Prohlášení o ochraně soukromí

Tato příloha řídí politiku, kterou používá společnost Trans.eu, s.r.o., se sídlem Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl C, vložka číslo: 73002/B (dále jen administrátor) a její propojené osoby, a také subdodavatelé služeb, v rámci ochrany osobních údajů uživatelů a informací, které mohou být důvěrné a tvořit jejich obchodní tajemství.

Tato politika se vztahuje na služby poskytované administrátorům prostřednictvím komunikátoru Trans a prostřednictvím webových stránek (www.trans.eu, transidea.eu, transportis.eu, forum.trans.org, transinkasso.eu, trans.info). Nevztahuje se však na webové stránky a služby poskytované třetími osobami, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů uvedených na výše uvedených stránkách.

Soubory Cookie

Administrátor používá tzv. soubory “cookie” na sledování návštěvnosti uživatelů, sledování vykazovaných a odsouhlasených nabídek a ukládání jejich preferencí, jako např. jazyka a údajů o přihlašování. Z důvodu vypnutí souborů cookie může v internetovém prohlížeči dojít k tomu, že uživatel nebude schopen využívat všechny produkty a služby .

Údaje v Google Analytics

Návštěvnost na stránkách administrátora sleduje analytický systém Google Analytics, jehož cílem je shromažďování údajů o způsobu prohlížení stránek a jejich popularitě. Tyto údaje jako např. typ prohlížeče nebo IP adresa, nebude administrátor nikdy poskytovat třetím osobám.

Shromážděné údaje

Za účelem využívání služeb a produktů nabízených administrátorům je nutné registrovat účet prostřednictvím komunikátoru TRANS nebo formuláře dostupného na webové stránce.

Během registrace se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození a možná také uvést údaje o preferencích a odborné způsobilosti.

Data se shromažďují i pasivně, tj. činností webové stránky (např. IP adresa, rozlišení, umístění, typ prohlížeče).

Využívání údajů

Shromažďované osobní údaje může administrátor se souhlasem uživatele využívat také za účelem zasílání informací o aktuální nebo chystané nabídce produktů a služeb na základě souhlasu uživatele s předpisy Pravidel.

Tyto informace budou odesílané prostřednictvím komunikátoru nebo mailu v podobě informačních a reklamních kampaní. Uživatel může však odmítnout přijímání těchto informací, odesláním zprávy na adresu info.cz@trans.eu (tzv. odebrání souhlasu s přijímáním obchodních informací).

Po odebrání souhlasu k přijímání obchodních informací uživatel i nadále může dostávat zprávy v rámci informačního bulletinu , který se týká změn v programu , provozním řádu a pod.

Poskytování údajů jiným subjektům

Administrátor si vyhrazuje právo poskytovat osobní údaje uživatelů i svým propojeným osobám a subdodavatelům služeb v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou. Administrátor se zavazuje dodržet maximální péči během přenosu dat, t.j. přijímat opatření a ochrany, které nedovolí nepovolaným osobám získat přístup k těmto údajům (m.j. SSL, šifrované spojení).

Osobní údaje uživatele nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy k poskytnutí údajů dochází v důsledku oprávněné žádosti oprávněného subjektu (např. policie nebo soudu).

Posílání dat mimo Evropské společenství

Použitím webových stránek , produktů a služeb poskytuje uživatel souhlas s tím, aby administrátor posílal osobní údaje mimo Evropského společenství za účelem zpracování těchto údajů v souladu s touto politikou ochrany soukromí.

Přístup k údajům

Uživatel má právo nahlížet do svých údajů, upravovat je nebo odmítnout jejich používání. Administrátor na základě písemné žádosti zaslané uživatelům spolu s dokladem potvrzujícím totožnost, upraví v databázi osobní údaje. Administrátor vynaloží maximálně oprávněnou snahu, aby splnil žádost uživatele o odstranění osobních údajů, pokud tyto údaje musí být zachovány z důvodu platného právního nebo souvisejícího s právem předpisem. Administrátor umožňuje opravu většiny osobních údajů v rámci služeb poskytovaných servisem Trans (např. úpravou údajů samotným uživatelem nebo prostřednictvím konzultanta).

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti administátor:

  • používá SSL šifrování,
  • umožňuje přístup k Vašemu účtu jen po zadání správného uživatelského jména a hesla (je doporučeno nastavit hesla, která se skládají z min. 6 znaků, obsahují velká a malá písmena, speciální znaky a číslice), které je povinen uživatel udržet v tajnosti,
  • kontroluje metody pro sběr, uchovávání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu do systému,
  • poskytuje přístup k osobním údajům jen těm zaměstnancům, dodavatelům a obchodním partnerům, kteří potřebují mít k nim přístup, aby je mohli zpracovat pro potřeby administrátora. Kromě toho na základě smlouvy, jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost, a v případě porušení těchto závazků mohou nést následky, včetně ukončení spolupráce.

Prohlášení týkající se politiky ochrany soukromí

Tato politika ochrany soukromí platí od 2. srpna 2011. Administrátor si vyhrazuje právo na její změnu, pokud to bude nutné v důsledku zavedení úprav v této politice, v politice řízení, v právním řádu nebo v jurisdikci.

Změny vstoupí v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách https://www.trans.eu/cz/politika-ochrany-soukromi.html včetně data jejich účinnosti.

***

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek ohledně politiky ochrany soukromí kontaktujte administrátora:

Trans.eu, Galvaniho 7/D, 821 04, Bratislava, Slovensko

email: info.cz@trans.eu