int(5491)

Jak założyć firmę transportową?

Jak założyć firmę transportową Poradnik początkującego przewoźnika ciężarówki

Założenie firmy transportowej może być początkiem wielkiej biznesowej przygody. Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, który postanowił pójść na swoje, czy dopiero planujesz stawiać pierwsze kroki w branży TSL przygotowaliśmy dla Ciebie garść praktyczny porad. Z tego artykułu dowiesz się, jak założyć firmę transportową krok po kroku.

Założenie firmy transportowej zacznij od wyboru formy działalności

Chcesz spróbować swoich sił w branży transportowej i zastanawiasz się, jak zostać przewoźnikiem? Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć, jest wybór formy działalności. Większość firm w Polsce prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jako przyszły przedsiębiorca możesz zdecydować się także na otwarcie firmy transportowej w formie jednej ze spółek. Każde z rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony, a główne różnice dotyczą m.in. rozliczeń podatkowych i odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia firmy pamiętaj, aby we wniosku rejestrowym podać właściwy kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), czyli:

✅ PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów.

Jak założyć firmę transportową jednoosobową? Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl i użyć kreatora wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej. Gotowy dokument zatwierdzasz swoim podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym. Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć też stacjonarnie w urzędzie właściwym terytorialnie do Twojego miejsca zamieszkania. Należy dołączyć tytuł do lokalu znajdującego się pod adresem wskazanym we wniosku. Może być to adres biura stacjonarnego lub wirtualnego, czy np. adres miejsca zamieszkania. Wnioski zazwyczaj są szybko rozpatrywane. We wpisie znajdziesz dwa numery pozwalające na identyfikację Twojej firmy:

✅ NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej niezbędny do czynności podatkowych,

✅ REGON – Niepowtarzalny numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Założenie firmy transportowej jako jednoosobowej działalności ma też swoje minusy, do których należy m.in. odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania firmy całym majątkiem przedsiębiorcy.

Kiedy warto zdecydować się na założenie firmy transportowej w formie spółki? Rozwiązanie to najczęściej wybierane jest, gdy w zarządzanie przedsiębiorstwem zaangażowana jest więcej niż jedna osoba. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy najpopularniejszymi wśród przewoźników typami spółek:

✅ Spółka cywilna – powstaje, gdy co najmniej dwóch przedsiębiorców jednoosobowych decyduje się współpracować w ramach działalności gospodarczej. W celu założenia firmy transportowej konieczne jest sformalizowanie współpracy poprzez sporządzenie umowy w formie pisemnej, która określa m.in. procent udziałów każdej ze stron. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie ma własnego numeru NIP, a jedynie nadawany jest numer REGON. Wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania podmiotu całym swoim majątkiem.

✅ Spółka jawna – podobnie jak spółka cywilna może stanowić połączenie indywidualnych działalności gospodarczych. Udziałowcami spółki jawnej mogą stać się także osoby prawne, takie jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), czy spółki akcyjne (S.A.). Umowa musi być zawarta na piśmie, przez internet w rządowym systemie S24 lub w formie aktu notarialnego, bądź z podpisami notarialnie poświadczonymi. Utworzony podmiot otrzymuje indywidualny numer NIP, REGON, a także zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Założenie firmy transportowej w formie spółki cywilnej nie chroni majątku wspólników przed roszczeniami z tytułu zobowiązań przedsiębiorstwa.

✅ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otwarcie firmy transportowej w formie popularnej spółki z o.o. pozwala ograniczyć odpowiedzialność wspólników za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego. Minimalna kwota wynosi 5000 złotych, a wkład wspólników może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, takimi jak środki transportu, czy nieruchomości. Sp. z o.o. posiada osobowość prawną, własne numery NIP, REGON, KRS. Spółka musi posiadać zarząd składający się z co najmniej jednej osoby, która pełni funkcję prezesa zarządu. Osoba ta może być wspólnikiem, lecz nie jest to obowiązkowe.

Jak założyć firmę transportową krok po kroku w formie spółki jawnej lub sp. z o.o.? W obu przypadkach wymagana jest rejestracja w KRS. Wspólnicy mogą dokonać tego samodzielnie w systemie S24 lub przez pełnomocnika prawnego. Założenie firmy transportowej w formie spółki jawnej lub sp. z o.o. przez system S24 z wykorzystaniem gotowego wzoru umowy wynosi 250 zł. W przypadku potrzeby sporządzenia indywidualnej umowy spółki koszty założenia firmy transportowej są wyższe, ponieważ należy zapłacić 500 zł z tytułu rejestracji podmiotu, a także ponieść koszty notarialne oraz wnieść opłatę za usługi prawnicze.

Ładunki dla małych firm transportowych

Otwarcie firmy transportowej – jaką formę rozliczenia z fiskusem wybrać?

Każdy przewoźnik musi płacić podatki. Danina najczęściej naliczana jest od dochodu. W tym celu obliczana jest różnica pomiędzy przychodami wynikającymi za sprzedaży usług transportowych. Od uzyskanej kwoty przychodów odliczane są koszty założenia firmy transportowej oraz wszystkie bieżące obciążenia finansowe związane z prowadzoną działalnością. Może to być koszt zakupu paliwa, rachunki za wynajem siedziby, czy raty leasingu lub amortyzacja środków transportu. Przychody pomniejszone o koszty stanowią kwotę dochodu. To od tej wartości obliczany jest zazwyczaj podatek dochodowy. Niezależnie od wybranej formy opodatkowania warto skorzystać z usług profesjonalnego biura księgowego. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogą narazić Twoją firmę na znaczne koszty.

Założenie firmy transportowej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki jawnej wiąże się z ponoszeniem indywidualnych kosztów podatkowych przez każdy podmiot samodzielnie. Każdy przedsiębiorca może wybrać jedną z trzech form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT):

✅ Zasady ogólne – kwota dochodu do 30 do 120 tys. zł rozliczana jest stawką podatku wynoszącą 12%. Dochody poniżej 30 tys. zł nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast od dochodu wynoszącego ponad 120 tys. zł. naliczany jest podatek wynoszący 32%.

✅ Podatek liniowy – dochód niezależnie od wysokości opodatkowany jest stawką wynoszącą 19%.

✅ Ryczałt – w tym przypadku stawka podatku wynosi od 5,5% (transport drogowy wykonywany pojazdami o ładowności powyżej 2 ton) do 8,5% (transport samochodami o ładowności nieprzekraczającej 2 ton). Ryczałt liczony jest od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że koszty założenia firmy transportowej, a także wszystkie inne należności związane z działalnością nie pomniejszają kwoty naliczonego podatku.

Założenie firmy transportowej w formie spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podstawowa wynosi 19% od dochodu. Natomiast dla nowych spółek oraz takich, które w zeszłym roku podatkowym nie osiągnęły przychodu wyższego niż 1,2 mln euro (liczonego od kwoty brutto tj. razem z podatkiem VAT), stosowana jest obniżona stawka podatku, która wynosi 9%. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółki z o.o. dochodzi do podwójnego opodatkowania. Wpierw danina płacona jest przez spółkę od dochodu (wg stawki 9 lub 19%), a w przypadku wypłaty dywidendy dla wspólników dochodzi do opodatkowania tej kwoty zryczałtowaną stawką wynoszącą 19%.

Założenie firmy transportowej wymaga certyfikatu i licencji

Zastanawiając się, co jest potrzebne do założenia firmy transportowej, nie można zapomnieć o certyfikacie kompetencji zawodowych. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania stosownej licencji na transport:

✅ krajowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony,

✅ międzynarodowy dla pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony,

✅ międzynarodowy dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

Jak założyć własną firmę transportową? Wpierw należy uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, który potwierdza posiadanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym. Dokument wystawiany jest na osobę fizyczną. Może to być właściciel firmy lub pracownik. Certyfikat można zdobyć jeszcze przed założeniem firmy transportowej w drodze egzaminu państwowego. Na całkowite lub częściowe zwolnienie z tego obowiązku mogą liczyć jedynie osoby, które ukończyły studia II stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, pod warunkiem że ich program obejmuje wszystkie zagadnienia wskazane w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak założyć firmę transportową krok po kroku po uzyskaniu certyfikatu lub zatrudnieniu osoby posiadającej stosowne uprawnienia? Kolejnym krokiem jest zdobycie licencji. Z tego obowiązku obecnie zwolnione są jedynie firmy świadczące krajowy transport drogowy pojazdami do 3,5 tony DMC. Każda inna forma działalności transportowej wymaga uzyskania licencji wydawanej na podstawie wniosku złożonego do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). O licencję można się ubiegać dopiero po założeniu firmy transportowej, a załatwienie formalności trwa zazwyczaj około miesiąca. Dokument wystawiany jest na okres od 5 do 10 lat.

Założenie firmy transportowej międzynarodowej świadczącej usługi autami o DMC powyżej 2,5 tony wymaga złożenia wniosku do GITD, który musi zawierać:

✅ Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych.

✅ Dokumenty, które potwierdzają zdolności finansowe Twojej firmy. Mogą to być gwarancje bankowe, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podatkowy lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Wymagana zdolność finansowa musi wynosić 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny pojazd o DMC powyżej 3,5 tony.

✅ Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy lub członków zarządu.

✅ Oświadczenia dotyczące osoby zarządzającej transportem, kierowców, bazy eksploatacyjnej, niekaralności za poważne naruszenia, a także oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do kierowców wynikających z ustaw.

Koszt wydania licencji międzynarodowej na 5 lat wynosi 4000 zł. Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 440 zł za każdy zgłoszony pojazd. W przypadku licencji wydawanej na okres od 6 do 10 lat koszty wynoszą 8000 zł za wydanie pozwolenia i 880 zł za każdy pojazd. Jeśli kupisz nowe samochodowy ciężarowe już po uzyskaniu licencji, to na każdy z nich musisz uzyskać dodatkowy wypis z licencji od GITD. W tym celu należy wnieść opłatę 440 lub 880 zł w zależności od okresu, na jaki została wydana licencja.

Jak założyć firmę przewozową krajową, która będzie świadczyć usługi autami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5 tony? Procedura jest taka sama jak w przypadku licencji międzynarodowej. Różni się jedynie organ, do którego należy złożyć wniosek. Licencje na transport krajowy wydaje starostwo powiatowe. Ile kosztuje założenie firmy transportowej z tytułu uzyskania licencji krajowej? Opłata za zezwolenie krajowe wynosi 1000 zł. Do kwoty należy doliczyć 100 zł za każdy pojazd zgłoszony do działalności.

Znaczne koszty założenia firmy transportowej związane są z zakupem pojazdów ciężarowych

Ile kosztuje założenie firmy transportowej pod względem zakupu samochodów ciężarowych? Ceny sprzedaży nowych busów o DMC do 3,5 tony z zabudową plandekową o pojemności 8-10 euro palet zaczynają się od ok. 150 tys. zł netto. Używane auta można kupić za ułamek tej kwoty. Należy jednak mieć na uwadze, że zdecydowana większość z nich pokonała już spore przebiegi, co może wpływać na awaryjność i niespodziewane koszty napraw.

Znacznie droższe jest założenie firmy transportowej dysponującej pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony. Koszt zakupu nowego ciągnika siodłowego wynosi co najmniej 120 tys. euro, czyli około 550 tys. zł netto. Z kolei cena nowej standardowej naczepy typu firanka o długości 13,6 m i wysokości przestrzeni ładunkowej 2,65 m to wydatek ok. 30 tys. euro, czyli ok. 141 tys. zł netto. Dla przykładu koszt zakupu naczepy chłodniczej jest ponad dwukrotnie większy.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) w przeciwieństwie do samochodowej polisy OC nie jest obowiązkowa. Pomimo że założenie firmy transportowej krok po kroku wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów to oszczędzanie na polisie OCP jest zdecydowaniem złym pomysłem. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody na przewożonym towarze, to według konwencji CMR maksymalna odpowiedzialność przewoźnika wyniesie 8,33 SDR za każdy kilogram utraconego lub zniszczonego towaru.

SDR to umowna jednostka rozliczeniowa stworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a jej średni kurs wynosi niecałe 6 zł. Oznacza to, że np. w wyniku trwałego uszkodzenia towaru o masie własnej 10000 kg odpowiedzialność przewoźnika wyniesie: 10000 x 8,33SDR = 83300 SDR, czyli niemal pół miliona złotych. W przypadku braku polisy OCP opiewającej na stosowną kwotę należność będzie musiała zostać pokryta ze środków finansowych przewoźnika.

Kalkulując koszty założenia firmy transportowej, warto doliczyć należność z tytułu solidnej polisy OCP. Koszty ubezpieczenia zaczynają się od ok. 1000 zł. Powiększenie kwoty gwarantowanej ponad najczęściej spotykane 100 tys. euro lub dolarów, a także dodanie klauzul np. od rozboju, kradzieży, opóźnień, czy rażącego niedbalstwa zwiększa zakres ochrony, ale wpływa też wzrost ceny polisy. Ubezpieczenie OCP może mieć zasięg terytorialny lub krajowy.

Skąd brać zlecenia dla nowej firmy transportowej?

Jak zacząć z firmą transportową, aby zarabiać pieniądze? W tym celu niezbędne są zlecenia na przewóz towarów. Możesz je zdobyć na różne sposoby. Jednym z nich jest bezpośrednie kontaktowanie się z firmami handlowymi i produkcyjnymi w Twojej okolicy, na terenie całego kraju lub za granicą. Konkurencja w branży transportowej jest jednak dość wysoka, dlatego warto zapoznać się z poradami naszych ekspertów, z których dowiesz się, gdzie szukać zleceń transportowych.

Sprawdzonym rozwiązaniem na dostęp do niemal nieograniczonej liczby wolnych frachtów jest giełda transportowa. Każdego dnia firmy produkcyjne, handlowe i spedycyjne zgłaszają tysiące ładunków, które czekają na podjęcie przez Twoją firmę transportową. Zarejestruj się na platformie Trans.eu i sprawdź, jak szybko rozwiniesz Twoją działalność dzięki nieograniczonemu dostępowi do zleceń transportowych.

Ile potrzeba pieniędzy na założenie firmy transportowej?

Wiele osób planujących otwarcie biznesu w branży TSL zastanawia się, ile potrzeba pieniędzy do założenia firmy transportowej? Kwota inwestycji może różnić się w zależności od ilości aut, wyboru nowych lub używanych pojazdów, zatrudnienia pracowników i wielu innych czynników. Aby sprawdzić, czy opłaca się założyć firmę transportową, należy wziąć pod uwagę następujące wydatki:

✅ Założenie firmy – od 0 (jednoosobowa działalność) do nawet kilku tysięcy złotych (w przypadku sp. z o.o. z indywidualną umową).

✅ Zakup samochodu – Od 20 tys. (używany bus, najczęściej leciwy i wymagający dofinansowania) do kilkuset tysięcy złotych (nowy zestaw składający się z ciągnika siodłowego i naczepy). Samochody ciężarowe rzadko kupowane są za gotówkę. Znacznie częściej w tym celu wykorzystuje się finansowanie w postaci leasingu, wynajmu długoterminowego, bądź kredytu. W przypadku finansowania najczęściej wymagana jest wpłata własna, a następnie co miesiąc wnoszona jest cząstkowa opłata.

Uzyskanie licencji – od 4440 do 8880 zł.

✅ Certyfikat kompetencji zawodowych – koszt egzaminu i wydania dokumentu wynosi 800 zł. Alternatywnie możesz zatrudnić osobę posiadającą certyfikat.

Polisa OCP – od tysiąca do kilku tysięcy złotych.

✅ Księgowość – od 300 do kilku tysięcy złotych (im więcej dokumentów księgujesz, tym wyższe koszty usługi).

✅ Wynagrodzenie kierowcy – od 6 do kilkunastu tysięcy złotych.

✅ Ubezpieczenie OC i AC – zależy od wartości i parametrów samochodu.

✅ Usługi telekomunikacyjne – od ok. 100 zł do kilkuset złotych, w zależności od ilości urządzeń, kart SIM itp.

✅ Koszty rachunku bankowego, przelewów, przewalutowań – od ok. 100 zł miesięcznie.

✅ Wynajem biura, bazy eksploatacyjnej, miejsc parkingowych – od ok. 1000 do kilkunastu tysięcy złotych.

Założenie firmy transportowej wiąże się z zainwestowaniem co najmniej 20 tysięcy złotych. Należy też zabezpieczyć środki na bieżące utrzymanie przedsiębiorstwa. Znacznym kosztem działalności transportowej jest zakup paliwa. Należy wziąć pod uwagę, że większość usług transportowych realizowanych jest odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że musisz posiadać środki na finansowanie m.in. paliwa do momentu otrzymania zapłaty za transport. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być karty paliwowe z odroczonym termin płatności.

Czy można otrzymać dofinansowanie do firmy transportowej?

W ramach różnych inicjatyw można otrzymać środki na otwarcie firmy transportowej. Dotacje przyznawane są np. przez urzędy pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą uzyskać bezzwrotne środki finansowe w kwocie do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Skontaktuj się z urzędem pracy w Twojej okolicy, aby dowiedzieć się, jak otrzymać dofinansowanie do firmy transportowej.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: