termin rozprawy. 

Istnieje też możliwość złożenia pozwu w postępowaniu zwykłym, pomijając postępowanie upominawcze. Wówczas sprawa toczy się przed właściwym miejscowo sądem w Niemczech, zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi postępowania cywilnego.

Profesjonalna windykacja dłużnika z Niemiec

W sprawach przeciwko dłużnikom z Niemiec, nasza spółka TC Inkasso GmbH sięga po wszelkie rozwiązania dostępne prawnie i praktykowane na płaszczyźnie niemieckiej windykacji polubownej i sądowej. Stawiamy na efektywność, rozwój oraz bezpieczeństwo prawne – zarówno swoje, jak i naszych klientów.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: