Tachograf a karta řidiče – evidence dat v kostce

Eva Takacova 17.12.2014

Mnoho států, jedny předpisy

Přeprava zboží tvoří díky otevřeným hranicím Evropské unie pružné a rozvíjející se odvětví. Tato oblast je natolik důležitá, že bylo rozhodnuto sjednotit předpisy pro toto odvětví. Pro dopravce se jedná o velmi dobrou zprávu – při seznamování se s platnými vnitrostátními regulacemi se zároveň seznamují s pravidly, která platí na území celého Evropského společenství. Ve výsledku pak platí, že ať se řidič nachází kdekoliv, má vždy stejné povinnosti v oblasti vedení záznamu své pracovní doby. Jak často tedy musí odečítat údaje z digitálního tachografu a z karty řidiče? Ověřme si to.

Tachograf a karta řidiče

Údaje vozidla pouze jednou za tři měsi̇́ce

Povinnost mít v každém nákladním automobilu tachograf byla zavedena v evropských předpisech o silniční dopravě – Úmluva AETR z roku 1970, a v nařízeních rady (EHS) č. 3821 z roku 1985 a Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006. Uvedené regulace tvoří základní bázi, na níž jednotliví signatáři Úmluvy mají povinnost vytvořit vlastní vnitřní předpisy.

V souladu s regulacemi je standardní termín pro odečet údajů ze zařízení ve vozidle minimálně jednou za 90 dnů. Současně se předpokládají určené odchylky od tohoto pravidla – a tak je řidič povinen okamžitě sepsat zapsané údaje:

  • v případě chybného fungování digitálního tachografu, lze-li přes tuto chybu stáhnout data
  • před stažením vozidla s digitálním tachografem z provozu

Navíc odečet údajů může být požadován:

  • častěji než každých 90 dnů – jestliže existuje riziko ztráty uložených informací nebo
  • v souladu s požadavkem oprávněné jednotky veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu

Kartu řidiče mějte na paměti častěji

Kromě údajů, které se týkají vozidla, je každý řidič povinen vést evidenci vlastního pracovní doby – k tomuto účelu slouží mimo jiné karta řidiče. V případě této karty musí odečet údajů probíhat častěji než je tomu v případě vozidla – předepsaný termín je minimálně jednou za 28 dnů.

Také v tomto případě není možné zapomenout na výjimky porušující toto pravidlo. Odečet údajů z karty řidiče v jiném termínu, než je standardně požadovaný termín, musí proběhnout:

  • mpřed ukončením pracovního poměru konkrétního řidičemmm
  • před uplynutím termínu platnosti smlouvy, na základě které řidič poskytoval dopravní služby ve prospěch subjektu, který se zabývá silniční dopravou
  • před vypršením platnosti karty řidiče

Analogicky, jako v případě údajů o vozidle, může nastat potřeba dřívějšího stažení dat z karty řidiče také v případě:

  • nebezpečí ztráty dat nebo
  • požadavku oprávněné jednotky veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu

Formality, kde nechybi̇́ tečka nad “i”

Když nastane čas odečtu dat z tachografu a z karty řidiče, je dobře si pamatovat základní pravidla platná při provádění takové operace. Informace musí být především uloženy v původním formátu. V současné době se používají čtyři takové formáty, ale nejčastěji je používán formát DDD a – o něco méně – ESM.

Uložená data je nutné uchovávat po dobu 12 měsíců. Je třeba o ně pečovat – předpisy jasně poukazují, že informace musí být setříděny a chráněny proti eventuálnímu poškození nebo proti přístupu neoprávněných osob.