int(5521)

Dopravní pravidla: Přeprava nebezpečného zboží

Přeprava zboží a nákladů se řídí jasnými pravidly. Samostatnou kapitolu tvoří přeprava nebezpečného zboží. Pod ním si přitom nepředstavujte pouze výbušniny nebo chemické látky. V některých případech lze pod kategorii „nebezpečné“ zboží zařadit třeba i potravinová aromata nebo elektronická zařízení.

Přeprava nebezpečného zboží musí být prováděna v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která je označována zkratkou ADR. Historie této dohody sahá až do roku 1957 (v účinnost vstoupila v roce 1968). Tato dohoda prošla od doby svého vzniku změnami. Aktuálně je v platnosti verze z roku 2013.

Nebezpečné zboží podle ADR

Podle ADR je mezinárodní přeprava nebezpečných věcí dovolena, když jsou splněny konkrétní podmínky pro jejich přepravu. V praxi se jedná především o vhodné a dostatečné zabalení přepravovaného zboží nebo jeho označení. Z hlediska dopravce je třeba dodržet parametry vozidla určeného pro přepravu nebezpečného zboží, jako je například výbava nebo konstrukce vozu. Samozřejmostí je i proškolení řidiče.

  • Bezpečnostní poradci: Věděli jste, že v souvislosti s přepravou nebezpečného zboží působí i tzv. bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou? Jejich školení mohou provádět jen subjekty schválené Ministerstvem dopravy.

K nebezpečnému zboží/nákladu jsou obecně řazeny věci, které vykazují vlastnosti, jako je výbušnost, hořlavost, jsou nebezpečné z chemického hlediska (např. žíraviny). Jinak řečeno, jedná se o věci, které mohou při přepravě ohrozit bezpečnost osob nebo životního prostředí.

Rozdělení nebezpečnosti věcí dle ADR

   • Třída 1 Výbušné látky a předměty
   • Třída 2 Plyny
   • Třída 3 Hořlavé kapaliny
   • Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušniny
   • Třída 4.2 Samozápalné látky
   • Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny
   • Třída 5.1 Látky podporující hoření
   • Třída 5.2 Organické peroxidy
   • Třída 6.1 Toxické látky
   • Třída 6.2 Infekční látky
   • Třída 7 Radioaktivní látky
   • Třída 8 Žíravé látky
   • Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Jak vypravit a dopravit nebezpečné zboží

Prostřednictvím silniční dopravy lze přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené v seznamu ADR. V případě, že se jedná o nebezpečnou věc, která není v seznamu uvedena, je třeba získat speciální povolení od ministerstva obrany. Přeprava jaderného materiálu je pak podmíněna ještě potvrzením od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tyto speciální nebezpečné věci nechme ale dnes stranou.

Co musí mít u sebe řidič, který přepravuje nebezpečné věci?

   • Přepravní doklad – je třeba mj. uvést údaje předepsané ADR (jedná se například o identifikační číslo látky, její přesné pojmenování apod).
   • Písemné pokyny pro řidiče – obsahují mj. informace, jak postupovat v případě nehody atd.
   • Další doklady – osvědčení o schválení vozidla a o školení řidiče.

Více informací k přepravě nebezpečného zboží a ADR lze najít na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Setkáváte se v praxi s přepravou nebezpečného zboží? Jaké jsou vaše zkušenosti?

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: