OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument upravuje zásady uplatňované společností Trans.eu Group S.A. se sídlem: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, VI Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, číslo: 0000720763, DIČ: 8942764658, IČO: 932920615 (dále jen správce), které se týkají ochrany osobních údajů uživatelů a informací, které mohou představovat obchodní tajemství uživatelů.

Tato politika se vztahuje na služby, které  nabízí správce prostřednictvím webových stránek www.trans.eu. Výše uvedené zásady se nevztahují na webové stránky a služby třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na výše uvedených webových stránkách. Podrobné informace o ochraně údajů jsou k dispozici u každého z dodavatelů služeb zvlášť. Správce v každém případě doporučuje nahlédnout do příslušných dokumentů na webových stránkách dodavatelů.

Shromážděná data

Aby mohl uživatel plně využívat služby a produkty správce, musí si vytvořit účet nebo se přihlásit do Platformy. 

Pro využívání služeb a produktů nabízených správcem je nutné zaregistrovat účet prostřednictvím formuláře, který je zpřístupněn na webových stránkách v části Registrace/Registrace nové společnosti/Přidat účet společnosti. Při registraci je třeba uvést následující údaje: DIČ, název společnosti, adresu sídla, poštovní směrovací číslo a zemi. Pro ověření uživatele jsou vyžadovány tyto údaje: DIČ společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno a příjmení. Při přihlašování uživatel uvede tyto údaje: číslo TransID. Kromě toho může uživatel doplnit svůj profil účtu o další údaje, například: datum narození.

V rámci služby přístupu do Platformy získáváme údaje o uživatelích většinou přímo od samotných uživatelů (např. informace, fotografie, dokumenty). Některé údaje lze získat z veřejných zdrojů, jako je vnitrostátní obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a informace o podnikatelské činnosti nebo podobné zdroje, a také od soukromých subjektů, které shromažďují a poskytují informace o podnikatelích. Z těchto zdrojů máme k dispozici údaje, jako jsou identifikační údaje, kontaktní údaje apod.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak je nezbytné pro poskytování služby a pro kontakt se správcem. Pokud neposkytnete správci potřebné údaje, nebude správce schopen službu realizovat a provádět obsluhu.

Některé údaje jsou shromažďovány také pasivně, tj. prostřednictvím používání webových stránek (např. IP adresa, rozlišení, lokace, typ prohlížeče).

Využívání dat

Osobní údaje uživatelů se budou zpracovávat:

 • pro účely nezbytné pro poskytování služby přístupu k Platformě na základě smlouvy uzavřené mezi uživatelem a správcem nebo pro provádění činností před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO),
 • v případě potřeby pro účely vyplývající z právně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f RODO), mimo jiné: obsluha uživatele, zodpovězení dotazu/reklamace, zasílání newsletteru správce týkajícího se změn softwaru, podmínek platformy Trans.eu atd., pro účely zajištění IT bezpečnosti správce; pro účely průzkumu spokojenosti zákazníků, šetření reklamací a obrany proti reklamacím, při přímém marketingu produktů a služeb správce a subjektů patřících do skupiny Trans.eu, jakož i dalších subjektů, kterým správce poskytuje služby na základě samostatných smluv, pro interní administrativní účely správce, jako je příprava statistik, analýz, např. způsobu používání stránek, preferencí uživatele,
 • na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO) uděleného pro konkrétní účely (např. pro poskytování informací o službách/novinkách, pokud o ně projevíte zájem, nebo pro předávání údajů v rámci skupiny Trans.eu).

Pokud uživatel takový souhlas udělil, zasílá správce prostřednictvím e-mailu informace o aktuálních a budoucích produktech a službách správce a subjektů skupiny, a to formou informační nebo reklamní kampaně. 

Pokud jde o osobní údaje, je možné souhlas kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (včetně jejich profilování). Účelem profilování je shromažďování informací o činnosti v rámci platformy a preferencích uživatelů, což umožňuje lépe přizpůsobit nabídku a zprávy, které jsou jim určeny, a také odhalit události, které mohou ohrozit bezpečnost uživatelů. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO). 

Příjemci osobních dat

Data mohou být sdílena s dalšími příjemci za účelem plnění smlouvy s Vámi, za účelem splnění právní povinnosti správce, na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. 

Příjemci mohou být zejména: subjekty kapitálové skupiny Trans.eu, instituce oprávněné přijímat Vaše osobní data na základě příslušných právních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány), jakož i subjekty zpracovávající data jménem správce a jejich pověření zaměstnanci, pokud tyto subjekty zpracovávají data na základě dohody se správcem a pouze v souladu s jeho pokyny a za podmínky zachování důvěrnosti. Mezi subjekty plnící úkoly jménem a v zájmu správce patří mimo jiné subjekty poskytující služby v rozsahu nezbytném pro zajištění technického zázemí pro poskytování služeb, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, subjekty IT a platformy. Správce při přenosu dat postupuje s náležitou péčí a uplatňuje opatření a záruky, které zabrání přístupu neoprávněných osob k datům (např. SSL, šifrovaná spojení).

Předávání dat mimo společenství EU

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se může lišit od úrovně stanovené evropským právem. S ohledem na tuto skutečnost správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v nezbytných případech. V případě takového předání Správce zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů především tím, že:

 1. poskytuje osobní data pouze do zemí, pro které bylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o uznání země jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, 
 2. uplatňuje standardizované smluvní doložky vydané Evropskou komisí,, 
 3. uplatňuje další vhodná ochranná opatření. 

Práva dotčené osoby

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu, omezení nebo odstranění svých osobních údajů, právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu tohoto souhlasu, jakož i právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Uživatel má právo podat stížnost u kontrolního orgánu, kterým je v Polské republice předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování jeho údajů porušuje ustanovení RODO. 

Kromě toho má uživatel právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, pokud správce zpracovává údaje pro účely vyplývající z oprávněných zájmů, pro účely související s přímým marketingem, včetně profilování.

Po potvrzení totožnosti uživatele uplatní správce uvedená práva na základě analýzy oprávněnosti žádosti a platných právních předpisů. Správce vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby vyhověl žádosti uživatelů o poskytnutí osobních údajů, ledaže by údaje musely být uchovávány z důvodu platných právních předpisů nebo jiných oprávněných právních zájmů správce.

Doba uchovávání dat

Správce bude osobní data zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel, a to po dobu:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem a správcem – do ukončení jejího plnění a poté po dobu stanovenou zákonem nebo pro uplatnění případných právních nároků;
 • v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu – jako správce budeme údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu;
 • dokud nebudou splněny oprávněné zájmy správce, které jsou základem pro takové zpracování, nebo dokud uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování, ledaže by existovaly oprávněné důvody pro další zpracování.

Údaje shromážděné během návštěv uživatelů na webových stránkách správce budou zpracovávány do doby, než zastarají nebo přestanou být relevantní. To se týká údajů zpracovávaných pro analytické a statistické účely, včetně používání souborů cookie a správy stránek správce.

Soubory cookies

Správce používá tzv. „cookies“ ke sledování návštěv uživatelů webových stránek a ukládání jejich preferencí, např. jazyka, přihlašovacích údajů, a také k přizpůsobení nabízených služeb jejich potřebám. Tyto soubory slouží k sestavování obecných statistik o využívání webových stránek ze strany uživatelů. Tyto soubory budou uchovávány do doby, než zastarají nebo přestanou být užitečné. Cookies nebudou zpřístupněny dalším třetím stranám, budou předány pouze subjektům poskytujícím služby v rozsahu nezbytném pro zajištění technické podpory výše uvedených souborů a subjektům patřícím do skupiny Trans.eu

Soubory cookie je možné ve vašem webovém prohlížeči zakázat, což Vám nezabrání v používání služeb, ale může dojít k určitým potížím, tj. webové stránky správce již nemusí fungovat zcela správně. 

Je také možné spravovat kategorie „cookies“ prostřednictvím okna „Souhlas“, které se zobrazí, když uživatel poprvé navštíví naše webové stránky. Podrobné informace týkající se pravidel používání „cookies“ Správcem jsou uvedeny v Zásadách používání souborů cookie, dostupné  na adrese:  https://www.trans.eu/cz/zasady-pouzivani-cookies-eu/.

Sociální sítě

Upozorňujeme, že webové stránky správce mohou obsahovat pluginy sociálních sítí, mimo jiné: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram atd. V důsledku jejich umístění na webových stránkách správce je uživatel povinen sám se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů, aby získal aktuální informace týkající se ochrany osobních údajů. 

Data z Google Analytics a od dalších poskytovatelů

Návštěvnost webových stránek správce je mimo jiné sledována analytickým systémem Google Analytics nebo jinými poskytovateli služeb, jako je Albacross, jejichž účelem je shromažďovat údaje o využívání a oblíbenosti webových stránek, jakož i identifikovat uživatele, kteří je navštěvují, a přizpůsobovat reklamní obsah. Tyto údaje (např. použitý prohlížeč nebo IP adresa) nebudou správcem poskytnuty třetím stranám.

Bezpečnost

Za účelem zajištění bezpečnosti správce:

 • používá šifrování SSL,
 • umožňuje přístup k účtu pouze po zadání přihlašovací adresy a hesla (doporučuje se nastavit hesla, která se skládají z min. 8 znaků a obsahují velká a malá písmena, speciální znaky a číslice), jež má uživatel uchovávat výhradně pro svou potřebu, 
 • kontroluje metody shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem do systému,
 • uděluje přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, dodavatelům a spolupracovníkům, kteří k nim potřebují mít přístup za účelem jejich zpracování pro účely správce; dále jsou smluvně zavázáni zachovávat přísnou mlčenlivost a v případě pověření i smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů. 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost dnem 01.08.2023. Zásady ochrany osobních údajů můžeme v závislosti na změnách v našich postupech a standardech nakládání s daty aktualizovat. Takové změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Pokud dojde k podstatným změnám, které upravují naše postupy zpracování informací, může být uživatel informován e-mailem nebo prostřednictvím oznámení zpřístupněného na webových stránkách. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na https://www.trans.eu/cz/politika-bezpecnosti/ s uvedením data jejich účinnosti. 

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo připomínek k zásadám ochrany osobních údajů se obraťte na správce: Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (kontakt: +48 71 734 17 00, info@trans.eu).

Správce jmenoval Inspektora ochrany dat, kterého lze kontaktovat na emailové adrese: iod@trans.eu.