Политика за поверителност

Сред различните ценности, към които се придържа Trans.eu Group S.A. със седалище във Висока, т. е. Администраторът на интернет страницата, която е налична на адрес www.trans.eu (наричана по-нататък „Платформа“), най-силен акцент е поставен върху осигуряването на безопасността и удовлетвореност на потребителите на Платформата. Ключът към успеха са действията, предприети от Администратора, за да могат потребителите да използват безопасно услугите, предлагани в Платформата и комуникатора Trans. Администраторът полага усилия за осигуряване на надеждна защита на личните данни, предоставени от потребителите.

Декларация за поверителност

Този документ се отнася за политиката, прилагана от дружество Trans.eu Group S.A. със седалище във Висока, ул. Хаброва 4, 53-146 Висока, вписано в Търговския регистър на Националния съдебен регистър към Районен съд Вроцлав-Фабрична, VI Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под ЕИК № KRS 0000720763, данъчен номер 8942764658, полски БУЛСТАТ: 932920615 (наричано по-долу „Администратор“) и неговите подизпълнители и свързани лица, по отношение на защитата на личните данни на потребителите и информацията, която може да представлява търговска тайна на потребителите.

Тази политика се прилага за услуги, предлагани от Администратора чрез интернет страницата www.trans.eu. Тя не включва интернет страници и услуги на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез линкове на горепосочените сайтове.

Политика за бисквитки

Администраторът използва така наречените „бисквитки“, за да проследява посещенията на потребителите, да запази предпочитанията им и адаптира предлаганите услуги. Тези файловете също се използват за разработване на обща статистика за използването на Платформата от потребителите. Тъй като е възможно бисквитките да бъдат деактивирани в интернет браузъра, използването на предлаганите услуги ще бъде възможно, но има вероятност от възникването на трудности.

Данни в Google Analytics

Трафикът на интернет страниците на Администратора се следи от аналитичната система Google Analytics на Google, чиято цел е да събира данни за използването на уебсайтовете и тяхната популярност. Тези данни (напр. използван браузър или IP адрес) никога няма да бъдат предоставени на трети страни от Администратора.

Събрани данни

За да използвате услугите и продуктите, предлагани от Администратора, трябва да регистрирате профил чрез комуникатора Trans или предоставения формуляр на уебсайта.

По време на регистрацията трябва да предоставите следните данни: име и фамилия, адрес на електронна поща, пол, както и данни за предпочитанията и професионалните квалификации. Данните също се събират пасивно, т.е. чрез работата на уебсайта (напр. IP адрес, резолюция, местоположение, тип на браузъра).

Данните се предоставят доброволно. Непредоставянето на лични данни води до невъзможност за установяване на сътрудничество.

Използване на данни

Личните данни ще бъдат обработвани за следните цели:

  • подготовка за сключване, сключване и след това изпълнение на лицензионното споразумение и договора за предоставяне на достъп до услугите, предоставяни от Администратора (по-специално за да се даде възможност на потенциалните контрагенти да се свържат с Потребителите и да сключат с тях сделки) – чл. 6, ал. 1 буква В от GDPR;
  • реализация на услуги, предоставяни по електронен път – включително предоставянето на бюлетина – чл. 6, ал. 1 буква В от GDPR;
  • директен маркетинг (включително в степента, за която потребителят е дал съгласие за получаване на търговска информация, също и с цел предоставяне на този вид информация) – като законен интерес на Администратора или на трета страна – чл. 6 ал. 1 лит. F от GDPR;
  • профилиране – като законен интерес на Администратора или на трета страна – чл. 6 ал. 1 буква F от GDPR;
  • изпълнение на законови задължения на Администратора (счетоводни и данъчни задължения) – чл. 6 ал. 1 буква С от GDPR.

Администраторът обработва и лични данни на регистрирани на Платформата свързани потребители, т.е. такива които са предоставени на Администратора от потребителя, с цел предоставянето на възможност на свързаните потребители да използват услугите на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква F от GDPR).

Личните данни, предоставени във формуляра за контакт, се обработват от Администратора с цел установяване и осъществяване на контакт и отговор на поставени въпроси – чл. 6, ал. 1 буква F от GDPR. Личните данни ще бъдат обработвани през период, необходим за установяване и осъществяване на контакт и предоставяне на отговор от Администратора.

Администраторът може да използва събраните лични данни и за целите на изпращането на потребителя, на основание предоставено от него съгласие, в съответствие с разпоредбите на Правилника на Платформата, информация за текущи и бъдещи продукти и услуги, предлагани от Администратора. Тази информация ще бъде изпратена чрез електронна поща или комуникатора Trans под формата на информационна или рекламна кампания. Потребителят може да се откаже от получаването на такава информация, като изпрати съобщение до info@trans.eu (т.нар. оттегляне на съгласие за получаване на търговска информация). По отношение на личните данни оттеглянето на съгласие се допуска по всяко време, въпреки че не засяга обработването на личните данни преди неговото оттегляне.

След оттеглянето на съгласие за получаване на търговска информация, все още могат да се изпращат до потребителя съобщения като част от информационния бюлетин относно промени в софтуера, Правилника на Платформата и др.

Получатели на лични данни

Администраторът информира, че получателите на лични данни могат да бъдат дружествата от капиталовата група Trans.eu и подизпълнителите, доколкото това е необходимо за предоставяне на техническа подкрепа при реализация на услугите, като напр. доставчици на ИТ услуги и лица, занимаващи се със сервизно обслужване. Администраторът упражнява надлежен контрол при предаването на данни, като използва мерки и защити за предотвратяване на достъпа от неупълномощени лица до данните (като например SSL, криптирани връзки).

Без съгласието на потребителя, личните данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица, освен при обстоятелства, при които прехвърлянето се извършва в резултат на законното искане на авторизирано лице (включително правоприлагащите органи или съдебната власт).

Период на съхранение на данните

Личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за период, необходим за изпълнението на договора, сключен между потребителя и Администратора, за срока на защита във връзка със сделките, сключени на Платформата от други потребители и във връзка с използването на Платформата от потребителите и свързаните потребители. Освен това, данните могат да се съхраняват с цел предотвратяване на злоумишлени действия и измами за целите на статистиката и архивизацията.

До степента, до която данните се обработват въз основа на предоставено съгласие, ние ще ги обработваме до момента на оттеглянето му, без да се засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на предоставеното съгласие преди оттеглянето му. От своя страна, личните данни, обработвани въз основа на законен интерес, ще бъдат обработвани до момента на внасяне на отказ срещу обработването им. Освен това, данните няма да бъдат обработвани, ако вече не са необходими за целта, за която са събрани.

За изпълнение на договора, личните данни ще бъдат обработвани по автоматизиран начин (включително под формата на профилиране), но това няма да доведе до никакви правни последици за потребителя или свързания потребител или съществено да засегне тяхната ситуация. Целта на профилирането е да се събира информация за дейността в рамките на Платформата и за предпочитанията на потребителя или свързания потребител, което позволява по-добра адаптация на офертата и съобщенията, изпращани към потребителите и свързаните потребители, както и за откриване на събития, които могат да застрашат безопасността на потребителите и свързаните потребители.

В същото време, Администраторът ще съхранява личните данни или документите, които ги съдържат за периода, през който е задължен да ги съхранява, с цел документиране, че законовите изисквания са спазени, включително за осигуряване на възможност за контрол на това изпълнение от страна на публичните органи.

Права на субекта на данните

Потребителят има право на достъп до личните си данни, на тяхната корекция и актуализация, да възразява срещу обработката на данните въз основа на законен интерес, да иска заличаване на данни, ограничаване на обработката и прехвърляне на данни. След потвърждаване на самоличността на потребителя, Администраторът ще реализира посочените права въз основа на законовите разпоредби. Администраторът ще положи всички разумни усилия, за да удовлетвори исканията на Потребителя по отношение на личните данни, освен ако тези данни не трябва да се съхраняват в съответствие с приложимото право или други законни интереси на Администратора. Администраторът позволява корекция на повечето лични данни от потребителя чрез редакция на потребителския профил на Платформата.

Безопасност

За да гарантира сигурността, Администраторът използва следните средства:

  • използва SSL криптиране,
  • позволява достъп до профила само след въвеждане на правилното потребителско име и парола (препоръчително е да зададете пароли, състоящи се от най-малко 6 знака и съдържащи главни и малки букви, специални символи и цифри), които трябва да се пазят в тайна от потребителя,
  • контролира методите за събиране, съхранение и обработка на информацията, включително прилага мерки за физическа сигурност и за защита срещу неразрешен достъп до системата,
  • предоставя достъп до личните данни само на служители, контрагенти и представители, които трябва да имат достъп до тях, за да ги обработват за нуждите на Администратора. В допълнение, по силата на договора те са длъжни да поддържат строга поверителност, а в случай на неизпълнение на тези задължения могат да понесат последствия, включително прекратяване на сътрудничеството.

Декларация за Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност влиза в сила на 26.03.2019. Администраторът си запазва правото да променя Политиката за поверителност, ако това е необходимо във връзка с въвеждане на промени в нашата политика за управление, закона или юрисдикцията. Евентуалните промени ще влязат в сила от датата на публикуването им на уебсайта https://www.trans.eu/bg/zashtita-na-lichnite-danni/, заедно с посочване на тяхното въвеждане.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или коментари относно Политиката за поверителност, моля, свържете се с Администратора: Trans.eu Груп S.A., ул. Хаброва 4, 53-146 Висока, e-mail: info@trans.eu