int(5491)

Płaca minimalna dla kierowców we Francji. Zasady, przepisy, dokumenty (aktualizacja)

Flag_of_France_svg_
Ustawa o płacy minimalnej w wysokości 9,67 euro za godzinę dla zagranicznych kierowców, operujących na terenie Francji, tzw. Loi Macron obowiązuje od 1 lipca 2016 roku. Nieoficjalnie mówi się w branży, że do 22 lipca przepisy nie będą egzekwowane, a kierowcy nie powinni spodziewać się kontroli we Francji.


Francuski parlament przyjął Loi Macron jako ustawę wykonawczą Dyrektywy 2014/67/UE, mającą na celu „usystematyzowanie” zasad delegowania pracowników na wspólnym europejskim rynku.
Płacą minimalną, podobnie jak niemieckim MiLoG, zostali objęci zagraniczni kierowcy, realizujący transport na terenie Francji. To kolejny europejski kraj, wprowadzający rozwiązania prawne, mające chronić rodzimy transport kosztem polskich firm.
Płaca minimalna we Francji wynosi 9,67 euro na godzinę. Według wykładni władz francuskich polski kierowca, wykonujący transport (z wyłączeniem tranzytu) na terytorium Francji, podlega przepisom Loi Macron. Rodzi to dodatkowe obowiązki po stronie jego pracodawcy – czyli polskiego przewoźnika.
We Francji zgłoszenie odbywa się w oparciu o Zaświadczenie o oddelegowaniu, które każdy kierowca powinien posiadać przy sobie w pojeździe. Dla Loi Macron DMC nie ma żadnego znaczenia, dlatego obowiązuje zarówno przewozy powyżej 3,5 tony jak i tzw. busiarzy.

Obowiązki kierowcy w Loi Macron

Kierowca na żądanie funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę, obowiązany jest przedstawić karty wynagrodzeń za okres oddelegowania lub innego równoważnego dokumentu, zawierającego następujące informacje:

 • stawka godzinowa brutto oraz dodatek za nadgodziny, w przeliczeniu na euro,
 • okres i godziny, które różnicują zapłatę wynagrodzenia w regularnej wysokości oraz dodatku za nadgodziny,
 • urlopy i dni świąteczne oraz związane z nimi zasady wynagradzania;
 • dowolny dokument potwierdzający faktyczną wypłatę wynagrodzenia,
 • kopię powołania przez przedsiębiorstwo jej przedstawiciela, zgodnie z wymogami określonymi artykułem R 1263-2-1 Kodeksu pracy;
 • w razie potrzeby, tytuł układu zbiorowego znajdującego zastosowanie do pracowników,
 • egzemplarz ważnego zaświadczenia o oddelegowaniu,
 • umowę o pracę pracownika oddelegowanego.

Dokumenty do Loi Macron do pobrania

Wzory zaświadczenia o oddelegowaniu, formularz ogólny, zaświadczenie dla grupy kapitałowej i agencji tymczasowej można pobrać ze strony kancelarii TransLawyers.

Przedstawiciel według Loi Macron – najczęstsze pytania

Obowiązkiem przewoźnika, rodzącym najwięcej pytań i wątpliwości jest wskazanie przedstawiciela we Francji firmy zagranicznej, wykonującej przewozy na terytorium Francji.

Kto powołuje przedstawiciela?

Obowiązek wskazania przedstawiciela spoczywa na pracodawcy (w tym również przewoźnika) i wynika on z artykuł L. 1262-2-1 kodeksu pracy. Nie ma znaczenia DMC ani charakter transportu. Obowiązek powołania przedstawiciela obejmuje zarówno przewoźników drogowych jak i powietrznych.

Kto może zostać przedstawicielem?

Przepisy nie precyzują wymogów dla osoby przedstawiciela. Może nim zostać każda osoba fizyczna lub prawna (inna firma), wybrana przez pracodawcę i dysponująca środkami oraz kompetencjami niezbędnymi do wykonywana tych zadań, znajdująca się na terenie Francji. Warunki współpracy (w tym wynagrodzenie) ustalane są w umowie zawieranej przez tego przedstawiciela a pracodawcą, który go wyznacza.

Na jaki okres powołuje się przedstawiciela?

Przedstawiciel reprezentuje pracodawcę (przewoźnika) od momentu zawarcia z nim umowy aż do upływu 18 miesięcy od dnia ustania tej umowy. Przedstawiciel jest zobowiązany udzielać informacji służbom kontrolnym we Francji jeszcze przez 18 miesięcy op ustaniu przedstawicielstwa.

Jakie obowiązki ma przedstawiciel?

Przedstawiciel jest Reprezentantem pracodawcy dla służb kontrolnych. Oznacza to, że do jego podstawowych obowiązków należeć będzie:

 • udzielenie bezzwłocznie informacji służbom kontrolnym,
 • przechowywanie dokumentacji niezbędnej w razie kontroli:Umowa o pracę w języku francuskim
 • zaświadczenie o oddelegowaniu
 • wskazanie na Przedstawiciela (umowa)
 • zestawienia wynagrodzeń pracownika za okres oddelegowania (z informacją o: stawce godzinowej brutto pracownika, godzin pracy i godzin nadliczbowych, urlopów i dni wolnych i składników wynagrodzenia)
 • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia pracownikowi określającymi nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego
 • dokumenty mogą być przechowywane w postaci elektronicznej, najlepiej w nieedytowalnym formacie.

Jaka jest odpowiedzialność przedstawiciela?

Przedstawiciel nie odpowiada ani na bazie przepisów administracyjnych ani karnych przed władzami francuskimi, ale jego zaniechania czy działania niezgodne z przepisami mogą skutkować odpowiedzialnością pracodawcy (przewoźnika). Ważne będzie zatem sporządzenie takiej umowy z przedstawicielem, która zabezpieczy interesy przewoźnika i jasno określi obowiązki przedstawiciela.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów Loi Macron

Za nieprzestrzeganie wymogów przewidziane są dotkliwe kary (nawet do 2.000,00 € za każdego pracownika, które mogą się kumulować do maksymalnie 500.000,00€).
Więcej informacji o praktycznych aspektach Loi Macron znajdziecie na stronie TransLawyers.eu.
Źródło: Cargo News, Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, TransLawyers.

Przeczytaj też o:

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: