ADATVÉDELMI POLITIKA

Ez a dokumentum szabályozza a Trans.eu Group S.A. által alkalmazott politikát, amelynek székhelye Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław (a továbbiakban: Adatkezelő), amely a Wrocław-Fabrycznai Kerületi Bíróságon, Wrocławban, az Országos Bírósági Nyilvántartás 6. Kereskedelmi Osztályán van bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásba, KRS szám: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (a továbbiakban: Adatkezelő), a felhasználók személyes adatainak és a felhasználók üzleti titkát képező információk védelme tekintetében.

Ez a szabályzat az Adatkezelő által a www.trans.eu weboldalon keresztül kínált szolgáltatásokra vonatkozik. A fenti szabályzat nem vonatkozik a fenti weboldalról linkeken keresztül elérhető harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk az egyes szolgáltatóknál külön-külön érhetők el. Az Adatkezelő javasolja, hogy a szóban forgó dokumentumokat minden esetben a szolgáltatók weboldalain olvassa el.

Adatgyűjtés

Az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek teljes körű használatához a Felhasználó fiókot hozhat létre vagy bejelentkezhet a Platformra. 

Az Adatkezelő által kínált szolgáltatások és termékek igénybevételéhez szükséges egy fiók regisztrálása a weboldalon a Regisztráció/Új cég regisztrálása/Fiók hozzáadása a céghez menüpont alatt található űrlapon keresztül. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni: ÁFA-szám, cégnév, székhely címe, irányítószám és ország. A felhasználó ellenőrzéséhez szükség van a cég adószámára, telefonszámára, e-mail címére és nevére. Bejelentkezéskor a felhasználó a következő adatokat adja meg: TransID szám. Ezenkívül a Felhasználó frissítheti fiókprofilját egyéb kiegészítő adatokkal. például születési dátummal. 

A Platformhoz való hozzáférés szolgáltatásának részeként a Felhasználó adatainak többségét közvetlenül maguktól a Felhasználóktól szerezzük be (pl. információk, fényképek, dokumentumok). Az adatok egy részét nyilvános forrásokból szerezhetjük be, mint pl: Országos Bírósági Nyilvántartás, Központi Nyilvántartás és Információk a vállalkozási tevékenységről vagy hasonló forrásokból, valamint olyan magánszervezetektől, amelyek információkat gyűjtenek és szolgáltatnak a vállalkozásokról. Ezekből a forrásokból olyan adatokkal rendelkezünk, mint az azonosító adatok, elérhetőségi adatok stb.

Az adatok megadása önkéntes, bár a szolgáltatás nyújtásához és az Adatkezelővel való kapcsolatfelvételhez szükséges. Ha a szükséges adatokat nem adják meg az Adatkezelőnek, az Adatkezelő nem tudja folytatni és elvégezni a szolgáltatást.

Egyes adatok gyűjtése passzívan, azaz a weboldal használata során is történik (pl. IP-cím, felbontás, helymeghatározás, böngésző típusa).

Adathasználat

A felhasználók személyes adatai feldolgozásra kerülnek:

 • a Felhasználóval és az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján a Platformhoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatás teljesítéséhez szükséges célokra, vagy a megállapodás megkötését megelőzően végzett tevékenységek elvégzéséhez (a GDPR 6. szakasza (1) bekezdésének b) pontja),
 • amennyiben szükséges, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiből eredő célokból (a GDPR 6. szakasza (1) bekezdésének f) pontja), ideértve többek között, de nem kizárólagosan: a Felhasználónak nyújtott támogatás, kérdések/panaszok megválaszolása, az Adatkezelő hírlevelének megküldése a szoftver, a Trans.eu Platform Általános Szerződési Feltételek stb. változásairól, az Adatkezelő informatikai biztonságának biztosítása céljából; az ügyfél-elégedettségi felmérések, követelések érvényesítése és követelésekkel szembeni védelem céljából, az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak, valamint a Trans.eu csoporthoz tartozó szervezetek termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje, valamint más olyan szervezetek, amelyeknek az Adatkezelő külön megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújt, az Adatkezelő belső adminisztratív céljaira, mint például statisztikák, elemzések készítése, pl. a weboldal használatának módjáról, a Felhasználói preferenciákról,
 • a Felhasználó hozzájárulása alapján (a GDPR 6. szakasza (1) bekezdésének a) pontja), amelyet meghatározott célokból adtak meg (pl. a Felhasználónak a szolgáltatásokkal/hírlevelekkel kapcsolatos információk nyújtása, ha a Felhasználó érdeklődést mutat, vagy az adatok továbbítása a Trans.eu csoporton belül).

Amennyiben a Felhasználó ilyen hozzájárulását adta, az Adatkezelő e-mailben tájékoztató vagy reklámkampány formájában információkat küld az Adatkezelő és a Csoporthoz tartozó szervezetek jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. 

A személyes adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges, ez azonban nem érinti a személyes adatok visszavonás előtti feldolgozását.

A személyes adatok feldolgozása automatizált módon történhet (ideértve a profilalkotást is). A profilalkotás célja a Platformon belüli aktivitással és a Felhasználók preferenciáival kapcsolatos információk gyűjtése, ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobban testre szabjuk a nekik szóló ajánlatot és a nekik címzett üzeneteket, valamint hogy felismerjük azokat az eseményeket, amelyek veszélyeztethetik a Felhasználók biztonságát. A feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Személyes adatok felhasználói

Az adatok más felhasználókkal való megosztása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítése, az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, a Felhasználó hozzájárulása alapján, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeiből eredő célból történhet. 

Címzettek lehetnek különösen: a Trans.eu tőkecsoporthoz tartozó szervezetek, a vonatkozó jogszabályok alapján a Felhasználó adatainak átvételére jogszerűen felhatalmazott intézmények (pl. bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságok), valamint az adatkezelő nevében adatokat feldolgozó szervezetek és azok felhatalmazott alkalmazottai, míg ezek a szervezetek az adatokat az adatkezelővel kötött megállapodás alapján és kizárólag az utasításoknak megfelelően, bizalmasan kezelik. Az Adatkezelő számára és nevében feladatokat ellátó szervezetek közé tartoznak többek között, de nem kizárólagosan, a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, mint például a fizetési és informatikai szolgáltatók, valamint a Platformmal foglalkozó szervezetek. Az Adatkezelő kellő gondossággal jár el az adattovábbítás során, és olyan intézkedéseket és biztosítékokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést (pl. SSL, titkosított kapcsolatok).

Adattovábbítás az Európai Közösségen kívülre

A személyes adatok védelmének szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül eltérhet az európai jog által biztosítottól. Ezt szem előtt tartva az Adatkezelő csak szükség esetén továbbít személyes adatokat az EGT-n kívülre. Ilyen adattovábbítás esetén az Adatkezelő a személyes adatok megfelelő szintű védelmét elsősorban az alábbiak révén biztosítja:

 1. a személyes adatok olyan országokba történő továbbítása, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság olyan határozatot adott ki, amely elismeri, hogy az adott ország megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatok számára, 
 2. az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek alkalmazásával, 
 3. egyéb megfelelő garanciák alkalmazásával. 

Az érintettek jogai

A Felhasználónak joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, valamint a személyes adatok helyesbítésének, korlátozásának vagy törlésének kéréséhez, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához az ilyen hozzájárulás mértékéig, valamint a személyes adatok továbbításához. 

A Felhasználónak joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Lengyel Köztársaságban a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit. 

Ezen túlmenően a Felhasználónak joga van bármikor tiltakozni az adatfeldolgozás ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból, amennyiben az Adatkezelő jogos érdekből eredő célból, közvetlen üzletszerzési célból, ideértve a profilalkotást is, kezeli az adatokat. 

A Felhasználó személyazonosságának megerősítését követően az Adatkezelő a kérelem jogszerűségének elemzése és az alkalmazandó jogszabályok alapján gyakorolja a megjelölt jogokat. Az Adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Felhasználók személyes adatokra vonatkozó kéréseinek teljesítése érdekében, kivéve, ha az adatokat az alkalmazandó jogszabályok vagy az Adatkezelő egyéb jogos jogi érdekei miatt meg kell őrizni.

Adatmegőrzési időszak

A személyes adatokat az Adatkezelő a célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, azaz:

 • a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez – annak teljesítéséig, majd ezt követően a törvény által előírt időtartamig, illetve az esetleges követelések érvényesítéséhez;
 • amennyiben az adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor – az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli;
 • amíg az Adatkezelőnek az adatkezelés alapjául szolgáló jogos érdekei nem teljesülnek, vagy amíg a Felhasználó nem tiltakozik az adatkezelés ellen, kivéve, ha a további adatkezelésre jogos okok állnak fenn.

A Felhasználóknak az Adatkezelő weboldalán tett látogatásai során gyűjtött adatokat mindaddig feldolgozzák, amíg azok elavulttá vagy már nem relevánssá nem válnak. Ez vonatkozik az analitikai és statisztikai célból feldolgozott adatokra, beleértve a sütik használatát és az Adatkezelő oldalainak adminisztrációját.

Sütik

TAz Adatkezelő úgynevezett „sütiket” használ a Felhasználók weboldalon tett látogatásainak nyomon követésére és preferenciáik, pl. nyelv, bejelentkezési adatok tárolására, valamint a kínált szolgáltatások igényeikhez való igazítására. A fent említett fájlokat a weboldal Felhasználók általi használatára vonatkozó általános statisztikák összeállítására használják. A szóban forgó fájlokat addig tárolják, amíg azok elavulnak vagy már nem relevánsak. A sütik nem kerülnek más harmadik felek rendelkezésére, csak a fent említett fájlok kezeléséhez szükséges technikai támogatás nyújtásához szükséges mértékben kerülnek átadásra a szolgáltatóknak és a Trans.eu csoporthoz tartozó szervezeteknek. 

A sütik kikapcsolhatók a Felhasználó webböngészőjében, ami nem akadályozza meg a Felhasználót a szolgáltatások használatában, de bizonyos nehézségek előfordulhatnak, azaz az Adatkezelő honlapja már nem lesz teljesen működőképes.

A sütik kategóriái a „Hozzájárulások” ablakon keresztül is kezelhetők, amely a Felhasználó első látogatásakor jelenik meg a weboldalon. Az Adatkezelő cookie-k használatára vonatkozó részletes információkat a weboldalon elérhető Cookie Policy tartalmazza:  https://www.trans.eu/hu/sutikre-vonatkozo-iranyelvek-eu/

Közösségi média

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő honlapja tartalmazhat közösségi hálózati beépülő modulokat, beleértve a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram stb. Az Adatkezelő Honlapján való megjelenésükkel kapcsolatban a Felhasználó saját felelőssége, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó naprakész információk megszerzése érdekében áttekintse ezen szolgáltatók adatvédelmi irányelveit. 

A Google Analytics és más szolgáltatók adatai

Az Adatkezelő weboldalainak forgalmát pl. a Google Analytics vagy más szolgáltatók, mint pl. az Albacross figyelik, amelyek célja a weboldal használatára és népszerűségére vonatkozó adatok gyűjtése, valamint a weboldalakat látogató felhasználók azonosítása és a reklámtartalmak adaptálása. Ezeket az adatokat (pl. a használt böngésző vagy IP-cím) az Adatkezelő nem bocsátja harmadik felek rendelkezésére.

Biztonság

Biztonsági okokból az Adatkezelő:

 • SSL titkosítást használ,
 • csak a bejelentkezési cím és a jelszó megadásával teszi lehetővé a fiókhoz való hozzáférést (ajánlott min. 8 karakterből álló, kis- és nagybetűket, speciális karaktereket és számjegyeket tartalmazó jelszót beállítani), amelyet a Felhasználónak kizárólag a saját tájékoztatására kell megőriznie, 
 • ellenőrzi az információk gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának módszereit, beleértve a rendszerhez való illetéktelen hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedéseket,
 • a személyes adatokhoz csak azoknak az alkalmazottaknak, vállalkozóknak és munkatársaknak biztosít hozzáférést, akiknek az Adatkezelő céljaira történő feldolgozásukhoz szükségük van az adatokhoz való hozzáférésre; továbbá szerződéses kötelezettséget vállalnak a szigorú titoktartásra és – adatmegbízás esetén – a személyes adatok kezelésére vonatkozó megállapodások betartására.

Adatvédelmi nyilatkozat 

Ez az adatvédelmi szabályzat a 01.08.2023 napon lépett hatályba. Az Adatvédelmi szabályzatot időről időre frissíthetjük, hogy tükrözze az adatkezelési gyakorlatunkban és szabványainkban bekövetkezett változásokat. Az ilyen módosításokra a Felhasználó értesítése nélkül is sor kerülhet. Ha olyan lényeges változások történnek, amelyek módosítják a személyes adatok feldolgozásának elveit, a Felhasználót e-mailben vagy a weboldalon elérhetővé tett értesítéssel értesíthetjük. A módosítások attól a naptól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat a www.trans.eu/hu/adatvedelem/ oldalon közzéteszik, a végrehajtás időpontjának megjelölésével

Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz: Trans.eu Group S.A., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (elérhetőség: 71 734 17 00, info@trans.eu).

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akit a következő e-mail címen lehet elérni: iod@trans.eu.