Pravidla

V okamžiku zveřejnění řádu, příloh nebo dodatků anebo jejich změny na stránce Správce pozbývají platnosti všechny předchozí řády, přílohy nebo dodatky a místo nich platí nová ustanovení.

Poslední aktualizace řádu: 09.01.2013

1. DEFINICE

V tomto ŘÁDU jsou použity následující definice:

Poskytovatel služeb

Trans.eu s.r.o., se sídlem Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, identifikační číslo 46167161, DIČ DPH: SK 2023260723, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 73002/B.

Poskytovatel služeb může pověřit poskytováním služeb uvedených v tomto Řádu subdodavatele.

Subdodavatel/Poskytovatel licence/Správce

Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) společnost s ručením omezeným se sídlem v Polsku, Wysoka, na ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, Polsko, zapsána u Okresního soudu pro Wrocław – Fabryczna, v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku s číslem KRS 0000720763, základní kapitál ve výši 66.500, 00 PLN splacen v plné výši, DIČ 894-27-64-658, IČ 932920615

Databáze uživatelů Trans

Soubor všech dat předaných správci a Poskytovateli služeb v procesu autorizace Uživatele a registrace účtu.

Dodatečné funkce komunikátoru Trans

Placené nebo neplacené elektronické služby poskytované Poskytovatelem služeb pomocí komunikátoru Trans.

Faktura

Základem k vystavení faktury – daňového dokladu bez podpisu osoby oprávněné k převzetí.

Proforma faktura

Dokument vystavený Poskytovatelem služeb před provedením platby, na jehož základě má být platba provedena.

Burza pohledávek

Služba Nahlásit dlužníka poskytovaná Poskytovatelem služeb.

Databáze nákladů a vozidel Trans / Databáze Trans

Dodatečná funkce komunikátoru Trans v podobě databáze, pomocí které mohou Uživatelé prohlížet a inzerovat volné náklady a vozidla, vyjednávat podmínky nabídky a zadávat a přijímat zakázky v oblasti přepravních a spedičních služeb.

Komunikátor Trans

Přepravní obchodní komunikátor umožňující přímou komunikaci osob zaměstnaných na území Evropy ve společnostech spojených s tokem a přepravou zboží, distribuovaný zdarma Poskytovatelem licence dle podmínek pro software typu Freeware.

Zúčtovací období

Doba, na kterou si Uživatel objednal poskytování služeb v podobě DODATEČNÝCH FUNKCÍ KOMUNIKÁTORU.

Software Trans

Veškeré Poskytovatelem licence nabízené programové vybavení dostupné v Servisu Trans, včetně Komunikátoru s Databází nákladů a vozidel Trans, systému filtrování přicházejících informací, včetně pozdějších aktualizací a doplňků a Databáze uživatelů Trans, poskytnuté Poskytovatelem licence na základě Licenční smlouvy.

Servis Trans

Internetový servis pro poskytování informací a služeb, k němuž Poskytovatel služeb nabízí přístup, zahrnující veškeré služby, informace, zprávy a dokumenty přístupné na webové stránce www.trans.eu, včetně Komunikátoru Trans s dodatečnými funkcemi.

Služba

Veškeré služby poskytované Poskytovatelem služeb elektronickou cestou.

Licenční smlouva

Smlouva, na jejímž základě získal Uživatel neomezená práva k používání Komunikátoru Trans a jeho dodatečných funkcí. Uživatel souhlasí se zněním Licenční smlouvy nainstalováním Komunikátoru Trans.

Uživatel

Fyzická osoba nebo organizační útvar bez právní subjektivity, mající ze zákona způsobilost k právům a povinnostem nebo právnická osoba podnikající v oblasti přepravy a spedice.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Poskytovatel služeb tímto stanovuje řád pro poskytování služeb elektronickou cestou.

2.2 Řád vymezuje podmínky pro poskytování elektronických služeb zpřístupněných v rámci softwaru Trans Poskytovatelem služeb. Ustanovení Řádu a Licenční smlouvy vymezují práva a povinnosti Uživatelů Transu.

2.3 Poskytovatelem služeb popsaných v Řádu je Trans.eu s.r.o., se sídlem Konopná 31, 821 05 Bratislava, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I oddíl Sro, vložka 73002/B, e-mail: info@trans.eu, tel. č. 00421 233 006 762, který může zadat realizaci celku nebo části poskytovaných služeb Subdodavateli.

2.4 Uživatel souhlasí se zněním Řádu v okamžiku registrace účtu a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro poskytování elektronických služeb Poskytovatelem služeb a také, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Řádu a licenční smlouvy.

2.5 K používání Servisu a softwaru Trans je nutné mít k dispozici zařízení umožňující používání Internetu, e-mailové schránky a internetového prohlížeče umožňujícího zobrazení WWW stránek (doporučuje se Internet Explorer verze 7.0 nebo novější, s povoleným nastavováním cookies a JavaSkript).

3. DRUHY A ROZSAH SLUŽEB TRANS

3.1 Poskytovatel služeb poskytuje elektronické služby v podobě tele-informační platformy pro výměnu informací o volných nákladech a nákladních vozidlech, s názvem Evropská dopravní databáze TRANS, kterou tvoří Komunikátor Trans včetně dodatečných funkcí Komunikátoru Trans.

3.2 Dodatečné funkce Komunikátoru Trans jsou:

a) Databáze nákladů a vozidel Trans;

b) Databáze uživatelů Trans;

c) Systém „Nahlaste dlužníka”;

d) Bezpečná firma

e) TransMap

3.3 Podmínky pro používání:

a) Komunikátoru Trans jsou uvedeny v Příloze č. 1 Řádu;

b) Dodatečné funkce komunikátoru Trans – Databáze nákladů a vozidel Trans jsou uvedeny v Příloze č. 2 Řádu;

c) Dodatečné funkce komunikátoru Trans – Databáze uživatelů Trans jsou uvedeny v Příloze č. 3 Řádu;

d) Fórum Trans jsou uvedeny v Příloze č. 4 Řádu;

e) Dodatečné funkce komunikátoru Trans – Systému „Nahlaste dlužníka” jsou uvedeny v Příloze č. 5 Řádu;

f) Dodatečné funkce komunikátoru Trans – TransMap jsou uvedeny v Příloze č. 6 Řádu;

4. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

4.1 K uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb dochází uzavřením licenční smlouvy a zahájením používání služeb, s výhradou Dodatečných funkcí komunikátoru.

4.2 Služby zahrnující Dodatečné funkce komunikátoru jsou poskytovány ve dvou režimech:

a) Předplacený – přístup je povolen po uhrazení platby za zvolené předplacené období (jednorázové zakoupení přístupu) a zaniká po jeho uplynutí. S účinností k 8.1.2013 tato služba již nebude poskytována.

b) Dlouhodobý – přístup je povolen na základě smlouvy, která se uzavírá na dobu v této smlouvě uvedenou.

4.3 DLOUHODOBÝ REŽIM

4.3.1 Smlouva na dodatečné funkce komunikátoru v dlouhodobém režimu je uzavřena dnem uzavření písemné Smlouvy o poskytování služeb v rámci Systému Trans.

4.3.2 Podmínky poskytování služeb v dlouhodobém režimu, dobu trvání smlouvy, podmínky jejího ukončení upravuje písemná Smlouva o poskytování služeb v rámci Systému Trans a podmínky obsažené v Ceníku.

4.4 PŘEDPLACENÝ REŽIM (nedostupný od 9.1.2013)

4.4.1 Smlouva na dodatečné funkce komunikátoru v předplaceném režimu je uzavřena v den uhrazení proforma faktury popsané v bodě 5.2.1 Řádu

4.4.2 Objednávka placené služby poskytované v předplaceném režimu se podává zaškrtnutím příslušné volby na objednávkovém formuláři. Objednávkový formulář se nachází v příslušné záložce komunikátoru Trans.

4.4.3 Smlouva se v předplaceném režimu uzavírá na dobu určitou v souladu s podanou objednávkou a zaniká s uplynutím doby, na níž byla uzavřena.

4.4.4 Poskytovatel služeb poskytuje služby v podobě dodatečných funkcí komunikátoru po dobu platnosti smlouvy, s výhradou situací uvedených v bodech Řádu. V případě, že si uživatel neobjedná dodatečné služby nebo neuhradí první předplatné nebo další předplatné, bude mu odmítnut přístup k dodatečným funkcím komunikátoru.

4.5 VÝPOVĚZENÍ SMLOUVY

4.5.1 V případě porušení kteréhokoliv ze zákazů uvedených v bodech 6.1 a 6.2 Přílohy č. 1 Řádu nebo nezaplacení úhrady zmíněné v bodě 5.3 Řádu v termínu nebo z důvodu ochrany důležitých zájmů Poskytovatele služeb, Poskytovatel služeb má právo vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, to znamená s účinností ke dni převzetí výpovědi příjemcem.

4.5.2 V předplaceném režimu:

a) Uživatel má právo vypovědět smlouvu v písemné podobě (jinak je vypovězení neplatné) s okamžitou platností, pokud nesouhlasí se změnami Řádu, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn Řádu.

b) Obě strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s dvoutýdenní výpovědní lhůtou, přičemž pro výpověď smlouvy je pod sankcí neplatnosti požadována písemná forma.

4.5.3 V situacích uvedených v bodě 4.5.1 – 4.5.2, 4.5.5 bude částka zaplaceného a nevyužitého předplatného vrácena uživateli do 7 dnů ode dne obdržení žádosti o vracení přeplatku, jehož výše bude určena v souladu s bodem 4.5.4., a to na účet určený v žádosti o vrácení přeplatku.

4.5.4 Vrácení poměrné částky popsané v bodě 4.5.4 se vztahuje pouze na platbu za zúčtovací období. V žádném případě nepodléhá vrácení aktivační poplatek, poplatek za opětovnou aktivaci ani zaplacená smluvní pokuta. Uživatel bude mít nárok na vrácení částky ve výši odpovídající části platby za zúčtovací období poměrné k době, která zbývá do konce zúčtovacího období, přičemž základem k vypočtení této částky je poplatek za služby bez akcí a slev.

4.5.5 V dlouhodobém režimu:

a) Smlouva může být vypovězena formou písemné výpovědi (jinak je vypovězení neplatné) kteroukoliv smluvní stranou, bez uvedení důvodu, s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty, která musí skončit k poslednímu dni zúčtovacího období,

b) Uživatel má právo vypovědět smlouvu v písemné podobě (jinak je vypovězení neplatné) s okamžitou platností, pokud nesouhlasí se změnami Řádu, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn Řádu.

4.5.6 V období, za které Uživatel nezaplatil včas úhradu, je Poskytovatel oprávněn omezit mu přístup ke Službám (tj. odejmout autorizaci).

4.6 Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že v případě nezískání autorizace uživatelem v období 6 měsíců po zablokování účtu uživatele bude smlouva o poskytování elektronických služeb ukončena.

5. PLATBY

5.1 Dodatečné funkce komunikátoru jsou poskytovány za úplatu na výslovnou objednávku uživatele, v souladu se zvoleným režimem poskytování služby:

a) po provedení platby za danou službu v souladu s tabulkou poplatků nacházející se na adrese https://www.trans.eu/cz/cenik.html pro Předplacený režim nebo

b) ve lhůtě a za podmínek stanovených ve Smlouvě zmíněné v bodě 4.3 Řádu.

5.2 PŘEDPLACENÝ REŽIM (nedostupný od 9.1.2013)

5.2.1 Služba bude uživateli zpřístupněna do 7 dnů ode dne zaplacení. Platební podmínky jsou uvedeny pod záložkou komunikátoru Trans s názvem proforma faktura. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla částka uvedená v proforma faktuře připsána na bankovní účet Poskytovatele služeb.

5.2.2 Poskytovatel služeb vystavuje příslušnou fakturu – daňový doklad v den jejího zpřístupnění v záložce komunikátoru Trans.

5.3 DLOUHODOBÝ REŽIM

5.3.1 Služba je zpřístupněna autorizovanému Uživateli po zaslání objednávky, čímž nejsou dotčena ujednání obsažená ve Smlouvě uzavřené s Uživatelem.

5.3.2 Cena za přístup ke službám je určena v Ceníku přístupném na webové stránce https://www.trans.eu/cz/cenik.html. Uživatel zasílající objednávku v Dlouhodobém režimu může využít podmínky akční nabídky (dále: Nabídka), jejíž podmínky upravuje Smlouva o poskytování služeb v rámci Systému Trans. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky uvedené ve faktuře na bankovní účet Poskytovatele.

5.4 Poskytovatel služeb má právo kdykoliv zavést nové služby a změny poplatků za služby po předchozím oznámení této skutečnosti uživatelům elektronickou poštou, prostřednictvím komunikátoru Trans nebo informace zveřejněné na internetové stránce. Změny poplatků za služby se nevztahuji na běžící zúčtovací období uživatele, jehož se týká speciální nabídkou.

5.5 Částka poplatku za zúčtovací období je nedělitelná, což znamená, že:

a) nelze uhradit poplatek za období kratší než je zúčtovací období pro danou službu;

b) zrušení autorizace Uživateli nemá za následek vrácení poměrné částky poplatku nebo celého poplatku za dobu nezbytnou pro vysvětlení situace, která je příčinou neposkytnutí autorizace;

c) vrácení poplatků je možné pouze za podmínek uvedených v bodech 4.5.3 a 4.5.4 výše;

d) změna typu služby Poskytovatelem služeb v průběhu zúčtovacího období je možná v případě objednáni si další Dodatečné Funkce Komunikátora v souladu s platným Ceníkem.

6. SLUŽBA TRANSPRO, INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY A ZKUŠEBNÍ DOBA

6.1 TRANSPRO

6.1.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo poskytnout bezplatně status TransPro:

a) individuálnímu zákazníkovi nebo

b) korporačnímu zákazníkovi majícímu více než jeden účet nebo splňujícímu podmínky uvedené v bodě 3.3 Přílohy 1 Řádu.

6.1.2 Poskytování služby ve standardu TransPro určuje samostatná smlouva o poskytování služby TransPro a samostatná licenční smlouva.

6.2 INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY

6.2.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje možnost určit individuální podmínky pro přístup k Servisu Trans a dodatečným funkcím komunikátoru.

6.2.2 Poskytování služeb v rámci individuálních podmínek pro přístup vymezuje samostatná písemná smlouva.

6.3 ZKUŠEBNÍ DOBA

6.3.1 Poskytovatel služeb může poskytnout bezplatně na určitou dobu přístup k dodatečným funkcím komunikátoru (dále jen: zkušební doba) uživateli, který se zaregistroval poprvé a úspěšně prošel procesem autorizace.

6.3.2 Základní zkušební doba pro uživatele je 14 kalendářních dnů.

6.3.3 Poskytovatel služeb má právo určit delší nebo kratší zkušební dobu pro určitou skupinu uživatelů na základě libovolných kritérií nebo prodloužit/zkrátit zkušební dobu určitému uživateli podle svého úsudku. Poskytovatel služeb může také poskytnout zkušební dobu jiným uživatelům, než jsou uživatelé uvedení v bodě 6.3.1.

6.3.4 Ve zkušební době může Poskytovatel služeb použít vůči uživateli všechny sankce popsané v Příloze 1 Řádu – Pravidla pro používání komunikátoru Trans, zejména v bodech 6 a 7 Přílohy č. 1.

6.3.5 Po ukončení zkušební doby může Poskytovatel služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou s ohledem na ochranu odůvodněných zájmů Poskytovatele služeb nebo uživatelů, zejména pokud nastanou okolnosti nebo vznikne podezření, že nastaly okolnosti odůvodňující aplikaci bodů 5, 6 a 7 Přílohy 1 Řádu – Pravidla pro používání komunikátoru Trans.

7. REKLAMACE

7.1 Tato kapitola vymezuje podmínky pro reklamace služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb a průběh reklamačního řízení.

7.2 Reklamaci lze uplatnit:

a) písemně na adresu: Trans.eu, s.r.o., Konopná 31, 821 05 Bratislava.

b) elektronickou cestou: abalcerzak@trans.eu

7.3 Reklamace musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo název společnosti a adresu bydliště nebo sídla uživatele, dále jen „reklamujícího”;

b) popis předmětu reklamace a reklamovaného období;

c) popis okolností odůvodňujících reklamaci;

d) podpis reklamujícího v případě reklamace uplatněné v písemné podobě.

7.4 Pokud uplatněná reklamace nesplňuje podmínky uvedené v bodě 7.3 písm. a) až d), Správce může:

a) pokud to považuje za nezbytné k řádnému prověření reklamace, neprodleně informovat reklamujícího o nutnosti doplnění reklamace a vymezit termín nejméně 7 dnů a rozsah takového doplnění, včetně poučení, že nedoplnění reklamace v požadovaném termínu bude mít za následek její odložení bez přezkoumání. Po bezvýsledném uplynutí určeného termínu je reklamace odložena bez přezkoumání.

b) uvědomit reklamujícího, že jeho písemnost nesplňuje reklamační podmínky, což má za následek odložení reklamace bez přezkoumání.

7.5 Poskytovatel služeb vyřizuje reklamaci do 30 pracovních dnů po jejím uplatnění. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo prodloužit 30denní lhůtu na odpověď, pokud poskytnutí odpovědi závisí na provedení dodatečných technických nebo právních analýz, o čemž neprodleně uvědomí reklamujícího.

7.6 Odpověď na reklamaci poskytuje Poskytovatel služeb:

a) písemně na adresu sídla uživatele,

b) elektronickou cestou na reklamujícím uvedenou adresu elektronické pošty,

c) telefonicky.

7.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo ponechat reklamaci bez odpovědi, odmítnout poskytnout odpověď nebo odkázat uživatele na příslušný odstavec Dokumentace Trans, pokud:

1) odpověď na uplatněnou reklamaci bude obsahovat informace:

a) již poskytnuté v rámci služby Pomoc;

b) poskytnuté v odpovědi na předchozí reklamaci uživatele;

c) obsažené v Řádu nebo v návodu na použití obsaženém v Dokumentaci Trans;

2) text reklamace:

a) nebude obsahovat údaje postačující k identifikaci uživatele nebo subjektu;

b) nebude obsahovat údaje umožňující poskytnutí a zaslání odpovědi na reklamaci;

c) bude pocházet od třetí osoby nemající příslušné oprávnění nebo plnou moc;

d) nemá podobu postačující k tomu, aby byl považován za reklamační písemnost;

e) neobsahuje informace o příčině uplatnění reklamace, otázky, popis nahlášených připomínek;

f) obsahuje texty urážlivé, vulgární, nabádající k šíření nenávisti, rasismu, xenofobie nebo konfliktů mezi národy;

g) bude podán po uplynutí 90 dnů ode dne zjištění příčin reklamace.

O využití tohoto práva Poskytovatel služeb neprodleně uvědomí reklamujícího.

7.8 Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah reklamace.

7.9 Uživatel, který nesouhlasí s odpovědí na reklamaci, má právo podat žádost o opětovné přezkoumání reklamace do 90 dnů ode dne obdržení odpovědi. Ustanovení v bodech 7.2 až 7.7 se příslušně vztahují.

7.10 Žádostí o opětovné přezkoumání reklamace v souladu s bodem 7.9 uživatel vyčerpal veškeré reklamační prostředky a nemá již nárok na žádné odvolací prostředky, leda že:

a) Uživatel uvede nové okolnosti a důkazy, které mohou ovlivnit vyřízení reklamace.

b) Uživatel obnoví jednání za účelem získání přístupu na základě individuálních podmínek uvedených v bodě 6.2.

7.11 Uživatel, jemuž byl přístup poskytnut na základě individuálních podmínek uvedených v bodě 6.2, nemá nárok na reklamaci.

7.12 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zásahy do technické struktury účtu uživatele za účelem zjištění poruch funkce softwaru Trans, může také provádět změny a jinými způsoby ovlivňovat technickou stránku účtu uživatele za účelem jeho modifikace nebo navrácení správné funkce.

8. PŘIPOMÍNKY, ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽBY

8.1 Poskytovatel služeb nese odpovědnost pouze v rozsahu služeb poskytovaných elektronickou cestou. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost zejména za:

a) pravost údajů uvedených uživatelem v procesu autorizace uživatele;

b) obsah předávaný a zveřejňovaný uživateli prostřednictvím komunikátoru Trans a na Fóru Trans;

c) řádné plnění nebo neplnění uživatelem uzavřených smluv;

d) jednání uživatelů a třetích osob narušující ustanovení Řádu;

e) platební schopnost uživatelů;

f) neuzavření smlouvy uživateli;

g) ušlý zisk uživatele;

h) zrušení nebo neposkytnutí autorizace;

i) zrušení, zablokování účtu nebo přístupu k části nebo celku služeb vůči každému uživateli, jehož jednání je v rozporu s obecně platným právem, předpisy tohoto Řádu a jeho příloh, dobrými mravy, a také pokud takové jednání narušuje zájmy Poskytovatele služeb, Subdodavatele nebo jiných uživatelů Transu;

j) odstranění nabídek uživatele z databáze Trans.

8.2 Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za poruchy softwaru Trans vyplývající z příčin nezávislých na Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost zejména za:

a) dočasné vypnutí systému komunikátoru a přístupu ke službám Transu;

b) ztrátu všech dat uživatelů nacházejících se na serverech Poskytovatele služeb.

8.3 Poskytovatel služeb vyvine veškerou snahu, aby Subdodavatel zajistil přístup k Servisu Trans tak, aby:

a) Servis Trans a veškeré služby v něm zpřístupněné fungovaly nepřetržitě bez jakýchkoliv poruch na úrovni 98 % času fungování;

b) doba odstranění případných havárií Servisu Trans nebyla delší než 24 hodin;

c) doba případných omezení přístupu k Servisu Trans nebyla delší než 24 hodin;

d) přestávky na údržbu nebyly delší než 4 hodiny dvakrát měsíčně, každá z nich mezi 20.00 a 6.00 hodinou nebo o svátcích bez omezení hodin, ledaže byla havárie způsobena vyšší mocí a faktory nezávislými na Poskytovateli služeb nebo Subdodavateli, včetně nepovoleného zásahu uživatelů nebo třetích osob.

8.4 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na:

a) zveřejnění na stránkách Servisu Trans informací o uživatelích, kteří soustavně porušují Řád nebo stejným způsobem jednají v rozporu s Řádem nebo cílem a povahou Servisu Trans;

b) anonymní zveřejnění obsahu směřujícího od uživatelů k Poskytovateli služeb.

8.5 Poskytovatel služeb je odpovědný za škody způsobené uživateli pouze úmyslným zaviněním.

8.6 Poskytovatel služeb může zrušit nebo zablokovat účty anebo přístup k části nebo všem službám každému uživateli, jehož jednání poškozuje zájmy Poskytovatele služeb nebo Subdodavatele nebo uživatelů burzy. Pravidla pro zrušení nebo zablokování účtu vymezuje Příloha č. 1 Řádu.

8.7 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo uložit uživateli za jednání porušující Řád užívání burzy smluvní sankci v podobě:

a) odejmutí Uživateli ze zaplaceného zúčtovacího období 10ti, 20ti nebo 30ti dnů v případě mírného porušení, a to bez jakýchkoliv náhrad nebo jiných nároků Uživatele vůči Poskytovateli,

b) povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši pětinásobku, sedminásobku nebo desatero násobku aktivačního poplatku (tzv. Dodatečný poplatek) v případě porušení, která středně ohrožují zájmy Poskytovatele služeb a jiných uživatelů,

c) povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 10ti násobku ročního poplatku (ve výši shodné s ceníkem platným pro den uložení pokuty, bez akcí a slev) v případě závažných porušení ohrožujících zájmy Poskytovatele služeb nebo jiných uživatelů.

Uložení smluvní pokuty neomezuje právo Poskytovatele služeb k vymáhání dle všeobecných podmínek odškodného v částce přesahující výši smluvní pokuty.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškerá práva intelektuálního vlastnictví k softwaru a Servisu Trans patří Poskytovateli služeb nebo Subdodavateli/Poskytovateli licence. Používání softwaru a Servisu Trans na základě Řádu a samostatné Licenční smlouvy nemá za následek nabytí uživatelem jakýchkoliv práv intelektuálního vlastnictví k softwaru a Servisu Trans v žádném rozsahu. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat práva intelektuálního vlastnictví softwaru a Servisu Trans, zejména:

a) kopírovat, modifikovat a elektronicky nebo jinak přenášet Servis a software Trans nebo jeho části, také jednotlivé díly nebo databáze, bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele licence;

b) používání Servisu a softwaru Trans v rozporu s Řádem nebo obecně platnými předpisy;

c) ničení, poškozování, odstraňování informačních, textových a grafických dat Servisu a softwaru Trans nebo narušování informačního systému Poskytovatele služeb jiným způsobem;

d) stahování obsahu části nebo celého softwaru a Servisu Trans, zejména databáze uživatelů a jejich opětovné využití vcelku nebo z části bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele služeb.

9.2 Pokud se kterékoliv z ustanovení smlouvy vcelku nebo částečně ukáže jako neplatné z důvodu jeho rozporu se všeobecně platnými právními předpisy, pak zbývající část Smlouvy zůstává v platnosti a je vykládána v souladu se všeobecně platnými právními předpisy takovým způsobem, aby byl co možná nejvěrněji zachován smysl neplatného ustanovení.

9.3 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo a uživatel poskytuje souhlas s:

a) využitím intelektuálního a průmyslového vlastnictví uživatele včetně obchodních názvů a ochranných známek pro propagační a marketingové účely Poskytovatelé služeb;

b) umístěním u profilu uživatele opatřených vodoznakem “Trans” kopií dokumentů uvedených v bodě 4.2 Přílohy č. 1 Řádu – Pravidla pro používání komunikátoru Trans.

c) zasíláním obchodních informací automatickým telefonním volacím systémem, telefaxom, elektronickou poštou, případně krátkými textovými zprávami;

d) vystavováním a zasláním faktury – daňového dokladu za poskytované služby v elektronické podobě.

9.4 Poskytovatel služeb –Trans.eu s.r.o. – zpracovává osobní údaje a je provozovatelem ve smyslu zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov. Osobní údaje jsou shromažďovány v tomto rozsahu:

9.4.1 Identifikační údaje fyzické osoby, která je podnikatelem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případně zaměstnancem Uživatele (dále jen „dotčená osoba“) v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo

Údaje o finančních závazcích uživatele, které vznikly, vzniknou nebo se týkají smluvního vztahu s poskytovatelem služby.

Údaje týkající se bonity, důvěryhodnosti a platební morálky uživatele – jako podnikatelského subjektu.

Účel zpracování:

Podle bodu 9.4.1 a 9.4.2 jsou osobní údaje shromažďovány za účelem uzavření a realizace smlouvy o poskytovaní elektronických služeb a pro interní účely poskytovatele služeb.

Údaje jsou podle bodu 9.4.3 shromažďovány za účelem vytvoření souboru informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce uživatelů, zajištění vzájemného informování ostatních registrovaných uživatelů o těchto údajích a posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany poskytovatele služby.

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu (jméno a příjmení, kontaktní údaje) také za tím účelem, aby potenciální obchodní partneři mohli kontaktovat uživatele a uzavřít obchodní transakci.

Uzavřením smlouvy o poskytovaní přístupu k elektronickým službám Databáze Trans/akceptací těchto pravidel dává dotčená osoba souhlas

– se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeným výše, jako i v rozsahu vyplývajícím z dokumentů uvedených v bodu 4.2 Přílohy 1 Řádu.

– se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem také formou kopírování nebo skenování dokladů totožnosti a výpisů z rejstříků podnikatelů (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík), ve kterých je uveden údaj o rodném čísle fyzické osoby a souhlasí se zveřejněním kopie výpisů z podnikatelských rejstříků (např.: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík) ve svém uživatelském profilu.

– s poskytnutím a zpracováváním osobních údajů sprostředkovatelem, kterým je společnost Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) se sídlem v Polsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wroclaw 65, Polsko a zároveň s přenosem osobních údajů do Polska.

– se zpřístupněním osobních údajů v rozsahu vyplývajícím z podnikatelských rejstříků (např.: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík), dále informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce užívatele jako podnikatelského subjektu ostatním registrovaným uživatelům.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně a všechny zásady pro zpracování vymezuje Politika ochrany soukromí dostupná na https://www.trans.eu/cz/politika-ochrany-soukromi.html

Uživatel má právo na přístup k údajům a jejich upravování.

9.5 Příslušnými právními předpisy při řešení sporných otázek, které vzniknou v souvislosti s poskytování služeb Poskytovatelem služby, jsou právní předpisy Slovenské republiky.

9.6 Veškeré spory vyplývající z tohoto Řádu nebo které vzniknou v souvislosti s ním, budou řešit všeobecné soudy Slovenské republiky.

9.7 Poskytovatel služby je oprávněn shromažďovat údaje o uživatelích týkající se jejich bonity, důvěryhodnosti a platební morálky a zajistit vzájemnou informovanost ostatních uživatelů o těchto údajích.

10. ZAČÁTEK PLATNOSTI ŘÁDU A ZMĚN ŘÁDU

10.1 Poskytovatel služeb zveřejňuje změny řádu, příloh nebo dodatků na stránce https://www.trans.eu/cz/pravidla.html

10.2 Poskytovatel služeb má právo k jednostrannému provedení změn ustanovení tohoto Řádu. Změny začínají platit v okamžiku zveřejnění změněného obsahu Řádu na www stránce uvedené v bodě 10.1.

10.3 Tento Řád platí ode dne 09.01.2013.

Příloha č. 1 Provozního řádu – Pravidla využívání komunikátoru TRANS
Příloha č. 2 Provozního řádu – Pravidla využívání databáze nákladů a vozidel TRANS
Příloha č. 3 Provozního řádu – Pravidla využívání databáze uživatelů TRANS
Příloha č. 4 Provozního řádu – Podmínky používání fóra TRANS
Příloha č. 5 Provozního řádu – Provozní řád databáze pohledávek TRANS
Příloha č. 6 Provozního řádu – Údaje k systému Nahlašte dlužník