Politika ochrany osobních údajů

Mezi mnohými hodnotami, které vyznává společnost Trans.eu Group S.A. se sídlem: Wrocław, t.j. administrátor webové stránky: www.trans.eu (dále jen: „Platforma“), největší důraz klademe na zajištění bezpečnosti a spokojenosti uživatelů platformy. Klíčem k úspěchu jsou kroky, které podnikl administrátor, aby uživatelé mohli bezpečně využívat služby nabízené v rámci platformy a komunikátoru Trans. Administrátor se snaží zajistit náležitou ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli.

Pro více informací klikněte ZDE.

Prohlášení o ochraně soukromí

Tato příloha řídí politiku, kterou používá společnost Trans.eu Group S.A. se sídlem: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, VI Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, číslo: 0000720763, DIČ: 8942764658, IČO: 932920615 (dále jen administrátor) a její propojené osoby, a také subdodavatelé služeb, v rámci ochrany osobních údajů uživatelů a informací, které mohou být důvěrné a tvořit jejich obchodní tajemství.

Tato politika se vztahuje na služby poskytované administrátorům prostřednictvím prostřednictvím webových stránek www.trans.eu. Nevztahuje se však na webové stránky a služby poskytované třetími osobami, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů uvedených na výše uvedených stránkách.

Soubory Cookie

Administrátor používá tzv. soubory “cookie” na sledování návštěvnosti uživatelů, ukládání jejich preferencí a a přizpůsobení nabízených služeb. Administrátor používá tzv. soubory „cookie“ pro účely vypracování obecných statistik o využívání platformy uživateli. Z důvodu vypnutí souborů „cookie“ může v internetovém prohlížeči dojít k tomu, že uživatel nebude schopen využívat všechny produkty a služby.

Údaje v Google Analytics

Návštěvnost na stránkách administrátora sleduje analytický systém Google Analytics, jehož cílem je shromažďování údajů o způsobu prohlížení stránek a jejich popularitě. Tyto údaje jako např. typ prohlížeče nebo IP adresa, nebude administrátor nikdy poskytovat třetím osobám.

Shromážděné údaje

Za účelem využívání služeb a produktů nabízených administrátorům je nutné registrovat účet prostřednictvím komunikátoru TRANS nebo formuláře dostupného na webové stránce.

Během registrace se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození a možná také uvést údaje o preferencích a odborné způsobilosti. Data se shromažďují i pasivně, tj. činností webové stránky (např. IP adresa, rozlišení, umístění, typ prohlížeče).

Údaje se poskytují dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek neschopnost navázat spolupráci.

Využívání údajů

Osobní údaje se zpracovávají pro účely:

  • přípravy na uzavření, uzavření a následné realizaci licenční smlouvy a smlouvy o poskytování přístupu ke službám poskytovaným administrátorem (zejména s cílem umožnit potenciálním smluvním partnerům kontaktovat uživatelů a uzavírat s nimi transakce) – Článek 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně údajů;
  • realizace elektronických služeb – včetně služby newsletter – Článek 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně údajů;
    přímého marketingu (včetně rozsahu, v jakém uživatel souhlasil se zasíláním obchodních informací – za účelem poskytování tohoto typu informací) – pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana – Článek 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení o ochraně údajů;
  • v souvislosti s profilováním – pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana – Článek 6 odst. 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně údajů;
  • splnění zákonné povinnosti provozovatele (účetní a daňové povinnosti) – Článek 6 odst. 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně údajů.

Administrátor zpracovává osobní údaje vedlejších uživatele, kteří jsou registrováni na platformě, a jejichž údaje byly administrátorovi poskytnuté uživatelem – pro účely využívání vedlejším uživatelům služeb poskytovaných administrátorem (Článek 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení o ochraně údajů).

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři zpracovává administrátor s cílem navázat a realizovat spolupráci a odpovědět na otázku – Článek 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení o ochraně údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k vytvoření a realizaci kontaktu a poskytnutí odpovědi administrátorem.

Shromažďované osobní údaje může administrátor se souhlasem uživatele využívat také za účelem zasílání informací o aktuální nebo chystané nabídce produktů a služeb na základě souhlasu uživatele s předpisy Pravidel.

Tyto informace budou odesílané prostřednictvím komunikátoru nebo mailu v podobě informačních a reklamních kampaní. Uživatel může však odmítnout přijímání těchto informací, odesláním zprávy na info@trans.eu (tzv. odebrání souhlasu s přijímáním obchodních informací). V rozsahu osobních údajů je odnětí souhlasu možné kdykoliv, nemá však vliv na zpracování osobních údajů před jeho odnětím.

Po odebrání souhlasu k přijímání obchodních informací uživatel i nadále může dostávat zprávy v rámci informačního bulletinu, který se týká změn v programu, provozním řádu apod.

Poskytování údajů jiným subjektům

Administrátor si vyhrazuje právo poskytovat osobní údaje uživatelů i svým propojeným osobám společnostem kapitálové skupiny Trans.eu a subdodavatelům služeb v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou. Administrátor se zavazuje dodržet maximální péči během přenosu dat, t. j. přijímat opatření a ochrany, které nedovolí nepovolaným osobám získat přístup k těmto údajům (m.j. SSL, šifrované spojení).

Osobní údaje uživatele nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy k poskytnutí údajů dochází v důsledku oprávněné žádosti oprávněného subjektu (např. policie nebo soudu).

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou administrátorem zpracovávány a uchovávány po dobu potřebnou k provedení smlouvy, která byla uzavřena mezi uživatelem a administrátorem a po dobu, v níž je možné uplatnit nároky v souvislosti s transakcemi, které byly realizovány prostřednictvím platformy jinými uživateli, jakož i v souvislosti s používáním platformy uživateli a vedlejšími uživateli. Kromě toho se údaje mohou uchovávat pro účely předcházení podvodům a pro účely statistiky a archivace.

V rozsahu, v jakém se údaje zpracovávají na základě souhlasu – budeme vaše údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu, bez ovlivnění zákonnosti zpracování, na základě souhlasu před jeho odvoláním. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu budeme zpracovávat maximálně do okamžiku námitek vůči tomu zpracovávání, Kromě toho, údaje nebudou zpracovávány, dokud nebudou potřebné pro účely, pro které byly získány.

Za účelem plnění smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány automaticky (včetně profilování), to však nezpůsobí žádné právní následky pro uživatele nebo vedlejšího uživatele a neovlivňuje jejich situaci. Účelem profilování je shromažďovat informace o činnosti v rámci platformy a preferencích uživatele nebo vedlejšího uživatele, což umožňuje lépe přizpůsobit nabídku a zprávy určené uživatelům a vedlejším uživatelem a odhalit události, které mohou ohrozit bezpečnost uživatelů a vedlejších uživatelů.

Současně, osobní údaje jsou administrátorem uchovávány po dobu, v níž je administrátor povinen osobní údaje nebo dokumenty, které osobní údaje obsahují uchovávat – pro účely zajištění souladu s právními předpisy, včetně kontroly státními organy.

Přístup k údajům

Uživatel má právo nahlížet do svých údajů, upravovat jejich i aktualizovat, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s oprávněným zájmem, vymazat údaje, omezit zpracování údajů. Administrátor na základě písemné žádosti zaslané uživatelům spolu s dokladem potvrzujícím totožnost, upraví v databázi osobní údaje. Administrátor vynaloží maximálně oprávněnou snahu, aby splnil žádost uživatele o odstranění osobních údajů, pokud tyto údaje musí být zachovány z důvodu platného právního nebo souvisejícího s právem předpisem. Administrátor umožňuje opravu většiny osobních údajů v rámci služeb poskytovaných servisem (úpravou údajů samotným uživatelem).

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti administrátor:

  • používá SSL šifrování,
  • umožňuje přístup k Vašemu účtu jen po zadání správného uživatelského jména a hesla (je doporučeno nastavit hesla, která se skládají z min. 6 znaků, obsahují velká a malá písmena, speciální znaky a číslice), které je povinen uživatel udržet v tajnosti,
  • kontroluje metody pro sběr, uchovávání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu do systému,
  • poskytuje přístup k osobním údajům jen těm zaměstnancům, dodavatelům a obchodním partnerům, kteří potřebují mít k nim přístup, aby je mohli zpracovat pro potřeby administrátora. Kromě toho na základě smlouvy, jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost, a v případě porušení těchto závazků mohou nést následky, včetně ukončení spolupráce.

Prohlášení týkající se politiky ochrany soukromí

Tato politika ochrany soukromí platí od 26.03.2019. Administrátor si vyhrazuje právo na její změnu, pokud to bude nutné v důsledku zavedení úprav v této politice, v politice řízení, v právním řádu nebo v jurisdikci. Změny vstoupí v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách https://www.trans.eu/cz/politika-soukromi/.

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek ohledně politiky ochrany soukromí kontaktujte administrátora: Trans.eu Group S.A. ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, email: info@trans.eu