int(5491)

Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie

produkcja przemysłowa w Polsce czerwiec
Najnowsze dane na temat przemysłu płynące z GUS są optymistyczne. Rośnie produkcja i sprzedaż, poprawia się też ocena ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej wśród przedsiębiorców. Które branże przodują w produkcji i sprzedaży, a które zanotowały spadki? Sprawdźcie.

Według GUS produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od stycznia do czerwca była ona o 4,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 4,6 proc. Produkcja budowlano-montażowa była natomiast o 11,9 proc. niższa niż przed rokiem.

Wyniki produkcji sprzedanej

Wzrost produkcji sprzedanej rok do roku odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji: wyrobów farmaceutycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów tekstylnych, pojazdów samochodowych, przyczep, naczep i pozostałego sprzętu transportowego, mebli, wyrobów metalowych, napojów, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
produkcja sprzedana w Polsce czerwiec 2016

Więcej ładunków w Systemie Trans.eu

Wzrost w handlu i produkcji zauważalny jest także w Systemie Trans.eu, w szczególności w liczbie wystawionych ofert ładunków. W czerwcu opublikowano tu o 8,1 proc. więcej ofert niż w maju tego roku i aż 38,8 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.

Produkcja budowlana i montażowa w dół

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. niższa o 13 proc. niż przed rokiem, ale w porównaniu z majem br. wyższa o 13,4 proc.

W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa:

 • w firmach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,9 proc.,
 • w firmach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,0 proc.,
 • w firmach, których podstawową działalnością jest wznoszenie budynków – o 9,1 proc.

W porównaniu z majem br. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 14,7 proc.,

 • w firmach wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 13,5 proc.,
 • w firmach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 11,5 proc.

Dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem ubiegłego roku przedstawia tabela:

Źródło: Raport miesięczny GUS
W porównaniu z czerwcem ub. roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 9 działach, między innymi w:

 • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,1 proc.,
 • wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,9 proc. (w ubiegłym roku wzrost o 17,4 proc.),
 • produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4 proc.,
 • produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,9 proc.

Klimat koniunktury gospodarczej w Polsce u progu II kwartału 2016

Dobre wieści płyną również z najnowszego podsumowania oceny ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej opublikowane przez GUS. Przedstawiciele przetwórstwa przemysłowego przeważnie oceniają go pozytywnie.
W bieżącym miesiącu opinie są nieco ostrożniejsze niż w poprzednich czterech miesiącach i w lipcu dwóch ostatnich lat. Przedstawiciele firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym od stycznia 2014 roku niezmiennie oceniają koniunkturę optymistycznie (wyjątki: grudzień 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu ich opinie są ostrożniejsze niż w poprzednich czterech miesiącach i w lipcu dwóch ostatnich lat. Również dyrektorzy firm z branży transportowej i gospodarki magazynowej od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w lipcu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego od marca br. i wyższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.
Prowadzący działalność w budownictwie oceniają koniunkturę nieznacznie pesymistyczne, podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach i w lipcu ubiegłego roku.
Biorąc pod uwagę klasę wielkości, lepiej oceniają ogólną sytuację gospodarczą przedstawiciele dużych firm, zatrudniających 50 i więcej osób. Zarządzający średnimi i małymi firmami są natomiast bardziej skłonni do negatywnej oceny sytuacji.

Źródło: GUS

 

 

Źródło: GUS

Bariery w rozwoju biznesu

W lipcu 8 proc. badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 6,3 proc.) deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (52,7 proc. w lipcu br., 53,5 proc. przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (50,5 proc. w lipcu br., 50,6 proc. przed rokiem).
Od początku 2014 r. zwiększa się uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (23 proc. w lipcu br., 19,5 proc. przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu). Od połowy 2014 r. stopniowo maleje znaczenie bariery wynikającej z wysokich obciążeń na rzecz budżetu (odczuwanie tej bariery w skali roku zmniejszyło się w największym stopniu – 41,1 proc. w lipcu, 46,1 proc. przed rokiem).

Zobacz także:

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: