Taisyklės

Taisyklės

Administratoriaus tinklalapyje paskelbus taisykles, jų priedus, papildymus arba pakeitimus, visos ankstesnės taisyklės, priedai arba papildymai nustoja galioti, o įsigalioja nauji.

Paskutinis Taisyklių atnaujinimas: 2015-12-01

1. SĄVOKOS.

1.1. Paslaugų teikėjas – Trans.eu Baltic, UAB, juridinio asmens kodas 302603498, PVM mokėtojo kodas LT100005996214, buveinės adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. Paslaugos teikėjas gali pagal subrangos sutartį pavesti šiose Taisyklėse nurodytiems subrangovams teikti paslaugas.

1.2. Subrangovas/Licencijos davėjas/Administratorius – „Logintrans” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė; atitikmuo Lietuvos teisėje – uždaroji akcinė bendrovė), kurios buveinė yra Chabrowa g. 4, Wysoka, 52-200 Wroclaw (Vroclavas) 65 Lenkija, Vroclavo Fabryczna rajono teismo įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą numeriu KRS 0000162430,66500,00 PLN įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris) 894- 27-64-658, REGON (vert.: įmonės statistinis kodas) 932920615.

1.3. Trans naudotojų duomenų bazė – visi duomenys, kurie Naudotojo autorizavimo proceso ir paskyros registravimo metu buvo perduoti Administratoriui ir Paslaugų teikėjui.

1.4. Trans komunikatoriaus papildomos funkcijos – Trans komunikatoriaus dėka teikiamos mokamos ir nemokamos Paslaugų teikėjo elektroninės paslaugos.

1.5 Papildomos paslaugos – nemokamos Paslaugos suteikiamos Naudotojams

1.6. PVM sąskaita – faktūra – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. 1 d. PVM sąskaita – faktūra gali būti išrašoma be asmens, įpareigoto priimti sąskaitą, parašo.

1.7. Išankstinio mokėjimo sąskaita – prieš mokėjimą Paslaugų teikėjo išrašytas dokumentas, kuris yra mokėjimo pagrindas.

1.8. Skolų birža – Paslaugų teikėjo teikiama ,,Paskelbk skolininką“ paslauga.

1.9. Krovinių ir transporto birža Trans/Birža Trans – papildoma Trans komunikatoriaus funkcija duomenų bazės pavidalu, kurią naudotojai gali peržiūrėti, talpinti joje laisvų krovinių ir transporto pasiūlymus, derėtis dėl pasiūlymo sąlygų bei pateikti arba priimti pervežimo ir ekspedijavimo paslaugų užsakymą.

1.10. Trans komunikatorius – transporto verslo komunikatorius, leidžiantis Europos teritorijoje tiesiogiai bendrauti prekybos ir transporto firmose dirbantiems žmonėms. Licencijos davėjas programinę įrangą platina vadovaudamasis Freeware principais (nemokamai).

1.11. Abonementinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam Naudotojas pateikė užsakymą dėl papildomų komunikatoriaus funkcijų paslaugų teikimo.

1.12. Trans programinė įranga – licencijos davėjo pagal licencijos sutartį teikiama visa Trans servise siūloma programinė įranga, įskaitant Trans komunikatorių kartu su Krovinių ir transporto birža Trans, gaunamų informacijų filtravimo sistema, paskesniais atnaujinimais ir papildymais bei su Trans naudotojų duomenų baze.

1.13. Trans servisas – Paslaugų teikėjo siūlomas internetinis informacijos ir paslaugų servisas, apimantis visas interneto tinklalapyje www.trans.eu teikiamas paslaugas, informaciją, naujienas, dokumentus bei Trans komunikatorių su papildomomis funkcijomis.

1.14. Paslaugos – visos elektroniniu būdu Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos.

1.15. Licencijos sutartis – sutartis, kurios pagrindu Naudotojas gavo ribotas teises naudotis Trans komunikatoriumi ir jo papildomomis funkcijomis. Naudotojas savo sutikimą su licencijos sutarties nuostatomis išreiškia įdiegdamas Trans komunikatorių.

1.16. Naudotojas – fizinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacinė struktūra, kuriai teisės aktai suteikia teisinį veiksmingumą, arba juridinis asmuo, užsiimantis su transportu ir krovinių pervežimo organizavimu susijusia ūkine veikla. Naudotojas gali būti Taisyklėse bei sutartyse vadinamas Paslaugų gavėju.

2. BEDROSIOS NUOSTATOS.

2.1. Taisyklės reglamentuoja paslaugų teikėjo programinės įrangos Trans dėka teikiamų elektroninių paslaugų teikimo nuostatas. Trans naudotojų teises ir pareigas apibrėžia Taisyklių ir licencijos sutarties nuostatos.

2.2. Taisyklėse nurodytas paslaugas teikia Trans.eu Baltic, UAB, kurios buveinė yra Lvovo g. 105A, 08104 Vilniuje, Lietuvoje. Paslaugų teikėjas turi teisę visų arba dalies paslaugų teikimą perduoti subrangovui.

2.3. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklių nuostatomis paskyros registravimo metu ir patvirtina, kad susipažino su paslaugų teikėjo teikiamų elektroninių paslaugų sąlygomis bei sutinka su visomis šių Taisyklių ir licencijos sutarties nuostatomis.

2.4. Norint naudotis Trans servisu ir programomis, būtina turėti programinę įrangą, leidžiančią naudotis internetu, elektroniniu paštu ir internetinių bazių naršyklėmis (rekomenduojama naudoti Internet Explorer 8.0 arba naujesnę versiją su įjungtu slapukų (Cookies) palaikymu ir JavaSkript aptarnavimu).

3. TRANS PASLAUGŲ RŪŠYS IR APIMTIS.

3.1. Paslaugų teikėjas teikia elektronines paslaugas apie laisvų krovinių ir transporto priemonių mainų informaciją teleinformacijos platformos pavidalu (toliau – Birža Trans). Šią platformą sudaro Trans komunikatorius su papildomomis Trans komunikatoriaus funkcijomis.

3.2. Trans komunikatoriaus papildomos funkcijos:

3.2.1. krovinių ir transporto priemonių birža Trans;

3.2.2. Trans naudotojų duomenų bazė;

3.2.3. sistema “Paskelbk skolininką”;

3.2.4. “Saugi firma”;

3.2.5. Trans Map.

3.3. Papildomos Paslaugos:

3.3.1. Trans forumas

3.4. Naudojimosi taisyklės:

3.4.1. Trans komunikatoriaus naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 1;

3.4.2. Papildomos Trans komunikatoriaus funkcijos – Krovinių ir Transporto Biržos –naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 2;

3.4.3. Papildomos Trans komunikatoriaus funkcijos – Trans naudotojų duomenų bazės –naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 3;

3.4.4. Trans forumo naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 4;

3.4.5. Papildomos Trans komunikatoriaus funkcijos – “Paskelbk skolininką” – naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 5;

3.4.6. Papildomos Trans komunikatoriaus funkcijos – “Saugi firma”–naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 6;

3.4.7. Papildomos Trans komunikatoriaus funkcijos – TransMap – naudojimosi taisyklės yra numatytos Taisyklių priede Nr. 7.

4. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS.

4.1. Elektroninių paslaugų teikimo sutartis sudaroma išreiškus sutikimą su licencijos sutartimi ir pradėjus naudotis paslaugomis. Tuo pačiu suteikiama galimybė pradėti naudotis papildomomis komunikatoriaus funkcijomis.

4.2. Papildomų komunikatoriaus funkcijų paslaugos teikiamos dviem būdais:

4.2.1. išankstinio mokėjimo būdas – prieiga suteikiama sumokėjus už pasirinktą abonementinį laikotarpį (vienkartinis prieigos pirkimas) ir nustoja veikti pasibaigus šiam laikotarpiui (paslaugos teikimas bus nutrauktas 2013 metų sausio 8 dieną)

4.2.2. nuolatinis ilgalaikis būdas – prieiga suteikiama sutarties pagrindu, kuri yra sudaroma joje nurodytam laikotarpiui.

4.3. ILGALAIKIS BŪDAS.

4.3.1. Sutarties dėl Papildomų Komunikatoriaus funkcijų Ilgalaikiu Būdu sudarymas įvyksta Paslaugų teikimo Trans Sistemoje rašytinės Sutarties sudarymo dieną.

4.3.2. Ilgalaikiu Būdu Paslaugų teikimo sąlygos, Sutarties galiojimo laikas ir jos nutraukimo sąlygos yra nurodytos rašytinėje Paslaugų Teikimo Trans Sistemoje Sutartyje bei Kainoraštyje.

4.4. IŠANKSTINIO MOKĖJIMO BŪDAS (neprieinamas nuo 2013.01.09)

4.4.1. Papildomų komunikatoriaus funkcijų paslaugų teikimo išankstinio mokėjimo būdu sutartis sudaroma apmokėjus išankstinio mokėjimo sąskaitą, nurodytą Taisyklių 5.2.1 p.

4.4.2. Išankstinio mokėjimo būdu teikiamų paslaugų užsakymas pateikiamas pasirinkus atitinkamą užsakymo formos variantą. Užsakymo formą galima rasti specialiame Trans komunikatoriaus skirtuke.

4.4.3. Paslaugų teikimo išankstinio mokėjimo būdu sutartis sudaroma užsakyme nurodytam laikotarpiui ir nutraukiama pasibaigus šiam laikotarpiui.

4.4.4. Paslaugų teikėjas teikia papildomas komunikatoriaus paslaugas sutarties galiojimo metu, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių priedo Nr. 1 5.-7. punktuose. Nepateikus užsakymo ir nesumokėjus abonementinio mokesčio, nutraukiama prieiga prie papildomų komunikatoriaus funkcijų

4.5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS.

4.5.1. Naudotojui pažeidus Taisyklių priedo Nr. 1 6.1. arba 6.2. p. nurodytus draudimus arba laiku nesumokėjus pagal Taisyklių 5.3. p., arba siekiant apsaugoti esminius Paslaugų teikėjo interesus, Paslaugų teikėjas gali nutraukti paslaugų teikimo sutartį su Naudotoju. Paslaugų teikimo Sutartis nutraukiama nedelsiant, t.y. tą pačią dieną, kai adresatui (Naudotojui) įteikiamas pranešimas apie sutarties nutraukimą.

4.5.2. Išankstinio mokėjimo būdo atveju:

4.5.2.1. Jeigu Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis turi teisę per vieną mėnesį nuo Taisyklių pakeitimų paskelbimo viešai, nutraukti sutartį, prieš tai raštu įspėjęs apie sutarties nutraukimą; tokiu atveju sutartis nutraukiama nedelsiant,

4.5.2.2.Kiekviena šalis turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki sutarties nutraukimo.

4.5.3. Situacijose aprašytose Taisyklių 4.5.1 – 4.5.2, 4.5.5 p. sumokėto, bet neišnaudoto abonementinio mokesčio suma grąžinama Naudotojui per 7 dienas nuo prašymo grąžinti permoką gavimo dienos, kurios dydis bus nustatytas vadovaujantis Taisyklių 4.5.4 p. Prašyme dėl grąžintinos sumos turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervesta grąžintina suma.

4.5.4. Naudotojui grąžintiną sumą, situacijoje nurodytoje Taisykli7 4.5.3 p. sudaro proporcingai iki likusio abonementinio laikotarpio pabaigos likusi nepanaudoto abonementinio mokesčio suma, neatsižvelgiant į abonemento įsigijimo metu taikytas akcijas ar nuolaidas; į grąžintiną sumą neįskaitomas aktyvavimo mokestis ar baudos.

4.5.5. Ilgalaikio Būdo atveju Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu pareiškimu:

4.5.5.1. kiekvienos Šalies, be pagrindimo nurodymo pareigos, įspėjimo laikotarpis yra trys menėsiai, kuris pasibaigia kartu su atsiskaitymo laikotarpiu,

4.5.5.2.Paslaugų teikėjo, laikantis trijų menėsių įspėjimo laikotarpio, pasibaigančio kartu su atsiskaitymo laikotarpiu, jeigu Paslaugų gavėjas neapmokės teikiamų jam paslaugų per laikotarpi nurodytą Paslaugų Teikimo Trans Sistemoje Sutartyje.

4.5.6. Paslaugų teikėjas gali apriboti prieigą prie Paslaugų (tai yra atšaukti autorizaciją) laikotarpyje, už kuri Paslaugų gavėjas neužmokėjo laiku abonementinio mokesčio.

4.6. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, turi teisę nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį, jeigu Naudotojas per 6 mėnesius nuo paskyros užblokavimo momento neautorizuoja savo prieigos.

5. MOKĖJIMO BŪDAI.

5.1. Papildomų komunikatoriaus funkcijų teikimas yra mokamas. Papildomos komunikatoriaus funkcijos teikiamos gavus Naudotojo pavedimą, pasirinkus vieną iš žemiau nurodytų apmokėjimų būdų už pasirinktas papildomas komunikatoriaus funkcijas:

5.1.1. sumokėjus už atitinkamą paslaugą pagal abonementinių mokesčių įkainius, nurodytus interneto tinklalapyje adresu https://www.trans.eu/lt/kainorastis.html– išankstinio mokėjimo būdas;

arba

5.1.2 Pagal Sutarties, apie kurią rašoma Taisyklių p. 4.3, nutarymus ir nurodytu joje laiku.

5.2. IŠANKSTINIO MOKĖJIMO BŪDAS (neprieinamas nuo 2013.01.09):

5.2.1. mokama paslauga pradedama teikti Naudotojui per 7 (septynias) dienas nuo mokesčio sumokėjimo dienos; mokėjimo sąlygos nurodytos išankstinio mokėjimo sąskaitoje, kuri yra patalpinama atitinkame Trans komunikatoriaus skirtuke. Mokesčio sumokėjimo diena laikoma diena, kurią išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodyta suma įskaitoma į Paslaugų teikėjo sąskaitą;

5.2.2. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo diena yra tos sąskaitos-faktūros patalpinimas atitinkamame Trans komunikatoriaus skirtuke.

5.3. ILGALAIKIS BŪDAS:

5.3.1. Paslauga bus suteikta autorizuotam Naudotojui po užsakymo pateikimo su Sutarties sudarytos su Naudotoju nutarymu išlyga.

5.3.2. Paslaugų kainos yra nurodytos Kainoraštyje paskelbtame https://www.trans.eu/lt/kainorastis.html. Naudotojas pateikiantis užsakymą Ilgailaikiu Būdu gali pasinaudoti akcijos sąlygomis (toliau: Akcija), kurios principus nustato Paslaugų Teikimo Trans Sistemoje Sutartis. Sumokėjimo diena laikoma diena, kurią suma nurodyta sąskaitoje- faktūroje, patenka i Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu įvesti naujas paslaugas ir keisti paslaugų įkainius, prieš tai informavęs Naudotoją elektroniniu paštu, per Trans komunikatorių arba patalpinęs atitinkamo turinio informaciją savo interneto tinklalapyje; paslaugų įkainių pakeitimai netaikomi Naudotojo einamajam abonementiniam laikotarpiui.

5.5. Abonementinio mokesčio suma nedaloma, tai reiškia, jog:

5.5.1. negalima mokėti abonementinio mokesčio už trumpesnį nei atitinkamos paslaugos teikimo abonementinį laikotarpį;

5.5.2. atšaukus Naudotojo autorizavimą, negrąžinama visa arba dalis sumokėto abonementinio mokesčio sumos atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį buvo aiškinamasi dėl autorizavimo atšaukimo priežasčių;

5.5.3. abonementinis mokestis grąžinamas, remiantis Taisyklių 4.5.3p. ir 4.5.4. p. nustatyta tvarka;

5.5.4. Paslaugos rūšis abonementinio laikotarpiu metu gali būti Paslaugos teikėjo pakeista tik gavus Naudotojo užsakymą eiliniai papildomai komunikatoriaus funkcijai pagal galiojantį Kainoraštį.

6. TRANSPRO PASLAUGA, INDIVIDUALIOS SĄLYGOS IR BANDOMASIS LAIKOTARPIS.

6.1. TRANSPRO

6.1.1. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę, nemokamai suteikti TransPro statusą:

6.1.1.1. individualiam klientui arba

6.1.1.2. korporacijos klientui, turinčiam daugiau kaip vieną paskyrą, ir atitinkančiam Taisyklių priedo Nr. 1 3.3 p. nurodytas sąlygas.

6.1.2. TransPro lygio paslaugų teikimas apibrėžiamas atskiroje TransPro paslaugos teikimo sutartyje arba atskiroje licencijos sutartyje.

6.2. INDIVIDUALIOS SĄLYGOS

6.2.1. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę nustatyti individualias prieigos prie Trans serviso ir papildomų komunikatoriaus funkcijų sąlygas.

6.2.2. Paslaugų pagal individualias prieigos sąlygas teikimą apibrėžia atskira raštiška sutartis.

6.3. BANDOMASIS LAIKOTARPIS

6.3.1. Paslaugų teikėjas gali Naudotojui, kuris pirmą kartą užsiregistravo ir sėkmingai užbaigė autorizavimo procesą, suteikti nemokamą prieigą prie papildomų komunikatoriaus funkcijų apibrėžtam laikotarpiui, toliau Taisyklėse – Bandomasis laikotarpis.

6.3.2. Bandomojo laikotarpio suteikiamo Naudotojui trukmė – 30 kalendorinių dienų.

6.3.3. Atitinkamai Naudotojui/Naudotojų grupei Paslaugų teikėjas savo nuožiūra turi teisę nustatyti ilgesnį arba trumpesnį Bandomąjį laikotarpį, arba pratęsti/sutrumpinti Bandomąjį laikotarpį. Be to, Paslaugų teikėjas gali nustatyti Bandomąjį laikotarpį ir kitiems Naudotojams, nei yra nurodyta šių Taisyklių 6.3.1 p.

6.3.4. Bandomuoju laikotarpiu paslaugų teikėjas gali taikyti Naudotojui visas sankcijas, numatytas Taisyklių priede Nr. 1 – Trans komunikatoriaus naudojimosi nuostatuose – o ypač jo 6 ir 7 p.

6.3.5. Pasibaigus Bandomajam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti sudaryti elektroninę paslaugų teikimo sutartį su Naudotoju, siekdamas pagrįstai apsaugoti Paslaugų teikėjo arba kitų Naudotojų interesus, jeigu susidarė aplinkybės (arba įtariama, kad tokios aplinkybės gali susidaryti), kurioms esant yra pagrindas taikyti Taisyklių priedo Nr. 1 Trans komunikatoriaus naudojimosi nuostatų 5, 6 ir 7 p.

7. PRETENZIJOS.

7.1. Šis skyrius nustato pretenzijų dėl Paslaugų teikėjo tiekiamų paslaugų nagrinėjimo tvarką bei sąlygas.

7.2. Pretenzijos gali būti pateiktos šiais būdais:

7.2.1. raštu adresu: Trans.eu Baltic, UAB, Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, Lietuva;

7.2.2. elektroniniu paštu adresu: info@trans.eu.

7.3. Pretenzijoje dėl Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų būtina nurodyti:

7.3.1. Naudotojo vardą, pavardę bei gyvenamosios vietos adresą arba įmonės pavadinimą bei buveinės adresą (toliau vadinamo Pretenzijos teikėju);

7.3.2. aprašyti Paslaugų teikėjui keliamą pretenziją bei nurodyti jos laikotarpį;

7.3.3. nurodyti pretenziją pagrindžiančias aplinkybes;

7.3.4. rašytinėje pretenzijoje turi būti Pretenzijos teikėjo parašas.

7.4. Jeigu pateikta pretenzija neatitinka 7.3 p. nurodytų sąlygų Administratorius gali:

7.4.1. nedelsiant pranešti Pretenzijos teikejui, jog tinkamam pretenzijos išnagrinėjimui reikia pašalinti pretenzijos trūkumus (papildyti pretenziją) ir nurodyti jos trūkumus bei terminą, ne trumpesnį nei 7 (septynios) dienom, trūkumams pašalinti, ir įspėti Pretenzijos teikėją apie tai, jog pretenzija nebus nagrinėjama, jeigu jos trūkumai nebus pašalinti per nustatytą terminą (prepretenzijos nepapildymas).Nesėkmingo nustatyto termino pabaigos rezultatu bus pretenzijos paliki mas be nagrinėjimi.

7.4.2 pranešti Pretenzijos teikėjui, jog jo pateikta pretenzija neatitinka nustatytų sąlygų ir dėl to yra paliekama nenagrinėta.

7.5. Paslaugų teikėjas pretenziją išnagrinėja per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę pratęsti terminą 15 dienų tuo atveju, jeigu atsakymo į pretenziją pateikimas priklauso nuo papildomų techninių arba teisinių analizių arba vertimo. Apie šį faktą Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš Pretenzijos teikėjui.

7.6. Paslaugų teikėjo atsakymas į pretenziją pateikiamas:

7.6.1. raštu, raštišką atsakymą išsiunčiant Naudotojo nurodytu adresu;

7.6.2. elektroniniu būdu, atsakymą išsiunčiant Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu;

7.6.3. informuojant Naudotoją telefonu.

7.7. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę neatsakyti į pretenziją, atsisakyti pateikti atsakymą į pretenziją arba atsiųsti Naudotojui atitinkamą Trans dokumentų fragmentą, jeigu:

7.7.1. atsakyme į pretenziją pateikta informacija:

7.7.1.1. jau anksčiau buvo suteikta kaip paslauga „Pagalba”;

7.7.1.2. jau anksčiau buvo suteikta atsakymuose į ankstesnes Naudotojo pateiktas pretenzijas;

7.7.1.3. yra numatyta Taisyklių arba Trans dokumentų aptarnavimo instrukcijose.

7.7.2. pateiktoje pretenzijoje:

7.7.2.1. nėra duomenų, leidžiančių tinkamai identifikuoti Naudotoją arba nėra aprašyta paslaugų teikėjui keliama pretenzija;

7.7.2.2. nėra duomenų- leidžiančių atsakyti į pretenziją ir išsiųsti atsakymą;

7.7.2.3. pretenzija gauta iš atitinkamo įgaliojimo neturinčio trečiojo asmens:

7.7.2.4. pateikto rašto formos negalima pripažinti pretenzija;

7.7.2.5. nėra informacijos apie pretenzijos pateikimo priežastį, suformuluotų klausimų, pretenzijoje keliamos problemos aprašymo;

7.7.2.6. yra įžeidžiančių, šmeižiančių ir vulgarių išsireiškimų, skatinančių tarptautinę neapykantą, rasizmą, ksenofobiją ar konfliktus;

7.7.2.7. yra Paslaugų teikėjo verslui kenkiančių išsireiškimų, turinčių įtakos jo geram vardui arba kitu būdu kenkiant Paslaugų teikėjo verslui;

7.7.2.8. pretenzija yra pateikta praėjus 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pretenzijoje keliamos problemos atsiradimo.

7.7.3. Apie pasinaudojimą teise atsisakyti pateikti atsakymą į pretenziją, remiantis Taisyklių 7.7 p., Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant pranešti Pretenzijos teikėjui.

7.8. Naudotojas atsako už pateiktos pretenzijos turinį.

7.9. Naudotojas, nesutinkantis su atsakymu į pretenziją, turi teisę ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo atsakymo į pretenziją gavimo dienos, pateikti Paslaugų teikėjui prašymą pakartotinai išnagrinėti pretenziją. Pakartotiniam pretenzijos nagrinėjimui atitinkamai taikomos Taisyklių 7.2 – 7.8 p. nuostatos.

7.10. Pakartotinis o pretenzijos išnagrinėjimas remiantis Taisyklių 7.9 p. reiškia, jog Naudotojas išnaudojo visas pretenzijoje iškeltos problemos sprendimo priemones ir nebegali pakartotinai kreiptis į Paslaugų teikėją su ta pačia pretenzija, išskyrus atvejus, kuriuose:

7.10.1. Naudotojas pateikė naujų aplinkybių ir įrodymų, kurie turi esminės reikšmės sprendimui;

7.10.2. Naudotojas atnaujintų susirašinėjimą, siekdamas gauti prieigą pagal 6.2 p. minimas individualias sąlygas.

7.11. Naudotojas, kuriam prieiga buvo suteikta remiantis Taisyklių 6.2 p. , t.y. pagal individualias sąlygas, neturi teisės pateikti pretenzijos.

7.12. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę integruotis į Naudoto paskyros techninę struktūrą, siekdamas nustatyti Trans programinės įrangos veikimo sutrikimus. Be to, norėdamas pakeisti arba pataisyti Naudotojo paskyros veikimą, Paslaugų teikėjas gali keisti arba bet kokiu kitu būdu veikti jos techninę būklę.

8. ADMINISTRATORIAUS IŠLYGOS, PATIKINIMAI IR ATSAKOMYBĖ.

8.1. Paslaugų teikėjas atsako tik už elektroniniu būdu teikiamas paslaugas. Paslaugų teikėjas neatsako už:

8.1.1. Naudotojo autorizavimo proceso metu Naudotojo pateiktų duomenų teisingumą;

8.1.2. Trans komunikatoriaus pagalba ir Trans forume Naudotojų perduodamų ir skelbiamų pranešimų turinį;

8.1.3. Naudotojų sudarytų sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.1.4. Naudotojų arba trečiųjų asmenų veiksms, pažeidžiančius Taisykles,

8.1.5. Naudotojų mokumą;

8.1.6. Naudotojų nesudarytas sutartis;

8.1.7.. Naudotojų naudos praradimą;

8.1.8.. vengimą arba susilaikymą suteikti autorizavimą:

8.1.9. paskyros arba prieigos prie dalies arba visų paslaugų pašalinimą, blokavimą, jeigu Naudotojo veiksmai prieštarauja visuotinai privalomoms tesisės normoms, šių Taisyklių ar jų priedų nuostatoms, mandagumo taisyklėms, taip pat jeigu Naudotojo veiksmai kelia grėsmę arba pažeidžia Paslaugų teikėjo ar subrangovų, ar kitų Trans Naudotojų interesus;

8.1.10.. Naudotojų pasiūlymų pašalinimą iš Trans biržos.

8.2. Paslaugų teikėjas neatsako už ne nuo jo priklausomas Trans programinės įrangos avarijas, visų pirma už:

8.2.1. laikinus komunikatoriaus sistemos ir prieigos prie Trans paslaugų išjungimus;

8.2.2. paslaugų teikėjo serveriuose sukauptų Naudotojų visų duomenų praradimą.

8.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja stengtis, jog subrangovas užtikrintų prieigą prie Trans serviso taip, kad:

8.3.1. Trans servisas ir visos jo dėka teikiamos paslaugos veiktų nenutrūkstamai ir be trikdžių 98 % jų veikimo laiko;

8.3.2. galimų Trans serviso avarijos padarinių šalinimas užtruktų ne ilgiau kaip 24 valandos;

8.3.3. prieigos prie Trans serviso apribojimų laikas užtruktų ne ilgiau kaip 24 valandos:

8.3.4. Trans serviso techninės priežiūros pertraukų būtų ne daugiau kaip dvi per mėnesį ir kiekviena jų truktų 4 valandas, tarp 20.00 – 6.00 val. arba be valandų apribojimo švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai avarija įvyksta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force majeure) arba nuo Paslaugų teikėjo arba subrangovo nepriklausomų priežasčių, įskaitant Naudotojų ir trečiųjų asmenų neleistiną įsikišimą.

8.4. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę:

8.4.1. Trans servise skelbti informaciją apie tuos Naudotojus, kurie nuolat pažeidžia Taisykles arba kurių veiksmai nuolat prieštarauja Taisyklių ar Trans serviso tikslams ir pobūdžiui;

8.4.2. Pašalinus autorių identifikuojančią informaciją, skelbti pranešimus, kuriuos Naudotojai siunčia paslaugų teikėjui.

8.5. Paslaugų teikėjas atsako tik už tyčia Naudotojui padarytą žalą.

8.6. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę pašalinti arba užblokuoti kiekvieno Naudotojo paskyrą arba prieigą prie dalies arba visų paslaugų, jeigu Naudotojo veiksmai pažeidžia paslaugų teikėjo, subrangovo arba kitų Trans biržos Naudotojų interesus. Paskyros pašalinimo arba užblokavimo taisyklės numatytos Taisyklių priede Nr. 1.

8.7. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę už Naudotojo veiksmus, pažeidžiančius Taisykles, skirti Naudotojui baudą žemiau nurodyta tvarka:

8.7.1. už smulkius pažeidimus – atimti iš abonementinio laikotarpio 10, 20 arba 30 naudojimosi dienų;

8.7.2. už vidutinius paslaugų teikėjo ar kitų Naudotojų interesų pažeidimus – pareikalauti sumokėti jam sumą, kurios dydis bus 3, 5 arba 7 kartus didesnis už aktivacinį mokestį (taip vadinamas Papildomas Mokestis) ;

8.7.3. už svarbius paslaugų teikėjo ar kitų Naudotojų interesų pažeidimus – pareikalauti sumokėti sumą iki 10 kartų didesnę už metinį abonementinį mokestį (baudos dydis apskaičiuojamas pagal baudos skyrimo dieną galiojantį Kainoraštį, netaikant akcijų ar nuolaidų).

8.8. Baudos skyrimas neapriboja Paslaugų teikėjo teisės reikalauti sumokėti kompensaciją, jeigu padaryta žala viršija Naudotojui paskirtą baudą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

9.1. Visos programinės įrangos ir Trans serviso intelektualiosios nuosavybės teisės priklauso Paslaugų teikėjui arba subrangovui (licencijos davėjui). Trans programinės įrangos ir serviso naudojimas pagal Taisykles arba pagal atskirą licencijos sutartį, jokiu būdu nesuteikia intelektualiosios nuosavybės teisės į Trans programinę įrangą ir servisą; visų pirma draudžiama:

9.1.1. Trans programinės įrangos ir serviso arba jų dalies bei atskirų kūrinių dauginimas, keitimas bei siuntimas elektroniniu arba bet kokiu kitu būdu be aiškaus licencijos davėjo raštiško sutikimo;

9.1.2. Trans serviso ir programinės įrangos naudojimas nesilaikant Taisyklių arba visuotinai galiojančių teisės aktų

9.1.3. Trans serviso ir programinės įrangos, informatinių, tekstinių ir grafinių duomenų naikinimas, gadinimas, šalinimas, keitimas arba paslaugų teikėjo informatinės sistemos trikdymas kitu būdu;

9.1.4. visos arba dalies Trans programinės įrangos ir serviso (ypač Naudotojų duomenų bazės) siuntimas/persiuntimas ir antrinis jų naudojimas be aiškaus Paslaugų teikėjo raštiško sutikimo.

9.2. Negaliojant bet kuriai sutarties daliai, nuostatoms ar jų visumai, dėl neatitikimo galiojantiems LR įstatymams, likusi sutarties dalis, atskira nuostata ar jų visuma laikoma galiojančia ir aiškinama pagal galiojančius teisės aktus kartu išlaikant ir negaliojančių sutarties dalių, atskirų nuostatų ar jų visumos prasmę.

9.3. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę, o Naudotojas sutinka, kad:

9.3.1. Paslaugų teikėjas reklamoje ir vadyboje naudotų Naudotojo intelektualinę ir pramoninę nuosavybę, įskaitant komercinius pavadinimus bei prekių ženklus;

9.3.2. prie Naudotojo paskyros būtų pateikiamos dokumentų, kurie minimi Taisyklėse, Trans komunikatoriaus naudojimosi taisyklių priedo Nr. 1 4.2 p., kopijos su Trans vandens ženklu;

9.3.3. būtų siunčiama komercinė informacija remiantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 13 str. 1 d.;

9.3.4. PVM sąskaita –faktūra už teikiamas paslaugas būtų išrašoma ir siunčiama elektroniniu būdu.

9.4. Dėl Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kilę ginčai yra nagrinėjami Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme.

10. TAISYKLIŲ IR JO PAKEITIMŲ ĮSIGALIOJIMAS.

10.1. Paslaugų teikėjas Taisyklių, jų priedų ir papildymų pakeitimus skelbia interneto tinklalapyje adresu https://www.trans.eu/lt/taisykles.html.

10.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių nuostatas. Pakeitimai įsigalioja paskelbus pakeistų Taisyklių tekstą 10.1 p. nurodyto internetinio tinklalapio adresu.

10.3. Taisyklės įsigalioja nuo 01.12.2015

Taisyklės
Taisyklių priedas Nr. 1 – Trans komunikatoriaus naudojimosi nuostatai
Taisyklių Priedas Nr. 2 – Krovinių ir Transporto Biržos naudojimosi taisyklės
Taisyklių Priedas Nr. 3 – Trans naudotojų duomenų bazės naudojimosi taisyklės
Taisyklių Priedas Nr. 4 – Trans Forumo naudojimosi taisyklės
Taisyklių Priedas Nr. 5 – Trans skolų biržos taisyklės
Taisyklių priedas Nr. 6 – Saugi Firma naudojimosi taisyklės
Taisyklių priedas Nr. 7 – TransMap naudojimosi taisyklės